Títol III

De l’organització dels centres penitenciaris

Capítol I

Model organitzatiu de centre penitenciari

Article 11

Estructura

1. A cada centre penitenciari hi haurà òrgans unipersonals i col·legiats, encarregats d’orientar totes les actuacions de la institució cap a l’assoliment de les finalitats que la Constitució i les lleis hagin atribuït a l’administració competent en matèria d’execució penal.

2. Les funcions de coordinació entre els diferents òrgans unipersonals i col·legiats correspondran al/a la director/a del centre penitenciari.

3. En aquells centres o establiments en què la cobertura de llocs de treball que hi hagi no permeti d’assolir la composició dels diferents òrgans unipersonals o col·legiats que es determinen en aquest títol, se n’adaptarà la composició als llocs de treball que hi hagi o es concentraran les funcions i competències en un òrgan unipersonal o col·legiat, d’acord amb el que es determini en la normativa de desenvolupament d’aquest Reglament.

4. En els centres especials que depenguin d’un altre centre penitenciari, el Departament de Justícia podrà nomenar els òrgans unipersonals de direcció i de coordinació que siguin necessaris per a la gestió de l’activitat que s’hi dugui a terme.

5. En els centres i unitats especials hi haurà els òrgans de gestió i coordinació que determinin en cada moment els departaments competents per raó de la matèria en la normativa de desenvolupament d’aquest Reglament, i els equips multidisciplinaris necessaris per atendre les situacions personals i jurídiques dels pacients que s’hi alberguen.

Capítol II

Òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris

Secció 1a

El/La director/a

Article 12

El/La director/a

1. El/La director/a del centre penitenciari serà la màxima autoritat de l’establiment i tindrà la representació del centre directiu del departament competent en matèria d’execució penal i dels òrgans col·legiats del centre penitenciari i serà la persona obligada, en primer terme, a complir i fer complir les lleis, els reglaments i altres disposicions, especialment les que fan referència al servei.

2. Correspondran al/a la director/a les següents atribucions:

a) Dirigir, coordinar, inspeccionar i avaluar els serveis i activitats del centre penitenciari.

b) Exercir la direcció dels/de les treballadors/es públics/ques destinats/ades al centre penitenciari.

c) Representar el centre penitenciari en les seves relacions amb autoritats, centres, entitats i persones, i signar la documentació que sigui necessària i que no tinguin atribuïda altres òrgans de l’establiment.

d) Convocar i presidir els òrgans col·legiats regulats en el capítol tercer d’aquest títol.

e) Suspendre de manera cautelar l’eficàcia d’aquells acords adoptats pels òrgans col·legiats de l’establiment quan concorrin circumstàncies excepcionals degudament justificades, sens perjudici d’allò previst a l’article 26 d’aquest Reglament, fins a la seva convalidació o anul·lació en alçada per l’òrgan competent del centre directiu.

f) Exercir la direcció de l’activitat econòmica i patrimonial del centre penitenciari.

g) Adoptar les mesures regimentals urgents necessàries per prevenir i, si s’escau, resoldre qualsevol alteració individual o col·lectiva de l’ordre en el centre i donar-ne compte immediat al centre directiu.

h) Adoptar, davant de fets o actuacions dels/de les interns/es que puguin constituir faltes disciplinàries, les mesures cautelars que escaiguin fins que recaigui resolució definitiva en l’expedient disciplinari corresponent, i imposar les sancions per les infraccions lleus comeses pels/per les interns/es, amb la instrucció prèvia d’un procediment abreujat.

i) Disposar, amb l’aprovació o el manament previs de l’autoritat judicial i d’acord amb el que estableix la legislació penitenciària, l’excarceració dels detinguts/des, presos/es o penats/ades.

j) Autoritzar, de conformitat amb la legislació vigent, les comunicacions, les visites, els permisos, les sortides a l’exterior i les conduccions dels/de les interns/es.

