NOTA INFORMATIVA DE LA DG

Davant la informació diversa i no sempre exacta que s’ha fet pública sobre la posició de l’Administració en la negociació amb els representants sindicals penitenciaris, la Direcció General de Serveis Penitenciaris vol informar sobre els punts principals de la seva posició en el si del Grup de treball-Mesa de Negociació:

1.- Manteniment de l’actual volum de plantilla

2.- Integració del programa de normalització dels horaris (PINHO)

S’integra l’import de 1.140 euros en la quantitat del complement específic anual dels llocs de treball de l’àmbit de règim interior, que siguin susceptibles de realitzar canvis de servei (95€ mensuals).

Aquesta integració tindria efectes des de l’1 de gener de 2012.

3.- Nombre màxim de canvis de servei

El nombre màxim de canvis de servei sobre la programació de treball de cada funcionari que aquest pot realitzar serà de 18 anuals (entre sol·licitats i rebuts).

4.- Compensació de festius

Els dies de compensació de festius dels què pot gaudir el personal d’interior que no treballa exclusivament en caps de setmana no podrà superar els 14 anuals. D’aquests, 8 s’aplicaran als funcionaris d’interior que en els seus torns de treball incorporen fins a 2 festius oficials. A partir del cinquè dia festiu efectivament treballat es gaudirà de 14 dies de compensació.

S’establirà un descompte proporcional en el nombre inicial de dies de compensació en funció de les absències al lloc de treball.

5.- Provisions provisionals

Qualsevol provisió provisional de llocs de treball a l’àmbit penitenciari es realitzarà amb personal que pugui desenvolupar de manera efectiva el lloc del qual es necessària la urgent cobertura. No podrà, per tant, fer-se efectiva la provisió provisional amb personal en situació d’alliberament sindical, de baixa per incapacitat temporal, llicència o qualsevol altra situació que impedeixi el desenvolupament real i efectiu del lloc de treball.

En el cas que per realitzar la provisió provisional s’utilitzi una llista ordenada de candidats, el personal que no pugui accedir a la cobertura provisional d’un lloc de treball per no tenir disponibilitat mantindrà la posició que li correspon a la llista.

6.- Cessament

El cessament quan es tracti de llocs de treball reservats es realitzarà de conformitat amb el lloc ocupat.

7.- Programa de Rendiment Professional (antic PIPE extingit)

La quantitat a percebre serà de 90 € mensuals, com a màxim si s’acompleixin les condicions individuals d’estabilitat i continuïtat en el desenvolupament del lloc de treball previstes.

El pagament i la meritació serà trimestral amb descompte del 30% per absència del primer servei del 5% pels successius seveis, amb un màxim mensual del 50% de l’import trimestral.

El personal interí resta inclòs en el programa quan acrediti un mínim de 6 mesos de serveis prestats.

És compatible amb la realització de compactacions horàries de jornada .

Tindrà consideració d’absència als efectes de la percepció d’aquest complement l’existència de més de 3 retards superiors a 30 minuts sobre l’hora màxima d’entrada, durant el trimestre.

Tots els percentatges de minva s’entenen referits sobre el total trimestral, no sobre les quantitats romanents. Els descomptes sobre la quantitat s’apliquen fins a l’extinció d’aquesta.

Els punts anteriors constitueixen el conjunt del possible pacte i suposa que la seva aplicació requerirà, necessàriament, un acord global sobre tots ells. Altrament, a partir del mes de gener no serà possible fer efectiu el pagament del PINHO i, atès que el programa PIPE va finalitzar el 31.12.2011 i no s’ha acordat cap nou programa que el substiueixi, tampoc serà possible fer efectiu el pagament per aquest concepte.

Aquesta Direcció General lamenta no haver arribat a un acord amb les organitzacions sindicals pel que significa de perjudici per tot al col·lectiu penitenciari, alhora que reconeix les dificultats que l’actual entorn socioeconòmic genera en tot l’àmbit de la Funció Pública.

No obstant l’anterior, i malgrat no compartir les formes de protesta emprada en determinades situacions, la Direcció General manté la voluntat de finalitzar el procés de negociació, sempre que es mantingui el normal funcionament dels centres penitenciaris.

Barcelona, 13 de gener de 2012

Esta entrada fue publicada en Noticias. Guarda el enlace permanente.

Los comentarios están cerrados.