ACORD del Govern pel qual s’aprova el Pla d’Ocupació per a la racionalització de l’organització i l’optimització del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014.

En conseqüència, a proposta de la persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, el Govern,

Acorda:

1. Aprovació.

S’aprova el Pla d’Ocupació per a la racionalització de l’organització i l’optimització del

personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014.

2. Objecte.

2.1. Aquest Pla d’Ocupació té per objecte la racionalització de l’organització de

l’Administració de la Generalitat i l’optimització del seu personal als efectes de

garantir una major eficàcia en la prestació dels serveis públics i eficiència en la

utilització dels recursos econòmics, mitjançant la planificació de necessitats i

l’adequat dimensionament de les plantilles i dels efectius disponibles.

2.2. El Pla d’Ocupació s’articula en dues fases, la primera preveu l’aplicació de

determinades mesures amb caràcter immediat i la segona, que és conseqüència

d’una diagnosi prèvia, preveu l’aplicació de mesures planificades per a la

racionalització de l’organització i l’optimització del personal.

3. Àmbit d’aplicació.

L’àmbit d’aplicació del Pla d’Ocupació s’estén al personal funcionari i laboral al servei

de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb exclusió del personal docent

no universitari i estatutari de l’Institut Català de la Salut.

4. Vigència.

El present Pla d’Ocupació, que serà objecte de publicació al Diari Oficial de la

Generalitat de Catalunya, té una vigència de dos anys a partir de l’1 d’abril de 2012. 5.

Reducció de la jornada dels llocs de treball de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del

personal d’administració i tècnic.

5.1. Com a mesura de contenció de la despesa en matèria de personal per a la

reducció del dèficit públic, es redueix en un 15% la jornada dels llocs de treball

ocupats per personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del

personal d’administració i tècnic.

5.2. S’exclouen de l’aplicació d’aquesta mesura els llocs de treball ocupats per

personal interí del cos de bombers de la Generalitat, del cos d’agents rurals, dels

cossos d’auxiliars tècnics i tècnics especialistes de la Generalitat de Catalunya del

grup de serveis penitenciaris, i del cos de titulació superior de la Generalitat,

veterinària d’escorxador.

5.3. Aquesta mesura és temporal i desplega els seus efectes, administratius i

econòmics, des de l’1 d’abril de 2012 al 31 de març de 2014, sens perjudici que la

durada de la mesura pugui ésser objecte de reducció atenent al compliment dels

objectius de reducció del dèficit públic.

5.4. No obstant l’establert en el apartat anterior, la reducció de la jornada dels llocs

de treball de diplomatura, educació social, ocupats per personal interí dels centres

adscrits a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i dels centres de

Justícia Juvenil, així com els llocs de treball ocupats per personal interí adscrits al

sistema de guàrdies operatives de Protecció Civil, tindrà efectes una vegada

s’implementin els instruments de racionalització que es derivin de la diagnosi a què

fa referència el punt 7 d’aquest Pla i d’altres mecanismes de provisió que permetin

garantir la correcta prestació dels serveis.

La reducció de jornada dels llocs de treball amb funcions docents ocupats per

personal interí dels centres i escoles de capacitació agrària tindrà efectes a partir del

dia 30 de juny de 2012 amb motiu de la finalització del curs escolar.

5.5. La reducció de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí opera

amb independència de la causa del nomenament i de la jornada que es realitza i

comporta la modificació de la relació de llocs de treball, de conformitat amb l’article

47 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. El canvi de

jornada dels llocs de treball afectats en la data d’entrada en vigor d’aquest Pla

d’Ocupació, tindrà efectes a partir de l’1 d’abril de 2012, sens perjudici que les

modificacions de les relacions de llocs de treball s’aprovin amb posterioritat. El

personal afectat per aquesta mesura que tingui autoritzada la compatibilitat per a

l’exercici d’una segona activitat no caldrà que tramiti nova autorització. Així mateix,

les noves resolucions de nomenament de personal interí han de fer constar

expressament l’ocupació de llocs de treball amb jornada parcial.