k) Disposar el que sigui necessari perquè es comuniqui immediatament la mort, la malaltia o l’accident greus de la persona interna al familiar més proper o a la persona que aquella hagi designat.

l) Realitzar les actuacions necessàries per potenciar les relacions del centre penitenciari amb el seu entorn social, econòmic i jurídic.

m) Suspendre i extingir la relació laboral especial dels/de les interns/es treballadors/es, per raons de disciplina i seguretat penitenciària.

n) Exercir totes les altres funcions que es derivin del seu càrrec que li atribueixi la legislació vigent o que aquest Reglament no hagi atribuït a altres òrgans unipersonals o col·legiats.

3. Tots els òrgans del centre penitenciari estan obligats a executar les decisions del/de la director/a en l’exercici de les seves competències.

Secció 2a

El/La gerent

Article 13

El/La gerent

1. El/La gerent, amb rang de subdirector/a, dependrà del/de la director/a i serà la persona responsable de la gestió dels recursos humans, econòmics, materials i patrimonials assignats al centre penitenciari, així com del funcionament de l’àmbit administratiu i de serveis i especialment de la direcció de l’oficina de gestió unificada dels expedients dels/de les interns/es.

2. Específicament, seran competències del/de la gerent:

a) Elaborar la proposta de programació econòmica plurianual i la proposta d’avantprojecte de pressupost del centre penitenciari.

b) Administrar i gestionar el patrimoni i el pressupost assignat al centre penitenciari.

c) Gestionar tots els serveis administratius i econòmics del centre.

d) Exercir, sota la supervisió del/de la director/a, la gestió del personal adscrit al centre, i més concretament:

1) Organitzar i assignar la realització dels diferents serveis.

2) Donar-los trasllat de totes les disposicions o resolucions que afectin el servei.

3) Expedir els certificats i emetre els informes que escaigui en relació amb l’actuació professional dels/de les treballadors/es públics/ques destinats/ades en el centre penitenciari.

4) Vetllar pel compliment de les seves obligacions i comunicar al centre directiu tots els fets o les actuacions que mereixin recompensa o que poguessin ser constitutius d’infracció disciplinària.

5) Agrupar en un servei tasques o comeses atribuïdes a dues o més unitats o serveis, o afegir alguna tasca específica a les pròpies de la unitat o el servei i, en els casos de necessitat, assignar provisionalment dues o més unitats a un sol funcionari, tenint en compte les necessitats de coordinació dels diferents serveis o unitats i les càrregues reals de treball que tinguin assignades.

6) Emetre els informes que siguin necessaris en relació amb els procediments de gestió dels recursos humans assignats al centre penitenciari, i més específicament en els procediments de vacances, permisos, llicències i en el control de les absències.

e) Executar els acords del Consell de Direcció en matèria econòmica i administrativa.

f) Expedir els documents i les certificacions que li siguin sol·licitats en els procediments administratius o jurisdiccionals, sobre tots els assumptes relacionats amb les matèries de les àrees de gestió que té encomanades.

g) Dur a terme les actuacions necessàries per assegurar l’adequació i el manteniment dels nivells de qualitat i cost del béns i serveis destinats al centre penitenciari.

h) Exercir la resta de competències que li atribueixi la legislació vigent o la normativa que la desenvolupi o que li delegui o assigni el centre directiu, i, en general, totes les que siguin necessàries per a la correcta prestació dels serveis que tingui encomanats.

3. Les persones responsables de la unitat de recursos humans, de la unitat de gestió penitenciària i de la unitat de gestió econòmica, estan obligades a prestar assistència a la persona que exerceixi el càrrec de gerent en l’exercici de les seves competències.

