ESCUELA

Para cualquier consulta en relación a oposiciones contactar con:

ricardptpl@gmail.com

llamasmaestre@hotmail.com

A ESTUDIAR

Temario de Tècnics Especialistes Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya

PART GENERAL

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.

2. La Corona. Les Corts Generals: composició i atribucions del Congrés de Diputats i del Senat. El Govern. El Defensor del Poble.

3. El poder judicial: funcions i principis. L?organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

4. L?organització administrativa espanyola: l?Administració central, l?Administració autonòmica, l?Administració local i l?Administració institucional.

5. L?origen de la Generalitat de Catalunya.

6. Antecedents a l?Estatut vigent: la Mancomunitat de Catalunya.

7. La Generalitat de Catalunya durant la II República.

8. Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya

9. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El President. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

10. L?organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

11. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos: contingut bàsic.

12. Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.

13. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.

14. L?administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L?acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

15. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.

16. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

17. Les formes d?activitat administrativa. El servei públic: concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta.

18. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l?Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col?lectiu únic del personal laboral de l?Administració de la Generalitat de Catalunya.

19. La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. L?oferta d?ocupació pública. Els plans d?ocupació. La provisió de llocs de treball. La promoció professional. Les relacions de llocs de treball.

20. Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

PART ESPECÍFICA

I. Dret penal

Tema 1. El dret penal. Aspectes generals

1. El dret penal: concepte, continguts i fonts. 2. El Codi Penal: principis generals, estructura i contingut. 3. Els principis limitadors del poder punitiu de l’Estat: especial referència als principis de legalitat, de culpabilitat i d’intervenció mínima.

Tema 2. El delicte

1. La infracció penal: concepte i classes. Delictes i faltes; delictes dolosos i delictes imprudents; delictes actius i delictes omissius. 2. Els graus d’execució. L’autoria i la participació. 3. Els eximents de la responsabilitat penal.

Tema 3. Les penes

1. Les penes al Codi Penal: concepte, classes, durada i efectes, en especial, les penes privatives de llibertat. 2. Alternatives a la presó: suspensió i substitució de les penes privatives de llibertat; els treballs en benefici de la comunitat. 3. Les mesures de seguretat: concepte i classes. 4. L’extinció de la responsabilitat penal.

Tema 4. Els principals delictes

1. L’homicidi i les seves formes. 2. Les lesions. 3. Delictes vinculats a la violència de gènere i domèstica. 4. Delictes contra el patrimoni: el furt i els robatoris. 5. Delictes contra la salut pública: el tràfic de drogues.

Tema 5. Delictes contra l’Administració Pública

1. La prevaricació administrativa. 2. El suborn. 3. La malversació. 4. La desobediència. 5. Altres delictes contra l’Administració pública: l’omissió del deure de perseguir delictes; infidelitat en la custòdia de documents i revelació de secrets; abusos en l’exercici de la funció pública: la sol?licitació sexual.

Tema 6. Delictes contra l’Administració de justícia i contra les garanties constitucionals

1. El trencament de condemna. 2. Altres delictes contra l’Administració de Justícia: el fals testimoni, l’obstrucció a la justícia (incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos), l’omissió del deure d’impedir delictes o de promoure’n la persecució i l’encobriment. 3. Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals, en especial, els comesos en l’àmbit penitenciari.

Tema 7. Delictes contra l’ordre públic i altres delictes comesos en l’activitat penitenciària

1. L’atemptat. 2. Els delictes de resistència i de desobediència; la falta de desobediència lleu i manca de respecte i de consideració deguda. 3. Tortures i altres delictes conta la integritat moral. 4. Falsedats documentals comeses per un funcionari públic.

Tema 8. Dret processal penal: aspectes generals

1. La jurisdicció penal; els jutjats i els tribunals penals. 2 El procés penal: concepte, objecte i tipus. 3. Les parts en el procés penal; els actes processals. 4. El procés penal com a garantia, especial referència al dret de defensa i a la presumpció d’innocència.

Tema 9. Els procediments penals

1. El procediment penal i les seves fases. 2. El diferents procediments penals: procediment ordinari, el procediment del tribunal jurat, el procediment abreujat, el judici de faltes i el procediment per l’enjudiciament ràpid. 3 Els recursos: concepte, classes i efectes, en especial, el recurs d’apel?lació i de cassació.

Tema 10. Les mesures cautelars penals

1. Les mesures cautelars en el procés penal. 2. Les mesures cautelars personals: la llibertat provisional, la detenció i el procediment d’habeas corpus. 3. Les mesures cautelars personals: la presó provisional.

II. Dret penitenciari

Tema 11. Origen i finalitat de la pena de presó

1. Principals perspectives teòriques sobre el concepte i les finalitats de les penes: retribució, prevenció general i prevenció especial. 2. Especial referència a la pena de presó i els sistemes penitenciaris: origen i desenvolupament històric. 3. El sistema penitenciari recollit a la Llei orgànica general penitenciària. 4. Principis fonamentals de l’execució penitenciària fixats a l’art. 25.2 de la Constitució: la resocialització.

Tema 12. El dret penitenciari

1. Concepte, continguts i fonts. 2. La normativa penitenciària vigent: fonts estatal i catalanes. 3. Breu referència a l’evolució històrica recent. Darreres tendències legislatives: crisi de l’ideal resocialitzador; compliment íntegre i efectiu de les penes. 4. La regulació supranacional en matèria penitenciària: la tasca de les Nacions Unides (regles mínimes per al tractament de reclusos) i del Consell d’Europa (regles penitenciàries europees).

Tema 13. L’activitat penitenciària en el marc autonòmic

1. Competències estatals i de les comunitats autònomes en matèria penitenciària.

2. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària: la regulació a l’Estatut de Catalunya de 2005. 3. Estructura orgànica de l’Administració penitenciària a Catalunya: la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.