5.6. La prestació de serveis a temps parcial comporta la reducció proporcional de les

retribucions bàsiques i complementàries, amb inclusió dels triennis. L’import de la paga

extraordinària experimentarà la reducció proporcional corresponent, sens

perjudici de l’aplicació de les regles establertes en les corresponents lleis de

pressupostos pel que fa als períodes de serveis prestats no afectats per la realització

d’una jornada a temps parcial i inclosos dins els sis mesos anteriors a la seva

meritació.

5.7. No s’autoritza la percepció de gratificacions per la realització de serveis

extraordinaris al personal que ocupa llocs de treball a temps parcial, llevat dels

casos justificats de força major.

5.8. Els secretaris i les secretàries generals dels departaments determinaran, i

notificaran a les persones afectades, l’horari concret dels llocs de treball amb jornada

a temps parcial i podran establir mesures de compactació horària, d’acord amb les

necessitats i bon funcionament dels serveis públics.

5.9. El personal funcionari de carrera que ocupi llocs de treball inclosos dins l’àmbit

d’aplicació d’aquesta mesura, pot sol·licitar, en els mateixos termes, la reducció

voluntària del 15% de la jornada de treball així com la compactació horària que s’hi

preveu. L’autorització de la reducció de jornada i, en el seu cas, la compactació

horària, queda subordinada a les necessitats i al bon funcionament dels serveis

públics i, en qualsevol cas, la reducció de jornada s’autoritzarà amb durada mínima

d’un any.

5.10. La provisió per un funcionari de carrera, de manera provisional o definitiva, d’un

lloc de treball amb assignació d’una jornada a temps parcial com a conseqüència de

la mesura establerta en aquest Pla, comportarà la realització d’una jornada ordinària

amb la conseqüent modificació de la relació de llocs de treball, sens perjudici que

opti per la reducció de la jornada.

6. Revisió del règim de jornada de dedicació especial.

6.1. Durant el període de vigència d’aquest Pla, es redueix en un 30% el nombre de

llocs de treball de cap de servei i assimilats orgànicament als quals se’ls pot assignar

una jornada i horari de dedicació especial. Aquesta reducció, que es durà a terme en

atenció a les càrregues de treball, pot afectar també les compensacions a què fa

referència el punt tercer de l’acord del Govern de 24 de desembre de 2002.

6.2. En el termini màxim d’un mes a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Pla, els

departaments trametran a la Direcció General de Funció Pública les propostes de

modificació de les relacions de llocs de treball, les quals seran elevades a la

Comissió Tècnica de la Funció Pública per a la seva aprovació.

7. Document de diagnosi.

7.1. Els departaments, amb l’assessorament i coordinació de la Secretaria

d’Administració i Funció Pública, analitzaran les disponibilitats i necessitats de personal,

tant des del punt de vista del nombre d’efectius com dels requeriments dels

llocs de treball i els seus perfils professionals, així com les càrregues de treball

associades, als efectes d’elaborar un document de diagnosi.

Aquest anàlisi ha de permetre l’obtenció d’indicadors de referència, corporatius i

departamentals, que puguin ésser associats al dimensionament dels diferents

òrgans i unitats, tant per valorar la situació actual com per preveure les necessitats

futures.

El document de diagnosi ha de concretar les necessitats d’intervenció i canvi en els

àmbits on esdevingui necessari, així com la detecció dels aspectes susceptibles de

millora i ha de constituir el document de referència per a la implementació de les

mesures i instruments de racionalització que puguin derivar-se del Pla d’Ocupació.

7.2. L’elaboració del document de diagnosi haurà de concloure, com a màxim, el 31

d’octubre de 2012 i s’elevarà, mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció

Pública, al Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració.

L’execució de les actuacions derivades del document de diagnosi correspondrà als

departaments, mitjançant la metodologia comú que proposi la Secretaria

d’Administració i Funció Pública, la qual emetrà les instruccions necessàries per a la

l’adequada execució de les mesures i els instruments de racionalització.