Secció 3a

Els/Les subdirectors/es

Article 14

El/La subdirector/a de Tractament

1. El/La subdirector/a de Tractament dependrà orgànicament del/de la director/a del centre i dirigirà, coordinarà i supervisarà les actuacions que es duguin a terme tant a l’interior com fora del centre penitenciari, encaminades a la consecució de la finalitat resocialitzadora de la pena privativa de llibertat i respondrà del bon funcionament dels serveis encomanats.

2. Al/A la subdirector/a de Tractament, li correspondran les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar l’actuació dels comandaments que en depenguin per garantir el correcte desenvolupament de les previsions contingudes als models d’intervenció i als programes de tractament i també per al correcte funcionament dels programes de classificació interior.

b) Dur a terme les actuacions escaients per controlar que les propostes de classificació inicial i les de progressió, revisió i regressió de grau es facin en els terminis establerts en la legislació vigent.

c) Proposar al/a la director/a els assumptes que s’hagin de debatre en les sessions de la Junta de Tractament i dels equips multidisciplinaris.

d) Supervisar i inspeccionar l’organització i el desenvolupament dels programes i activitats de la seva competència.

e) Supervisar les propostes d’adquisició de material i despeses necessàries per a l’adequat funcionament dels serveis de la seva àrea competencial.

f) Detectar les necessitats que orientin la recerca de recursos comunitaris per a la realització de programes d’inserció social dels/de les interns/es.

g) Exercir la resta de competències que li atribueixi la legislació vigent i la normativa que la desenvolupi i, en general, totes les que siguin necessàries per a la correcta prestació dels serveis que tingui encomanats.

Article 15

El/La subdirector/a d’Interior

1. El/La subdirector/a d’Interior dependrà orgànicament del/de la director/a del centre i dirigirà, coordinarà i supervisarà les actuacions encaminades a garantir la seguretat interior dels establiments i la convivència ordenada i pacífica i respondrà del bon funcionament dels serveis encomanats.

2. Específicament, al/a la subdirector/a d’Interior, li correspondran les funcions següents:

a) Supervisar el funcionament general de l’establiment per a la correcta execució dels serveis i els programes de tractament dels/de les interns/es.

b) Proposar al/a la director/a i/o adoptar aquelles mesures de prevenció general i especial que siguin necessàries per mantenir l’ordenada convivència a l’establiment.

c) Coordinar l’actuació dels comandaments que en depenguin.

d) Proposar al/a la gerent l’assignació del personal per als diferents serveis.

e) Dirigir les tasques encaminades a garantir la seguretat interior del centre penitenciari, mitjançant l’organització de les actuacions directament dirigides a l’observació i el coneixement de la conducta i el comportament dels/de les interns/es, la prevenció de les infraccions disciplinàries, els recomptes de la població reclusa i els escorcolls, els escorcolls personals, les requisicions, els controls, les intervencions i les mesures de prevenció general i especial que es descriuen a la legislació penitenciària.

f) Dirigir i coordinar les àrees d’identificació dels/de les interns/es, del control dels accessos i de comunicacions del centre penitenciari.

g) Establir, implementar i revisar els protocols de seguretat del centre penitenciari.

h) Decidir la separació interior dels/de les interns/es tenint en compte els antecedents i circumstàncies que concorrin en cadascun/a d’ells/elles, d’acord amb el que disposa la legislació penitenciària.

i) Exercir la resta de competències que li atribueixi la legislació vigent i la normativa que la desenvolupi i, en general, totes les que siguin necessàries per a la correcta prestació dels serveis que tingui encomanats.

Secció 4a

El/La secretari/ària tècnic/a jurídic/a

Article 16

El/La secretari/ària tècnic/a jurídic/a

1. El/La secretari/ària tècnic/a jurídic/a, amb rang de subdirector/a, dependrà orgànicament del/de la director/a i serà la persona responsable de l’assessorament en matèria jurídica i regimental als òrgans unipersonals i col·legiats del centre penitenciari i en especial al consell de direcció del qual formarà part, i actuarà com a secretari/ària dels òrgans col·legiats del centre donant fe dels acords i impulsant la coordinació entre els seus membres. També serà la persona responsable superior dels registres, dels arxius i formularà i editarà la memòria anual d’activitats del centre penitenciari.

