Reglament penitenciari

(Inclosa l’esmena introduïda per la correcció d’errades publicada al DOGC de 31.10.2006)

DECRET

329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya.

La Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, va ser una peça capital del nostre Estat de dret, i ha estat universalment reconeguda perquè va representar un gir històric en la política penitenciària en una doble direcció: d’una banda, el reconeixement de l’intern com a subjecte de drets i, d’altra banda, el fet de fer compatible, als centres penitenciaris, les finalitats de custòdia amb les més rellevants de reeducació i reinserció social dels penats, en aplicació de l’article 25.2 de la Constitució. Representava, per fi, l’aplicació de les Regles mínimes per al tractament de reclusos (Resolució 1984/1947, de 25 de maig, de Nacions Unides).

La Generalitat de Catalunya va assumir el repte de la gestió de l’activitat penitenciària a Catalunya mitjançant la previsió continguda a l’article 11.1 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, d’Estatut d’autonomia de Catalunya, en relació amb l’article 79 de la Llei orgànica general penitenciària, i exerceix efectivament competències en aquesta matèria en tenir transferits els mitjans i els serveis penitenciaris, mitjançant el Reial decret 3482/1983, de 28 de desembre, des de l’1 de gener de 1984.

No obstant això, els vint-i-tres anys transcorreguts des de l’assoliment d’aquella responsabilitat han comportat nombrosos i transcendentals canvis en l’ordenament jurídic, en les institucions administratives i en la societat.

Aquests canvis exigeixen solucions necessàriament noves per arribar a les esmentades finalitats de les institucions d’execució penal, així com d’aquelles altres de noves que se’ls han anat atribuint en les diverses reformes penals, doncs solament així podran ser ateses les demandes que la societat dirigeix a aquesta Administració.

Les principals novetats del contingut del Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya que aprova aquest Decret estan presidides per tres objectius essencials: el primer és el de dotar el sector d’una organització flexible i eficaç i amb uns servidors públics amb un alt grau de qualificació professional, per poder així fer front a la important missió que la societat els encomana; el segon es correspon amb la voluntat política del Govern d’articular vies de col·laboració basades en el principi de coresponsabilitat, per tal que serveis tan importants com el de la salut o el de l’educació siguin prestats mitjançant els serveis públics competents; l’últim és el de fer possible una millor participació ciutadana, i de major qualitat, en els serveis públics d’execució penal.

El Reglament que s’aprova mitjançant aquest Decret s’estructura mitjançant un títol preliminar i sis títols.

Així, en el títol preliminar s’estableix l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la norma.

En el títol primer es regulen els tipus d’establiments penitenciaris i les diverses unitats on es poden gestionar les formes especials d’execució, i es dóna una pluralitat de possibilitats a l’execució de la pena en el medi obert i un tractament especialitzat a les persones amb problemàtiques constitutives d’exempció penal.

En el títol segon es preveu i es reforça la presència i la participació institucional i social en l’activitat dels serveis d’execució penal.

En el títol tercer s’estableix l’organització general dels centres penitenciaris, amb els diversos òrgans unipersonals i col·legiats, els quals seran els encarregats d’orientar totes les actuacions professionals a l’assoliment de les finalitats, els principis i valors inspiradors de l’actuació de l’administració competent en matèria d’execució penal.

En el títol quart es regula l’administració i la gestió del personal encarregat de portar a terme l’activitat penitenciària, així com l’organització dels diversos serveis als centres penitenciaris.

En el títol cinquè es regulen els models organitzatius de les prestacions singularment bàsiques de la institució: la salut, l’educació, el treball i els serveis socials; i s’encomanen a aquests últims la important missió de l’execució de les mesures penals que suposen una alternativa a l’entrada en presó.

Per la seva banda, en el títol sisè es revisa el règim econòmic del funcionament ordinari dels centres penitenciaris.

Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els informes previs que exigeix la normativa vigent, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Justícia i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Aprovació del Reglament

S’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya, el text del qual s’insereix a continuació.

Disposicions addicionals

Primera

Definició de centre directiu

Als efectes del Reglament que s’aprova mitjançant aquest Decret, per centre directiu s’han d’entendre els òrgans superiors, alts càrrecs i òrgans actius, dels serveis centrals o perifèrics del Departament de Justícia, als quals les normes d’organització i funcionament de la Generalitat de Catalunya vigents en cada moment atribueixin les competències de direcció, organització i inspecció de les institucions d’execució penal existents a Catalunya.

Segona

Dipòsits municipals de detinguts a disposició judicial

1. El departament competent en matèria d’execució penal ha de lliurar als ajuntaments dels municipis cap de partit judicial que disposin de dipòsit de detinguts en funcionament els fons per fer front a les despeses d’alimentació i estada dels detinguts, inversions i manteniment de les instal·lacions, que s’han de determinar per ordre del conseller o consellera de Justícia.

2. Els ajuntaments han de retre comptes mensualment al Departament de Justícia mitjançant un certificat acreditatiu del nombre per dia de detinguts/des, presos/es o penats/ades a disposició judicial, en què s’expressin les seves dades d’identificació personal, i que serà emès pel/per la secretari/ària de la corporació municipal o pel/per la funcionari/ària encarregat/ada del dipòsit, amb el vistiplau de l’alcalde/essa, què haurà d’anar acompanyat necessàriament d’una còpia certificada dels manaments de detenció, presó, trasllat o llibertat dictats per les autoritats judicials.

Tercera

Distincions penitenciàries

1. Els empleats públics destinats a l’àmbit de l’activitat de l’Administració d’execució penal poden ser distingits, amb un expedient previ instruït a aquest efecte per recompensar les actuacions que es considerin meritòries en la realització del servei públic penitenciari, tinguin o no relació amb les comeses del lloc de treball, mitjançant el lliurament d’un diploma acreditatiu de l’actuació objecte de reconeixement en un acte públic.

