M A N I F E S T de presons

M A N I F E S T

EL PER QUÈ ELS TREBALLADORS/ES ADSCRITS A LES DIRECCIONS GENERALS DE SERVEIS PENITENCIARIS I D’EXECUCIÓ PENAL A LA COMUNITAT I JUSTÍCIA JUVENIL ENS MANIFESTEM AL C/ARAGÓ DE BARCELONA DES DEL MES DE GENER.

CINC RAONS QUE HO JUSTIFIQUEN:

1. Perquè les retallades sempre les patim els mateixos: els de sota.

El govern insisteix en concentrar les retallades en un col·lectiu de professionals determinat, de manera que les pèrdues i els perjudicis van una vegada i una altra vers els mateixos, reduint per segon any consecutiu el salari dels funcionaris que enguany representarà un 12% menys de sou i una disminució important dels drets laborals i socials.

A banda d’aquesta mesura general per a tot el col·lectiu de treballadors/es públics/ques, el govern ha decidit reduir de manera addicional un 15 % del sou a 7200 funcionaris interins que presten serveis a la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa la reducció total d’aquest col·lectiu passa a ser ja del 27 %. Aquesta mesura afecta únicament a aquells treballadors que perceben sous màxims de 1600 euros al mes, (dels quals la gran majoria reben entre 1000 i 1500 euros mensuals). Molts companys interins passaran a cobrar un sou d’entre 700 i 1000 euros mensuals.

Cap lloc de comandament, està afectat per aquesta reducció addicional del 15%.

El Govern no aplica el mateix criteri per al personal eventual i directiu que per a la resta de treballadors/es. No modifica el Decret d’indemnitzacions i dietes i segueix retribuint de manera desproporcionada als membres del govern i alts directius de l’Administració sota aquest concepte.

El Govern, mentre anuncia les mesures d’ajust pressupostari esmentades, publica al seu web, amb data 1/03/12, la relació de llocs de treball eventuals que ha contractat enguany: un total de 131 assessors externs que faran tasques que podrien fer tècnics funcionaris perfectament qualificats.

En conclusió: els treballadors/es de la Generalitat de Catalunya no ens queixem perquè el nostre salari es vegi afectat per la crisi i pel dèficit públic, sinó perquè patim la discriminació aberrant que recau sobre els treballadors que presten atenció directa als ciutadans, sobre els treballadors que realitzen les funcions tècniques i de suport i que coincideix en aquells que tenen els salaris més baixos de tota l’Administració de Justícia.

2. Perquè disfressen de legalitat una decisió que vulnera drets fonamentals.

Per portar a terme la mesura de reducció del 15% del sou del personal interí el Govern redueix el temps de treball de manera que quedi justificada la legalitat de la seva acció, ja que de cap altra manera podria argumentar una mesura que es pren sense altre argument que el fet de pertànyer a un determinat col·lectiu. D’això se’n diu discriminació i queda recollida l’expressa prohibició en l’article 14 de la Constitució Espanyola que diu “Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”.

A més, la modificació del sou i l’horari anirà acompanyada d’una modificació de la relació de llocs de treball (RLT) de la Generalitat de Catalunya, que transformarà 7200 llocs de treball en places parcials. Això afecta, de manera directa, als futurs concursos de trasllat del personal funcionari de carrera, els quals, quan van aprovar la corresponent oposició, van obtenir una plaça amb el 100 % de retribució i jornada laboral, de manera que vulnera el dret a la promoció professional recollit a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

3. Perquè la decisió de retallar el 15 % del sou als interins s’ha pres de manera

arbitrària. El govern ha decidit reduir un 15% de sou a 7200 funcionaris interins que presten serveis a la Generalitat de Catalunya, únicament pel criteri de ser personal interí. Sense cap rigor, sense cap estudi de càrregues de treball, ni sobre l’impacte ni sobre les conseqüències reals sobre el servei públic que tindrà; sense valorar funcions ni llocs de treball.

4. Perquè la reducció del 15 % de la jornada laboral del personal interí tindrà un impacte brutal sobre el servei públic.

El personal interí està format per personal administratiu i tècnic. Només en les Direccions Generals que ens ocupen, la de Serveis Penitenciaris i la d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, representa el 70 i el 90 % de treballadors respectivament entre personal de l’àmbit d’execució penal i de l’administració general.

El total de treballadors adscrits a aquestes Direccions Generals és de 6724 professionals, la qual cosa vol dir que, fent mitjana i prenent un valor del 80 %, uns 5380 treballadors/es són interins. La reducció del 15 % de la seva jornada laboral es tradueix en 247,5 hores anuals menys per treballador, el que representa un total global de 1.331.550 hores menys de treball a l’any.