2. El secretari/ària tècnic/a jurídica/a haurà de ser assistit/ida en l’exercici de les seves competències per tots els òrgans unipersonals i col·legiats del centre, i més específicament pels/per les juristes destinats al centre penitenciari.

Secció 5a

Funcions comunes, suplències i torns d’incidències

Article 17

Funcions comunes

Les persones responsables dels òrgans unipersonals esmentats a les tres seccions immediatament anteriors tindran també les funcions comunes següents:

a) Exercir el comandament directe de tot el personal del seu àmbit de gestió, vetllar perquè compleixi les obligacions que té encomanades i fer-li, si escau, les observacions pertinents.

b) Informar el/la director/a del centre penitenciari sobre l’actuació professional del personal del seu àmbit de gestió i sobre qualsevol sol·licitud que formuli, en especial sobre les relatives a vacances, llicències i permisos.

c) Acordar les suplències necessàries entre el personal del seu àmbit de gestió que siguin precises per a la correcta gestió del despatx dels assumptes que té encomanats, d’acord amb el que determini la normativa legal vigent en matèria d’organització i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

d) Fer al/a la director/a del centre les propostes que consideri adients sobre la reorganització dels serveis, la distribució del personal o la creació de serveis comuns, en ordre a un funcionament més eficaç dels serveis que tingui assignats.

e) Atendre i resoldre les peticions i queixes que formulin els/les interns/es en relació amb les matèries pròpies de la seva competència.

f) Dur a terme, com a mínim un cop a l’any, un informe d’avaluació sobre el funcionament dels serveis del seu àmbit de gestió i formular al Consell de Direcció les propostes de millora que siguin necessàries.

g) Promoure i coordinar la formació continuada del personal del seu àmbit de gestió.

h) Dirigir l’activitat administrativa de l’àmbit de gestió i expedir certificats, formular propostes, emetre informes, gestionar expedients, portar estadístiques i signar anotacions i diligències en relació amb les matèries d’aquest àmbit.

i) Impulsar l’elaboració i la revisió del manual d’organització del centre penitenciari en el seu àmbit funcional.

Article 18

Regles especials sobre suplències

1. El centre directiu haurà de designar, amb caràcter anual, l’òrgan unipersonal del centre penitenciari que haurà de suplir el/la director/a en els supòsits de vacant, absència o malaltia.

2. Amb caràcter general, en els supòsits de vacant, absència o malaltia de la persona que ocupi el càrrec de gerent, la suplirà la persona que ocupi el càrrec de la secretaria tècnica jurídica; i els/les subdirectors/es se supliran entre si.

Article 19

Torns d’incidències

1. Els/Les directors/es, els/les subdirectors/es i els càrrecs assimilats, sens perjudici de la jornada de treball que els correspongui, hauran de fer torns d’incidències tots els dies de l’any.

2. Quan facin el torn d’incidències, els/les subdirectors/es i els càrrecs assimilats assumiran totes les atribucions del/de la director/a, a qui hauran de donar compte de les actuacions fetes en l’exercici d’aquestes atribucions, tan aviat com sigui possible.

Capítol III

Òrgans col·legiats

Article 20

Òrgans col·legiats

Els òrgans col·legiats dels centres penitenciaris de Catalunya seran els següents:

a) Consell de Direcció.

b) Junta de Tractament.

c) Comissió Disciplinària.

Secció 1a

Funcionament dels òrgans col·legiats

Article 21

Règim jurídic dels òrgans col·legiats

1. Els òrgans col·legiats dels centres penitenciaris de Catalunya es regiran per les normes contingudes en aquest Reglament; de manera supletòria, s’haurà d’aplicar la normativa reguladora de l’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

2. Els òrgans col·legiats dels centres penitenciaris s’integraran en l’estructura jeràrquica del departament competent en matèria d’execució penal de Catalunya.