2. Igualment, les institucions, fundacions, associacions i la resta d’organitzacions, ja siguin d’iniciativa pública o privada, així com els ciutadans o ciutadanes que a títol individual s’hagin distingit en la seva col·laboració amb el departament competent en matèria d’execució penal per a la millora de les seves funcions, principis i valors, poden ser distingits mitjançant la lliurança d’un diploma acreditatiu de l’actuació objecte de significació en l’acte públic al qual s’ha fet referència al paràgraf anterior.

3. Els diplomes seran concedits pel centre directiu i en el cas dels servidors públics penitenciaris es faran constar a l’expedient personal dels afectats.

Quarta

La integració de personal en el Sistema Nacional de Salut

El personal que, per aplicació de la disposició addicional sisena de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, s’integri en el Sistema Nacional de Salut, se sotmetrà al règim jurídic que li correspongui d’acord amb la normativa vigent d’aplicació i les disposicions que puguin acordar el Govern i el departament competent en matèria de salut, en l’àmbit de les seves competències.

Disposicions transitòries

Primera

Habitatges penitenciaris

Pel que fa als habitatges, residències o pavellons destinats a l’ús públic de casa habitació del personal adscrit als centres penitenciaris on s’ubiquen, en tant que són béns demanials sotmesos a procediments de desafectació i de destinació a un ús públic penitenciari diferent al de residència, es continuaran regint per la normativa estatal, com a font de dret supletori, fins a l’extinció definitiva de les concessions d’ús existents.

Segona

Adequació de les normes de règim interior

En el termini de sis mesos a partir de la data d’entrada en vigor del Reglament que s’aprova per aquest Decret, els consells de direcció dels centres penitenciaris han d’adequar les normes de règim interior del centre corresponent a les disposicions organitzatives contingudes en aquesta disposició, les quals s’hauran d’elevar al centre directiu per a la seva aprovació. Les normes de règim interior anteriors continuaran en vigor fins que es produeixi l’adequació indicada.

Tercera

Refosa i publicitat de circulars, instruccions i ordres de servei

1. En el termini de sis mesos caldrà procedir a la refosa, harmonització i adequació al que disposa el Reglament que s’aprova per aquest Decret de les circulars, instruccions i ordres de servei dictades pels òrgans directius del centre directiu abans de la seva entrada en vigor.

2. Les circulars, instruccions i ordres de servei dictades pels òrgans directius del departament competent en matèria d’execució penal s’hauran de publicar de manera regular a la part pública de la pàgina web del Departament de Justícia.

Quarta

Disposicions orgàniques

1. Els òrgans dependents de les unitats afectades pel Reglament que s’aprova per aquest Decret es mantindran mentre no es modifiquin les disposicions que els regulen.

2. El personal que resulti afectat per les modificacions orgàniques del Reglament que s’aprova per aquest Decret continuarà percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s’estaven imputant fins que s’adoptin les disposicions pressupostàries i de desplegament corresponents.

3. Les persones que ocupen els llocs de treball afectats pel Reglament que s’aprova per aquest Decret continuaran exercint les seves funcions respectives mentre no s’adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball corresponents d’acord amb la nova estructura.

4. Mentre no s’aprovin les disposicions legals i reglamentàries relatives a l’extinció del cos auxiliar tècnic, grup de serveis penitenciaris, corresponen als/a les funcionaris/àries del cos auxiliar tècnic, grup de serveis penitenciaris, les funcions executives de caràcter auxiliar referides a les àrees de gestió, d’inspecció i de control dels serveis i les prestacions penitenciàries i les tasques administratives connexes a l’exercici de les seves funcions.

Cinquena

Òrgans de participació social i òrgans consultius del departament competent en matèria d’execució penal

1. La Taula de Participació Social en l’àmbit penal i penitenciari, creada per la Resolució del conseller de Justícia de 17 de novembre de 2005, continuarà desenvolupant les seves funcions mentre no es dicti l’ordre que es preveu a l’article 8 del Reglament.

2. La Taula Cívica sobre Política Penitenciària, creada per la Resolució del conseller de Justícia de 27 de setembre de 2004, continuarà desenvolupant les seves funcions mentre no es dicti l’ordre que estableix l’article 10 del Reglament.

Disposició derogatòria única

Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que contradiguin o s’oposin al que estableix el Reglament que s’aprova per aquest Decret i, en concret, es deroguen les següents disposicions:

El Decret 555/1983, de 15 de desembre, de creació de la Comissió d’Assistència Social Penitenciària, així com les modificacions operades en aquest pel Decret 220/1985, de 15 de desembre.

El Decret 175/2005, de 30 d’agost, pel qual es determinen els òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris.

Disposició final única

Desenvolupament i entrada en vigor

1. Es faculten els consellers o les conselleres dels departaments competents en matèria de justícia, salut i educació per dictar les disposicions necessàries per al desplegament del Reglament que s’aprova per aquest Decret, i al conseller o la consellera del departament competent en matèria d’economia i finances per fer les modificacions pressupostàries necessàries per donar-hi compliment.

2. El Reglament que s’aprova per aquest Decret entrarà en vigor al cap d’un mes de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de setembre de 2006

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Josep M. Vallès

Conseller de Justícia

REGLAMENT

d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya

TÍTOL preliminar

Disposicions generals

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

D’acord amb la potestat autoorganitzativa de què disposa l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria d’execució de la legislació penal i penitenciària, aquest Reglament estableix l’estructura orgànica i funcional dels centres penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, així com l’organització i el funcionament de la resta de serveis d’execució penal que hi ha a Catalunya.

http://www.gencat.cat

Los comentarios están cerrados.