REUNIÓ 28/12/11

Assisteixen per part de l’Administració, Juan N., Cap de Àrea de Personal Funcionari

de Funció Pública; Ferran D., Subdirector Gral. de RR.HH. i relacions sindicals del

Departament de Justícia; Rosa P., Subdirectora Gral. de RR. HH. i Econòmics de la

DGSP, José Luis V., Subdirector General de Centres i Gestió Penitenciària, Ferran C.,

Cap de Servei de Selecció i Provisió i Jesús P., Cap de Servei de Gestió de RR.HH. Per

la part sindical, UGTPRESONS, CCOO, CATAC i CSIF.

Aquest vespre s’ha produit una nova “reunió de negociació” en la que l’Administració

s’ha tret definitivament la careta, demostrant quines son les seves intencions.

Com si es tractés d’una reproducció de les reunions de Mesa General (destinades a

retallar-nos drets a més de 230.000 treballadors), l’Administració Penitenciaria ha

copiat el mateix format, consistent en plantejar unes mesures que agredeixen

directament drets aconseguits pels treballadors penitenciaris durant molts anys de

lluita i sacrifici, pretenent, a més, que el sindicats entrem a negociar el grau d’expoli

d’aquests drets, amb l’agravant delirant que tot això seria a canvi de reduïr molt

substancialment l’import de l’antic PIPE.

Us exposem quines són les intencions de l’Administració i a continuació quin és el

posicionament unitari dels quatre sindicats.

MESURES QUE VOL APLICAR L’ADMINISTRACIÓ:

1.- Un Acord a 2 anys

2.- PINHO: Encara que diuen que les disposicions legals aplicables actualment no ho

permeten, buscaran una manera de resoldre el problema per tal de incloure l’import

del Pinho al complement específic, donant compliment al que es va pactar a la

pròrroga de l’Acord anterior, tot i que avisen que aquesta integració només es

faria efectiva en cas d’arribar-se a un acord global.

3.- PIPE: La intenció de l’Administració és substituir-lo per un nou programa que

s’anomenaria, com ja us avançàvem a l’anterior reunió, “Programa de Rendiment

Professional” (PRP). Reiteren l’oferta inicial de 75 €, manifestant de nou que es podria

veure incrementada lleugerament, sense concretar-ne cap xifra, deixant clar que en

cap cas serien els 133 euros vigents fins la finalització de l’anterior Acord.

A més, l’aplicació del nou PRP, restaria condicionada a l’acceptació dels següents

punts que l’Administració vol imposar:

– Supressió dels 16 dies de compensació de festius, de tal manera que es vol

instaurar un sistema pel qual només es compensaria a raó d’1,5 dies el dia festiu

efectivament treballat.

– Els treballadors/es que gaudeixen de compactacions, jornades acumulades o

reducció de jornada per interès particular quedarien totalment exclosos del nou

programa.

– Canvis de servei: Es volen limitar a un màxim de 12 canvis anuals totals.

– Per a poder accedir al nou programa, s’imposaria un període de “carència” de 9

mesos als interins de nova incorporació.

– Provisions provisionals: Un criteri d’accés de “disponibilitat immediata”, és a dir,

que les places siguin ocupades de manera efectiva e immediata pel funcionari a qui

correspongui.

– Criteri de cessament d’interins per “codi lloc”, sense tenir en compte l’antiguitat.

– Reconsideració del contingut del Punt 5.2 de l’Acord 2006-2009, en l’aspecte referit

als Caps de Serveis.

– Condicions de cobrament i càlcul d’absències: Trimestral en les mateixes dates

que l’actual. La primera jornada d’absència laboral implicaria la pèrdua del 30% de

l’import trimestral destinat al nou programa PRP, restant-se el 5% en les jornades

consecutives següents fins un màxim de la meitat d’aquest import trimestral. El retard

de més de 30 minuts en tres ocasions dins el mateix trimestre, sigui o no justificat,

s’assimilaria a una absència, suposant també la mateixa pèrdua del 30%.

La postura de la part social és clara i contundent: No admetrem més pèrdues de

temps, ni més preses de pel en negociacions estèrils en les que l’Administració no

dóna cap pas endavant i l’únic que fa es maquillar una proposta inviable. Les seves

intencions són clares, volen aprofitar l’avinentesa per eliminar les millores en les

condicions de treball aconseguides al llarg de molts anys i tirar per terra tots els

acords signats. POSICIONAMENT SINDICAL UNITARI:

1. – Podem acceptar la temporalitat de 2 anys del nou Acord.

2. – PINHO: Donant compliment al que es va pactar a la pròrroga de l’Acord anterior,

integració del seu import al complement específic amb efectes 1 de gener de 2012.

3.- PIPE: Substituit per un nou programa, que poden anomenar com vulguin, amb

les següents condicions:

– Quantia: 133 € mensuals

– Pagament trimestral en les mateixes dates que l’actual PIPE

– Integració al complement específic en data 1 de gener de 2013

– Clàusula d’exclusió de noves retallades. En cas que el Govern acordés abans de

l’1 de gener de 2013 o durant el període de vigència del nou Acord, una retallada de

retribucions complementàries, el nou programa n’estaria expressament exceptuat.

