Títol II

De la col·laboració institucional i de la participació social

Article 7

De la col·laboració institucional

1. Per tal d’assolir l’objectiu de reeducació i de reinserció social encomanat al departament competent en matèria d’execució penal i la seva coordinació amb totes les polítiques de cohesió social desplegades per les institucions públiques a Catalunya, correspon a l’esmentat departament l’impuls de les activitats de la Comissió interinstitucional per a la reinserció social, creada pel Decret 98/2005, de 31 de maig.

2. Igualment, el departament competent en matèria d’execució penal promourà la seva presència institucional i la dels seus responsables i professionals en els organismes, àmbits i fòrums internacionals que són competents o aborden les qüestions vinculades a l’execució penal i les polítiques criminals i penològiques.

Article 8

De la participació social

1. Per aconseguir la finalitat resocialitzadora encomanada al departament competent en matèria d’execució penal, es preveu la participació ciutadana, en tant que dret fonamental de la ciutadania.

2. Per tal de coordinar aquesta participació, la Taula de Participació Social en l’àmbit penal i penitenciari, actuarà com òrgan consultiu i de relació amb les entitats col·laboradores i de voluntariat que treballen en els processos de reinserció social a Catalunya.

Per ordre del conseller o consellera de Justícia es determinarà la composició i les funcions de la Taula de Participació Social en l’àmbit penal i penitenciari.

3. Així mateix, es podrà impulsar la creació d’òrgans de participació de segon nivell, tant en l’àmbit d’actuació del centre directiu com en els diversos equipaments i recursos d’execució penal, que aplegaran en un mateix espai de treball, de conformitat amb el que s’estableixi en els instruments jurídics pels quals es determini la seva creació i funcionament intern, els representants del departament competent en matèria d’execució penal i els de les entitats col·laboradores i de voluntariat que actuïn en aquest mateix sector.

Article 9

Dels mecanismes de participació de les entitats i del voluntariat

1. El departament competent en matèria d’execució penal de la Generalitat reconeix que les fundacions i les associacions legalment constituïdes desenvolupen una tasca fonamental en el benestar de la nostra societat en participar, conjuntament amb les administracions públiques i d’altres organitzacions privades, en la satisfacció de les necessitats dels sectors més desafavorits. Per això, es reconeix el suport de la institució penitenciària per al foment de la tasca de protecció i promoció d’actuacions sense ànim de lucre envers la població reclusa, amb una finalitat d’interès general.

2. El departament competent en matèria d’execució penal podrà comptar amb la col·laboració desinteressada i solidària de ciutadans i ciutadanes, organitzats en associacions de voluntariat, en la millora de la qualitat de vida en els centres penitenciaris i en l’execució de les polítiques penitenciàries tendents a reduir al màxim els efectes nocius de l’internament i afavorir i consolidar els vincles entre els serveis d’execució penal i la societat a la qual serveixen.

3. Igualment, per a l’assoliment de les finalitats imposades, es promourà la formalització de convenis de col·laboració amb les entitats i associacions, públiques o privades, mitjançant els quals el departament competent en matèria d’execució penal facilitarà suport econòmic als programes que duguin a terme, sempre que el seu contingut es consideri d’interès per als serveis d’execució penal i coincideixi amb els principis, els valors i les finalitats de les institucions d’execució penal.

4. En qualsevol cas, aquests acords de col·laboració s’hauran de regir pels principis de legalitat, de publicitat, de transparència i de lliure concurrència. Per aquest motiu, el departament competent en matèria d’execució penal farà públic anualment un informe de les subvencions i ajudes atorgades a entitats ciutadanes, amb indicació del nom de l’entitat, el concepte i la quantia de la subvenció atorgada.

5. Les entitats, les organitzacions i les associacions ciutadanes sense ànim de lucre podran participar en la gestió de serveis o equipaments la titularitat dels quals correspongui al departament competent en matèria d’execució penal. La gestió cívica d’aquestes competències administratives es podrà utilitzar per les activitats i serveis susceptibles de gestió indirecta, tindrà sempre caràcter voluntari i no lucratiu i s’adjudicarà mitjançant concurs públic o els mecanismes que prevegi la legislació vigent.

6. En els projectes de participació ciutadana es prestarà una especial atenció a aquells col·lectius de persones amb major risc d’exclusió social i, en concret, al de les dones, dels i de les joves, i de la població reclusa estrangera.

7. Amb l’objectiu d’assegurar una participació qualitativa i el millor seguiment de temàtiques complexes, durant l’execució dels processos de participació que es determinin, les entitats, les associacions i els/les ciutadans/es no associats/ades actuaran en coordinació amb els equips multidisciplinaris o amb els/les professionals que designi el departament competent en matèria d’execució penal per a cada projecte en concret.

Article 10

Òrgans consultius del departament competent en matèria d’execució penal

1. Per tal d’afavorir la participació ciutadana en el disseny i el seguiment de les polítiques d’execució penal, la Taula Cívica Penitenciària actuarà com a òrgan consultiu i de proposta destinat a l’impuls del coneixement de la funció social penitenciària entre la ciutadania i a promoure la implicació ciutadana en els processos de reinserció social de les persones sotmeses a mesures d’execució penal.

Per ordre del conseller o consellera de Justícia es determinaran la composició i les funcions de la Taula Cívica Penitenciària.

2. El departament competent en matèria d’execució penal podrà comptar amb la col·laboració d’altres òrgans o entitats que duguin a terme funcions consultives o d’assessorament, o crear aquells que consideri necessaris per obtenir el suport oportú en la definició de les línies de la política i la gestió de l’execució penal, i generar el consens de la ciutadania envers aquests temes.

3. Els òrgans consultius que es determinin estaran formats per representants del departament competent en matèria d’execució penal i, si escau, de la resta de les administracions públiques, i per representants de les entitats de l’àmbit objecte de l’òrgan consultiu en qüestió o, a títol individual, per experts o personalitats de reconeguda vàlua dins de cada sector específic, de conformitat amb el que s’estableixi en els instruments jurídics pels quals es determini la seva creació i funcionament intern.

Los comentarios están cerrados.