Tema 14 . La relació jurídica penitenciària

1. La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments. 2. Drets dels interns (classes i límits), sistema de protecció i règim de garanties. 3. Deures dels interns.

Tema 15. El règim penitenciari: organització general

1. Concepte i principis inspiradors. 2. Ingressos i llibertats. Conduccions i trasllats. 3. Informació, queixes i recursos dels interns. 4. Participació dels interns en les activitats dels establiments. 5. La participació de les organitzacions no governamentals.

Tema 16. El règim penitenciari: mesures de seguretat i vigilància

1. La seguretat exterior: competències i finalitats. 2. La seguretat interior: principis generals, mesures preventives i mesures de control. 3. Els mitjans coercitius i la seva aplicació.

Tema 17. El règim dels establiments penitenciaris

1. Classificació dels diferents tipus d’establiment i les seves característiques. 2. El règim ordinari: principis generals i característiques. 3. El règim tancat: criteris d’aplicació i característiques. 4. El règim obert: criteris d’aplicació, objectius, característiques i modalitats. 5. El règim de preventius.

Tema 18. El tractament penitenciari (I)

1. Concepte, finalitat i principis. 2. La voluntarietat de la participació de l’intern. 3. La classificació en graus de tractament. 4. El denominat “període de seguretat”. 5. Efectes de la classificació.

Tema 19. El tractament penitenciari (II)

1. Els programa de tractament: mètodes, activitats i elements del tractament. 2. Les activitats de formació, cultura i esport. 3. El treball penitenciari: principals trets característics.

Tema 20. Sortides i relacions amb l’exterior

1. Els permisos de sortida, classes, durada i requisits. Procediment de concessió. 2. Sortides programades. 3. Comunicacions i visites.

Tema 21. La posada en llibertat dels reclusos

1. La llibertat condicional. Requisits, tramitació i revocació. 2. Els beneficis penitenciaris i les seves classes. 3. La llibertat definitiva i l’assistència postpenitenciària.

Tema 22. Formes especials d’execució

1. Formes especials d’execució de la pena de presó: diferents tipus d’internament.

2. L’execució de la pena de localització permanent.

Tema 23. Les prestacions de l’Administració penitenciària

1. L’assistència sanitària. 2. Higiene i alimentació. 3. Acció social penitenciària. 4. L’assistència religiosa.

Tema 24. El règim disciplinari

1. Fonament, àmbit d’aplicació i principis de la potestat disciplinària. 2. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Prescripció i cancel?lació. 3. Procediment sancionador. 4. Execució i compliment de sancions. 5. Les recompenses.

Tema 25. El control de l’activitat penitenciària: el Jutge de Vigilància Penitenciària

1. Principals funcions i atribucions segons la Llei orgànica general penitenciària i el Codi Penal. 2. Els recursos contra les seves resolucions.

Tema 26. L’organització dels centres penitenciaris (I)

1. Estructura. 2. Òrgans col?legiats de govern: composició, funcions i normes de funcionament. 3. Òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris. Funcions.

Tema 27. L’organització dels centres penitenciaris (II)

1. El personal al servei de l’administració penitenciària: peculiaritats del seu règim jurídic, cossos de funcionaris i funcions. 2. Especial referència a les funcions assignades al cos tècnic d’especialistes.

Tema 28. El règim administratiu dels establiments penitenciaris (I)

1. L’oficina de règim. 2. L’expedient personal de l’intern: estructura, documents i els diferents tràmits administratius. 3. Funcions de l’oficina de l’equip tècnic: els protocols.

Tema 29. El règim administratiu dels establiments penitenciaris (II)

1. Funcionament administratiu de l’oficina de servei interior. Redacció d’informes de fet, de recomptes i d’altres. 2. Realització de tràmits relatius a les unitats de servei: ingressos, sortides, comunicacions i visites, recepció i sortida de paquets i encàrrecs. 3. L’oficina d’identificació. Obtenció i classificació dels dactilogrames. 4. L’oficina de direcció.

Tema 30. El règim econòmic dels establiments penitenciaris

1. Principis generals i règim patrimonial. 2. La gestió d’economats, alimentació i vestuari. 3. La custòdia de les pertinences dels interns. 4. El peculi dels reclusos.

III. Criminologia

Tema 31. Criminologia i política criminal

1. Les normes penitenciàries europees de 2006. 2. El model de justícia restauradora. 3. El model de justícia juvenil.

Tema 32. El reformisme penitenciari espanyol

1. La Llei orgànica penitenciària de 1979. 2. Les teories abolicionistes. 3. El dret penal mínim. 4. El model de la seguretat ciutadana i les seves repercussions en els sistemes penitenciaris.

IV. Psicologia

Tema 33. Teories explicatives de la conducta delictiva

1. Biològiques. 2. Psicològiques. Especial referència al model d’aprenentatge social. 3. Sociològiques. 4. Teories integradores.

Tema 34. Programes d’intervenció a presó

1. Tractament de les conductes addictives. 2. Tractament amb delinqüents sexuals. 3. Tractament amb delinqüents violents. 4. Tractament de l’agressor familiar. 5. Els programes motivacionals. 6. Els efectes de la intervenció sobre la reincidència.

V. Sociologia

Tema 35. Socialització i desviació social

1. El procés i els mecanismes de socialització. 2 Els agents de socialització. 3. Adaptació i desviació social. 4. El comportament antisocial i la carrera delictiva.

Tema 36. La població reclusa

1. Dades i característiques de la població penitenciària a Catalunya. 2. Els joves. 3. Els estrangers. 4. Les dones.

Los comentarios están cerrados.