– Respecte de la pretensió de suprimir el 16 dies de compensació de festius i en

les condicions que ho plantejen, és del tot inacceptable. Únicament podríem entrar a

considerar que els treballadors/es que romanguin de baixa un període perllongat, no

tinguin dret a la totalitat dels dies de compensació que els correspondrien si haguessin

treballat tot l’any.

– Disminució del nombre màxim de canvis de serveis: Podriem parlar de canvis si els

col.lectius d’àrea mixta dels centres penitenciaris poguessin accedir de manera

voluntària a un horari marc del dos i mig, coexistint aquest horari amb els actuals 5×2

i 4×3.

– Estariem d’acord en el punt del criteri de disponibilitat immediata per a l’accés a

provisions provisionals, és a dir que en cas de llargues baixes o alliberaments

sindicals, aquests no puguin accedir al nomenament per manca de disponibilitat. Això

també s’haurà d’aplicar, és clar, a aquells que sense moure’s del carrer Aragó

accedeixen a llocs base, de comandament intermedi o inclús són nomenats membres

d’equips directius de centres penitenciaris.

– El cessament d’interins per codi lloc és inacceptable i innegociable. En la pràctica

suposaria un sistema de cessament digital.

– Respecte de la reconsideració del contingut de punt 5.2 de l’Acord 2006-2009, no

ens podem pronunciar ja que no se’ns vol concretar de que estan parlant.- Respecte al càlcul de minorament per absències podríem arribar a acceptar que

la primera jornada d’absència suposés una reducció del 10% del total trimestral i del

5% els següents fins a un màxim de la meitat del total trimestral. En cas d’un nou

episodi de baixa dins del trimestre, es tornarien a aplicar els mateixos percentatges

mencionats fins a exhaurir, si fos el cas, el total.

També hem demanat:

– La garantia de que els interins no es veuran afectats per la revisió de plantilles

establerta al primer punt de les mesures imposades a la Mesa General.

– Obertura del CP Puig de les Basses en la data prevista, amb la incorporació

definitiva dels companys de la JU026 pendents de nomenar i la reincorporació al

sistema dels companys interins cessats durant aquest any.

– Convocatòria d’ofertes públiques i oposicions: Que s’impulsi des del

Departament els mecanismes que permetin el més aviat possible la convocatòria de

les ofertes públiques ja publicades (juristes i psicòlegs) i per al 2013, les ofertes i

convocatòries pendents (educadors i treballadors socials; diplomats serveis

penitenciaris i tècnics especialistes)

– Tiquets menjador: Si els col.lectius penitenciaris que reben l’ajut el veuen suspès

per al 2012 i no els hi són aplicables les mesures de flexibilitat horària que

s’incorporin al decret 295/2006, (perquè cal entendre que no estan inclosos en el seu

àmbit d’aplicació), caldrà incloure mesures per a compensar-los i no discriminar-los.

Aquestes mesures haurien de ser o bé dur a terme durant tot el 2012 la jornada

continuada (eliminant la tarda obligatòria) o bé concentrar en una mateixa tarda la

obligatòria i l’acumulada.

– Reducció de jornada per cura de fill: Davant la reducció retributiva imposada des

del Govern a aquells que redueixen jornada per tenir cura de fill fins a un any,

proposem la possibilitat que l’altre progenitor pugui gaudir també de la reducció així

com que l’Administració faci marxa enrera en la intenció d’impedir la compactació per

cicles o setmanes per al gaudiment de la reducció.

– Que els companys laborals del nostre àmbit, de la mateixa manera que actualment

se’ls aplica el programa PIPE, se’ls apliqui també el nou programa substitutiu.VALORACIÓ CONJUNTA

La sensació és de pèrdua de temps per part nostra i de guanyar-lo per part de

l’Administració. Una vegada més les propostes presentades són del tot inacceptables i

el que és més greu no saben justificar-les ni volen concretar-les, mostrant una vegada

més el desconeixement total de la realitat laboral del sistema penitenciari.

No es pot fer aquest tipus d’estudis i propostes des dels despatxos. Els sindicats de

forma conjunta estem oberts a negociar però difícilment podrem arribar a un Acord

que comporti reducció dels nostres salaris i un empitjorament de les condicions de

treball.

Entenem que a l’Admistració se li està acabant el temps alhora que a nosaltres la

paciència.

A la propera reunió a la que estem emplaçats pel dia 10 de gener ha d’haver-hi una

millora de la proposta econòmica i mesures de les que es pugui almenys començar a

debatre. Si no fos així, seria impossible mantenir un calendari de negociació i estaríem

avocats de nou a un conflicte obert, les conseqüències del qual serien imputables a

l’Administració.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Esta entrada fue publicada en Noticias. Guarda el enlace permanente.

Los comentarios están cerrados.