CURS DE DESFIBRIL.LACIÓ I SUPORT VITAL BÀSIC PER PERSONAL NO MÈDIC

ADREÇAT A: Població en general. Membres de cossos de seguretat (Policia Local

Mossos d´Esquadra, Funcionaris de presons), Cos de Bombers, personal de serveis

de prevenció i extinció d’incendis de les entitats locals, Protecció Civil, personal

amb nomenament de Bomber Voluntari,Bombers d’empresa, personal de

Salvament Aquàtic i de Muntanya, Pisters socorristes,Tècnics d’esport, Socorristes

professionals i voluntaris…

DURADA DEL CURS: 8 hores presencials

ACREDITACIONS:

‐ Institut d´Estudis de la Salut (IES). Carnet Acreditatiu

‐ Consell Català de Ressuscitació (CCR). Diploma

ALUMNES PER INSTRUCTOR: Màxim 8 alumnes

REQUISITS DELS ALUMNES:

Ser major de 18 anys i estar en possessió del títol de Graduat Escolar, EGB o

equivalent

OBJECTIUS DEL CURS:

Al final del curs l’alumne serà capaç de:

‐ Avaluar a una víctima que ha patit un col·lapse

‐ Efectuar compressions toràciques i ventilacions de suport de manera efectiva

‐ Realitzar ventilacions Instrumentalitzades

‐ Utilitzar de manera segura un Desfibril·lador Extern Semiautomàtic

‐ Col·locar la víctima inconscient i que respira en la Posició Lateral de Seguretat

‐ Realitzar la desobstrucció de la via aèria (Maniobra de Heimlich).

MATERIAL PEL DESENVOLUPAMENT DEL CURS:

‐ Power Point oficial de Recomanacions 2010 de CCR (segons les pautes de l´ERC

(European Ressuscitation Council)

‐ Manual SVB+DEA, recomanacions 2010 European Ressuscitation Council

‐ Maniquí de Ressuscitació Cardiopulmonar Bàsica

‐ Desfibril·ladors Externs Semiautomàtics (simuladors)

‐ Baló de Reanimació

‐ Cànula Orofaríngia

‐ Mascareta Pocket‐Mask

‐ Mascaretes Unidireccionals per fer el boca‐boca

MATERIAL QUE S´ENTREGA A L´ALUMNE:

‐ Manual oficial de CCR: “ Recomanacions en Ressuscitació Cardiopulmonar

Bàsica amb Desfibril·lació Externa Automàtica (Edició 2)”. Recomanacions 2010.

‐ Material personal d’un sol ús per a realitzar les pràctiques.

METODOLOGIA DOCENT:

El curs es desenvoluparà en tres fases:

1. Teòrica:

Exposicions teòriques de les diferents parts del programa amb suport Power Point

oficial de CCR i demostracions pràctiques curtes per part dels docents.

2. Pràctica:

Pràctiques de l’alumnat amb els Maniquíns de Reanimació de:

‐ Observació del nivell de consciència

‐ Obertura de la via aèria

‐ Valoració de la respiració

‐ Compressions toràciques

‐ Ventilacions de suport

Resolució de Casos: Exposició de diferents casos pràctics i resolució per part dels

alumnes després de rebre l’entrenament.

La pràctica es desenvolupa en un ambient distès, amb un clima únic en el que es

busca la complicitat de l’alumne i la resta de companys.

3. Avaluació presencial

Control d’assistència

Examen teòric: Oficial de CCR

Examen pràctic: Resolució d’un cas pràctic individual

Avaluació del curs per part dels alumnes

Serà necessari aprovar ambdós exàmens (70% correcte mínim per ser apte)

per aconseguir el títol acreditatiu. En cas contrari es facilitarà un Certificat

d’Assistència.

PROGRAMA DEL CURS:

1. Presentació

2. Metodologia utilitzada

3. Introducció i objectius del curs

4. Epidemiologia

5. Cadena de la Supervivència

6. Valoració del nivell de

consciència i la respiració

7. Suport Vital Bàsic

8. Desfibril·lació

9. Cures post‐Ressuscitació

10. Maneig de la Via Aèria

Instrumentalitzada

11. Ús del D.E.A.

12. Posició Lateral de Seguretat

13. Obstrucció de la Via Aèria

14. Entrenament pràctic

15. Resolució de casos pràctics

16. Examen teòric

17. Examen pràctic

18. Avaluació del curs

Recordem que, segons la Normativa vigent, és obligatori superar un curs i una

avaluació pràctica de forma anual per reacreditar‐se.

PER MÉS INFORMACIÓ ADREÇAR-SE A: caramon79@hotmail.com

Esta entrada fue publicada en Noticias. Guarda el enlace permanente.

Los comentarios están cerrados.