3. Els acords definitius que adoptin podran ser objecte de recurs d’alçada davant el centre directiu; se n’exceptuaran aquells acords que hagin adquirit la seva eficàcia per l’aprovació d’aquest òrgan, els quals s’impugnaran davant l’òrgan superior jeràrquic, i també aquells en relació amb els quals s’hagi establert normativament la competència del jutjat de vigilància penitenciària per conèixer-ne de la impugnació.

Article 22

President/a i secretari/ària dels òrgans col·legiats

1. Correspondrà al/a la president/a de l’òrgan col·legiat, que assumirà la representació de l’òrgan, assegurar el compliment de l’ordenament jurídic i la regularitat de les deliberacions, convocar les sessions, fixar l’ordre del dia i ordenar les deliberacions i els debats.

2. El/La secretari/ària haurà d’aixecar l’acta de les reunions, la qual haurà de contenir la indicació de les persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s’han tingut, els punts principals de la deliberació, els resultats de la votació i el contingut dels acords. L’acta haurà d’anar signada pel/per la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a i s’haurà d’aprovar en la mateixa reunió o en la següent. També correspondrà al/a la secretari/ària de l’òrgan col·legiat estendre els certificats pertinents.

3. Aquell que acrediti un interès legítim podrà dirigir-se al/a la secretari/ària d’un òrgan col·legiat per tal que aquest expedeixi certificació dels acords presos.

Article 23

Convocatòries de les sessions

1. La convocatòria de la sessió amb l’ordre del dia corresponent, s’haurà de notificar als membres de l’òrgan col·legiat corresponent, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat en cas d’urgència apreciada pel/per la president/a, la qual s’haurà de fer constar en la convocatòria.

2. La documentació necessària per a la deliberació i l’adopció d’acords que no pugui acompanyar la convocatòria haurà d’estar a disposició dels components de l’òrgan col·legiat des de la data de recepció d’aquella, llevat que hi hagi motius justificats que ho impedeixin. En aquest cas, es farà constar en l’acta aquesta circumstància, amb expressió dels motius que hagin impedit posar a disposició dels membres de l’òrgan aquesta documentació.

3. Malgrat no haver-se complert els requisits de la convocatòria de l’òrgan, aquest quedarà vàlidament constituït quan s’hagin reunit tots els seus membres i ho acordin per unanimitat.

4. Només podran ser tractats els assumptes que figurin en l’ordre del dia, llevat que en sigui declarada la urgència per acord de la majoria absoluta.

Article 24

Sessions

1. El Consell de Direcció s’haurà de reunir en sessió ordinària dues vegades al mes i en sessió extraordinària totes les vegades que ho consideri necessari el/la seu/seva president/a o el centre directiu.

2. La Junta de Tractament s’haurà de reunir en sessió ordinària una vegada per setmana i en sessió extraordinària totes les vegades que ho consideri necessari el/la seu/seva president/a.

3. La Comissió Disciplinària es reunirà en sessió ordinària tres vegades al mes i en sessió extraordinària totes les vegades que ho consideri necessari el/la seu/seva president/a.

4. L’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats del centre penitenciari serà obligatòria per als seus membres.

5. Les deliberacions dels òrgans col·legiats tindran caràcter reservat, i els seus components hauran de guardar-ne secret.

Article 25

Adopció dels acords

1. Els acords dels òrgans col·legiats seran adoptats per majoria dels vots, llevat dels supòsits en què la normativa penitenciària exigeixi una majoria qualificada o la unanimitat.

2. El vot del/de la president/a, que serà diriment en cas d’empat, i els dels membres dels òrgans col·legiats tindran caràcter personal i indelegable.

3. Els membres dels òrgans col·legiats dels centres penitenciaris no es podran abstenir en les votacions, però podran formular vots particulars que s’hauran d’incorporar a l’acord adoptat.

