PROPOSTA de mesures subjectes a negociació a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Mesures temporals:

1. Revisió de les plantilles ocupades per personal interí en serveis no finalistes ni

essencials, amb l’objectiu de mantenir el màxim de llocs de treball possible i, per tant,

proposant i debatent mesures d’abast més general d’acord amb les propostes que

presentin els agents socials.

2. Reducció de l’import del complement específic o equivalent preferentment a les dues

pagues addicionals dels mesos de juny i desembre del 2012. Aquesta mesura

s’aplicaria tant al personal funcionari, com al laboral i estatutari.

3. Suspensió del Fons d’Acció Social.

4. Suspensió de l’abonament del complement de productivitat.

5. Reducció del 50% dels imports màxims a percebre durant el 2012 en concepte de

Direcció per Objectius (DPO) del Personal Estatutari de l’ICS

6. Suspensió de l’aportació al pla de pensions.

7. No aprovació de nova oferta d’ocupació pública per al 2012 i suspensió de l’execució

de les ofertes públiques aprovades i no convocades.

8. Establiment d’una excedència voluntària amb reserva del lloc de treball: Es proposa

una excedència d’un termini mínim d’1 any i màxim de 3 anys amb reserva del lloc de

treball, còmput de triennis i drets de previsió social.

Mesures estructurals:

9. Revisió dels ajuts al menjar i establiment de mesures de flexibilitat de l’horari.

10. Supressió de les millores per Incapacitat temporal (IT)

11. Modificació de la retribució durant el primer any de reducció de jornada per tenir cura

de fill.

12. Deducció proporcional de retribucions per absències injustificades.

13. Modificació dels dies d’assumptes personals.

14. Supressió dels dies addicionals de vacances (premis per antiguitat).

15. Modificació dels complements per estadis, nivells de carrera o trams docents.

16. Supressió dels fons de tecnificació.

17. Supressió dels complements de presència efectiva i de normalització dels horaris

(PIPE i PINHO).

18. Regulació del complement per nombre d’assegurats del personal de contingent i

zona de l’ICS.

19. Supressió de les subvencions sindicals i suspensió de pactes, acords o convenis en

allò referent a l’increment del nombre d’hores de crèdit horari sindical per sobre del

previst a la normativa (Llei orgànica de llibertat sindical, Estatut dels Treballadors i

Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) i en allò referent als alliberaments institucionals.

Esta entrada fue publicada en Noticias. Guarda el enlace permanente.

Los comentarios están cerrados.