El personal de rehabilitació penitenciària (psicòlegs/es, educadors/es socials, juristes i treballadors/es socials) que realitza programes psicosocials en l’àmbit del tractament dels interns/es a onze centres penitenciaris i tres centres oberts, representa, tant als centres penitenciaris com als serveis centrals, un 70% de personal interí:

Els professionals que treballen de forma directa i presencial als centres fan programes de tractament en l’àmbit socioeducatiu, en l’abordatge de la violència sexual, de la violència general, de la violència de gènere, de les drogodependències, de la prevenció de suïcidis, de l’atenció a la discapacitat intel·lectual… Aquests professionals atenen als 10000 interns/es que conformen la població penitenciària i a les seves famílies.

Els professionals de rehabilitació que treballen als serveis centrals dissenyen, impulsen, coordinen i supervisen el tractament que fan els professionals dels centres i resolen, en darrera instància, totes les peticions i tràmits (classificacions, permisos, sortides programades, trasllats, queixes, etc.) tant dels equips professionals com dels interns i les seves famílies. Per donar només alguna dada, el 2011 la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat ha fet unes 10696 resolucions, ha atès 603 visites i ha donat resposta a 1499 peticions i/o queixes. La reducció del 15 % pot suposar, per exemple, fer 1604 resolucions menys i que 294 interns no accedeixin al tercer grau o se’n demori el seu accés.

En l’àmbit de l’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, els professionals interins que atenen directament als menors i joves i les seves famílies representen, en alguns casos, un 90% de la plantilla. Això inclou els quatre equips d’assessorament tècnic, els nou equips d’execució de mesures en medi obert i els equips multidisciplinaris dels set centres de Justícia juvenil, que fan intervenció directa als centres, tutoritzen i acompanyen als menors i joves durant el compliment de la mesura d’internament i el seu procés de reinserció, així com els professionals que des de les direccions Generals realitzen i fan el seguiment dels tractaments i els plans educatius.

Publicacions d’àmbit nacional i internacional demostren científicament que els programes de tractament redueixen la reincidència delictiva en un 30 %. Per tant, a menys tractament, més reincidència.

Els 6724 professionals que formen part de les dues Direccions Generals estan gestionats per un Servei de Personal que compta amb un 60% de personal interí entre personal tècnic i administratiu (50% de personal tècnic, 70% personal administratiu).

Les àrees de contractació i comptabilitat estan gestionades per una plantilla amb un 65% de personal interí. La formació bàsica i especialitzada i la investigació en l’àmbit del dret i la justícia, principalment dels treballadors del Departament de Justícia, però també i en base a convenis, del Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, els Col·legis d’Advocats i Procuradors, les Universitats, i diversos organismes internacionals, també es veurà afectada. El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, organisme autònom responsable d’aquesta activitat, va realitzar el 2011 685 accions formatives a tota Catalunya, que van representar 19267 hores de formació per a 16313 assistents. Aquestes dades es refereixen a la principal activitat del Centre, la formativa, però el CEJFE també compta amb una important activitat de recerca, ofereix servei públic de biblioteca especialitzada, i col·labora en les pràctiques universitàries. La reducció del 15 % del seu personal interí podria suposar una reducció de 103 accions formatives, 2890 hores de formació, i 2447 alumnes.

5. Perquè l’impacte real serà molt superior al 15 %

El que el Govern no explica enlloc és que molts llocs d’interins estan ocupats per funcionaris de carrera de nivells inferiors, molts dels quals, davant la retallada de sou, optaran per retornar a la seva plaça en propietat, si encara la conserven, o a una plaça equivalent del cos corresponent, cas que l’hagin perdut. Aquest moviment implicarà que:

– les places que aquests funcionaris de carrera deixin, amb tota probabilitat, no s’ofertaran, per la qual cosa quedaran buides.

– les places a les quals retornin estan actualment ocupades per personal interí, per la qual cosa, quedaran desplaçats pel retorn dels funcionaris de carrera. És a dir, seran acomiadats.

Per tant, considerem que les decisions que s’han pres no són coherents, justes i iguals i afecten als treballadors/es que realitzen l’atenció directa en els serveis i en la ciutadania. I que s’han fet sense criteri, estudi, ni coherència i amb accions que han cercat fugir de l’estricta legalitat per justificar una acció que vulnera el principi més sagrat a l’Administració com és el d’igualtat.

Per tots aquests motius, els treballadors/es de les Direccions Generals de Serveis Penitenciaris i d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, i tots aquells altres funcionaris que s’hi vulguin afegir, ens manifestem cada dimecres davant la nostra seu del carrer Aragó 332 en senyal de protesta.

CSIF

Esta entrada fue publicada en Noticias. Guarda el enlace permanente.

Los comentarios están cerrados.