8. Mesures de reordenació i instruments de racionalització de personal.

8.1. Quan de l’aplicació de les mesures establertes en aquest Pla d’Ocupació i

d’altres mesures legals o com a conseqüència del diagnòstic a què es refereix el

punt 7, esdevingui necessari la reordenació dels recursos humans de les unitats i

òrgans afectats, els departaments impulsaran els instruments de racionalització del

personal que siguin necessaris de manera planificada durant la vigència del Pla

d’Ocupació. Les concretes actuacions que hagin d’implementar-se se subjectaran als

següents criteris i principis generals: preferència per la voluntarietat de les persones

afectades; proximitat geogràfica en la mobilitat respecte de la localitat on es presten

serveis; objectivitat i servei als interessos generals; principis d’igualtat, mèrit i

capacitat; i màxima difusió i publicitat de les actuacions.

8.2. S’habilita els departaments per a l’adopció de mesures relatives als sistemes

d’organització interna del treball -reorganització de tasques i funcions, així com

reordenacions de jornada i horaris-, modificacions dels llocs de treball, redistribució

d’efectius, canvis d’adscripció de llocs de treball i reassignació d’efectius.

Així mateix i quan les circumstàncies urgents i conjunturals ho requereixin, els

departaments podran procedir a l’assignació provisional de llocs de treball mitjançant

els expedients d’adscripció provisional, atribució temporal de funcions i comissions

de serveis forçoses. 8.3. Pel que fa al personal laboral inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest

Pla d’Ocupació, els departaments poden aplicar, entre d’altres, mesures relatives a

mobilitat, modificacions de condicions de treball, trasllats forçosos i concursos de

canvi de destinació limitats al personal laboral fix de l’àmbit afectat.

8.4. En funció dels resultats assolits en les diferents actuacions departamentals, la

Secretaria d’Administració i Funció Pública, mitjançant la Direcció General de Funció

Pública, impulsarà les mesures de reordenació d’àmbit interdepartamental que siguin

procedents mitjançant l’aplicació, quan s’escaigui, dels expedients de redistribució

interdepartamental d’efectius; autorització de concursos de provisió limitats a

personal d’àmbits excedentaris; suspensió cautelar d’incorporació de personal extern

a l’àmbit afectat; reassignació d’efectius interdepartamental i l’impuls de mesures

específiques de promoció interna.

8.5. Així mateix, en funció dels resultats assolits en les diferents actuacions

departamentals, la Secretaria d’Administració i Funció Pública emetrà les

instruccions necessàries per a la contenció de les plantilles i, en aquest sentit, fixarà

un percentatge màxim de llocs de treball pressupostats vacants i no reservats

respecte del total de llocs de treball pressupostats dels departaments i organismes

autònoms.

9. Formació estratègica d’adaptació i desenvolupament.

9.1. Els departaments impulsaran accions formatives específiques destinades a

garantir l’adaptació funcional del personal que pugui resultar afectat per les mesures

i instruments de racionalització derivades d’aquest Pla, especialment en els casos

que impliquin mobilitat funcional. Per al disseny d’accions formatives adequades a

les diferents necessitats, els departaments podran sol·licitar la col·laboració de

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

9.2. Com a conseqüència del diagnòstic a què es refereix el punt 7, els

departaments informaran al Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de

l’Administració sobre els dèficits de perfils i competències professionals susceptibles

de resoldre’s amb accions formatives de desenvolupament i capacitació dels

efectius. El Consell, previ anàlisi i valoració de la informació obtinguda, determinarà

les àrees de formació estratègica i ordenarà el disseny d’un pla d’actuacions

formatives a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

10.- Actuacions de control i seguiment del Pla d’Ocupació.

10.1. Es crea la Comissió de seguiment del Pla d’Ocupació per a la racionalització

de l’organització i l’optimització del personal al servei de l’Administració de la

Generalitat de Catalunya 2012-2014, integrada per 12 membres i constituïda de

manera paritària entre representants de l’Administració de la Generalitat i les

organitzacions sindicals presents a la Mesa General de Negociació dels empleats

públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta Comissió tindrà com a

funció principal el seguiment de les actuacions de desenvolupament del Pla

d’Ocupació, sens perjudici de l’obligatorietat de negociar les decisions que afectin les

condicions de treball dels empleats públics.

10.2. S’autoritza el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de

l’Administració per a emetre les instruccions necessàries per a l’efectivitat i control

del compliment d’aquest Pla d’Ocupació.

Esta entrada fue publicada en Noticias. Guarda el enlace permanente.

Los comentarios están cerrados.