Títol I

De la intervenció penitenciària i dels centres penitenciaris

Article 2

Principis programàtics de la intervenció penitenciària en els establiments penitenciaris

En tots els centres penitenciaris, el departament competent en matèria d’execució penal ha de:

a) Desenvolupar sistemes d’avaluació i motivació de les persones internes.

b) Dissenyar un sistema d’atenció individualitzada, amb especial atenció als procediments d’ingrés a un centre penitenciari, als programes específics per a interns amb diagnòstic de discapacitat psíquica i als programes de prevenció de suïcidis.

c) Executar programes d’intervenció amb la població reclusa que promoguin els valors de la convivència, l’educació per a la pau i la riquesa de la diversitat.

d) Desenvolupar programes que fomentin l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, programes de difusió cultural i mediació intercultural, i programes d’educació esportiva.

e) Establir i aplicar un model comú de separació interior que faciliti tant l’execució de programes especialitzats com l’adaptació conductual dels/de les interns/es.

f) Fomentar la col·laboració i participació de les entitats públiques i privades.

Article 3

Tipus d’establiments

1. De conformitat amb el que disposa la legislació penitenciària, els establiments o centres penitenciaris poden ser de dos tipus: ordinaris i especials.

2. Amb caràcter general, els establiments penitenciaris funcionen com a centres polivalents, ja que poden ingressar-hi les persones preventives i penades.

3. Els establiments penitenciaris han de comptar amb les unitats, mòduls, departaments i dependències idonis per al compliment dels serveis, funcions i competències que legalment tinguin encomanats.

Article 4

Establiments ordinaris

1. Els establiments ordinaris són els centres destinats al compliment de les mesures cautelars de detenció i presó preventiva i a l’execució de les penes privatives de llibertat imposades per les autoritats judicials, i s’organitzen de manera que es garanteixin els criteris de separació interior de la població reclusa previstos a la legislació penitenciària i les diverses modalitats de vida dels règims obert, ordinari i tancat.

2. Sens perjudici del que s’estableix amb caràcter general per a tots els establiments penitenciaris, el règim i la configuració dels establiments dedicats en exclusiva a dones, a joves, a preventius/ives i a penats/ades hauran d’observar les singularitats i adaptacions exigides per fer possible en millors condicions les finalitats de l’execució penal.

De manera particular en els establiments destinats a dones, el model d’intervenció, que engloba les característiques de l’establiment i el programa funcional, preveurà l’assignació del personal, les actuacions de tractament, la prestació de serveis i l’estructura material de les instal·lacions adequats per a l’execució penal en l’àmbit de les dones, inclosa la separació entre adultes i joves, quan s’escaigui.

3. Com a formes especials d’execució, hi haurà:

a) Unitats de mares.

b) Unitats o departaments mixtos.

c) Unitats extrapenitenciàries.

d) Unitats dependents.

4. Els centres oberts o centres d’inserció social són establiments ordinaris destinats preferentment al compliment de les penes privatives de llibertat en les modalitats de vida del règim obert; i podran ser-hi destinades les persones classificades en segon grau de tractament penitenciari que, per les seves circumstàncies personals i penitenciàries, estiguin capacitades per complir sense riscos la seva condemna en un règim de vida de semillibertat, i les persones que acreditin un perllongat i consolidat procés personal d’inserció social que es vegi notòriament perjudicat amb l’ingrés a presó per complir la pena imposada.

5. Les unitats dependents, que dependran administrativament dels establiments penitenciaris, consistiran en instal·lacions residencials situades arquitectònicament fora dels recintes penitenciaris, preferentment en habitatges ordinaris de l’entorn comunitari, regides pels principis d’especificitat i autonomia, mitjançant acord o conveni de col·laboració amb les entitats públiques o privades, específicament amb les de major arrelament en l’àmbit municipal, dedicades a tasques d’assistència i reinserció d’interns/es, per facilitar la consecució d’objectius específics de tractament penitenciari d’interns/es classificats/ades en tercer grau.

Article 5

Establiments especials

1. Els establiments especials són aquells en què preval el caràcter assistencial. La naturalesa d’aquests centres determina que s’hi destinin aquells subjectes que requereixin un tractament assistencial tendent a la curació de les malalties o deficiències en la salut o a la millora dels condicionaments psicosocials que hagin incidit en l’activitat delictiva, i en els quals, consegüentment, cal harmonitzar les exigències del tractament amb la finalitat específica de cadascun d’ells.

2. Els establiments especials poden ser:

a) Centres, unitats o dependències hospitalàries.

b) Centres, unitats o dependències psiquiàtriques.

c) Centres, unitats o dependències d’atenció sociosanitària.

3. Els centres, unitats o dependències hospitalàries tenen característiques diverses d’acord amb les necessitats mèdiques i assistencials que es detectin, i estan adreçades a acollir aquells/es interns/es que s’han de sotmetre a intervencions quirúrgiques o que pateixen alguna afectació de la salut que faci necessari el seu tractament en instal·lacions adequades i idònies per tal de guarir les patologies esmentades.

4. Els centres, unitats o dependències psiquiàtriques estan destinades al compliment de les mesures de seguretat privatives de llibertat imposades pels jutges i tribunals als subjectes que, tot i haver comès un fet constitutiu de delicte o falta, s’hagi declarat l’exempció completa o incompleta de responsabilitat penal; o que, havent estat condemnats penalment, l’òrgan jurisdiccional penal acordi la imposició d’una mesura de seguretat per raó d’una malaltia mental sobrevinguda; i també per al diagnòstic i tractament de possibles anomalies o alteracions psiquiàtriques que hagin pogut detectar en els interns/es els serveis mèdics dels centres ordinaris.

També poden ingressar en aquestes unitats, quan així ho acordi l’autoritat judicial competent, els/les detinguts/des o presos/es amb patologia psiquiàtrica, per a la seva observació i/o tractament, pel temps que aquella determini.

En aquestes unitats regirà la forma especial d’execució establerta a la legislació penitenciària.

5. Els centres, unitats o dependències d’atenció sociosanitària estan destinades a oferir tractaments i rehabilitació especialitzats, en mitjà residencial o no, a les persones a les quals s’hagi imposat una pena o mesura de seguretat per raó de la seva dependència de substàncies que creïn addicció o per patir alteracions de la percepció per al seguiment dels programes adients per al seu guariment o millora, tendents a afavorir la seva rehabilitació social.

6. Aquestes unitats o centres especials poden estar o no ubicats en els equipaments penitenciaris, d’acord amb el que determinin en cada moment els departaments competents per raó de la matèria; i la seva forma de funcionament es regeix pel que es disposa en la legislació penitenciària per a les formes especials d’execució.

Article 6

Destinacions i trasllats

1. D’acord amb les previsions de la legislació penitenciària, correspon al centre directiu la competència exclusiva per decidir la classificació i la destinació de la població reclusa en els diferents centres o establiments penitenciaris, amb caràcter ordinari o extraordinari, sens perjudici de les atribucions de la jurisdicció de vigilància penitenciària en matèria de classificació per via de recurs.

2. El centre directiu ordenarà els trasllats corresponents d’acord amb les propostes formulades pels òrgans competents, així com els desplaçaments de detinguts/des i presos/es que siguin requerits per les autoritats judicials competents.

3. Els trasllats s’hauran de notificar, en el cas de penats/ades, al jutjat de vigilància penitenciària, i, en el cas de detinguts/des i presos/es, a les autoritats a disposició de les quals es trobin.

Los comentarios están cerrados.