4. Els membres dels òrgans col·legiats que facin constar en acta el seu vot contrari a un acord adoptat, quedaran exempts de la responsabilitat que se’n pugui derivar.

5. Els membres dels òrgans col·legiats no podran participar en les deliberacions ni en les votacions quan hi concorrin les causes d’abstenció o, en el seu cas, de recusació previstes per la normativa reguladora del procediment administratiu comú i per la normativa penitenciària.

Article 26

Eficàcia dels acords i de les propostes dels òrgans col·legiats

1. Els acords dels òrgans col·legiats que hagin estat confirmats totalment o parcialment pel jutjat de vigilància penitenciària, directament o per via de recurs, no podran demorar la seva eficàcia ni ser revocats o anul·lats per decisió administrativa.

2. Les propostes dels equips multidisciplinaris dels centres o unitats especials referents a l’execució de les mesures penals privatives de llibertat seran trameses al jutjat de vigilància penitenciària, mitjançant la direcció del centre penitenciari en el qual s’ubiquen les esmentades unitats, i les que vinguin referides a l’execució de les penes privatives de llibertat, seran tramitades per la Junta de Tractament de conformitat amb el procediment establert per la legislació penitenciària per a l’assumpte que es tracti.

Secció 2a

Consell de Direcció

Article 27

Composició

1. El Consell de Direcció dels establiments penitenciaris estarà presidit pel/per la director/a del centre penitenciari i compost pel/per la gerent, pels/per les subdirectors/es, pel/per la secretari/ària tècnic/a jurídic/a i també s’hauran de convocar a les seves sessions el/la coordinador/a de l’àrea sanitària, el/la director/a docent i el/la director/a territorial del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, quan es tractin assumptes de les seves àrees de responsabilitat. Igualment, el centre directiu podrà nomenar com a assessors del Consell persones externes a la institució, que participaran en les reunions del Consell amb veu però sense vot.

2. Com a secretari/ària del Consell de Direcció actuarà el/la secretari/ària tècnic/a jurídic/a de l’establiment.

3. En el cas de vacant, absència o malaltia i, en general, quan concorri alguna causa justificada, el règim de suplència del/de la president/a i del/de la secretari/ària del Consell de Direcció es regirà per les regles següents:

1a. El/La president/a serà suplert/a per la persona que el/la supleixi en la direcció del centre penitenciari.

2a. El/La secretari/ària serà suplert/a pel vocal de l’òrgan col·legiat que designi el/la president/a.

Article 28

Quòrum de constitució

La convocatòria de sessió del Consell de Direcció haurà de preveure una primera convocatòria, el quòrum de constitució de la qual serà el dels dos terços dels seus components. Per al cas que no s’assoleixi el quòrum exigit, s’haurà de preveure una segona convocatòria per a una hora després en la qual el quòrum s’assoleixi amb l’assistència de la meitat dels seus components.

Article 29

Funcions

1. Al Consell de Direcció, sens perjudici de les funcions del centre directiu i del/de la director/a del centre penitenciari, li correspondrà:

a) Establir els objectius operatius i impulsar i avaluar l’activitat general del centre penitenciari, d’acord amb els objectius estratègics fixats pel centre directiu.

b) Elaborar les normes de règim interior i els manuals d’organització dels centres penitenciaris perquè siguin aprovats pel centre directiu. Aprovar l’horari general que ha de regir la vida en el centre penitenciari i, específicament, fixar els horaris dels recomptes ordinaris.

c) Adoptar totes les mesures generals que siguin necessàries temporalment en cas que concorrin circumstàncies especials que afectin l’ordre de l’establiment i informar-ne el centre directiu, sens perjudici de les facultats atribuïdes al/a la director/a del centre penitenciari per actuar en cas d’urgència, d’acord amb allò que preveu l’article 12 d’aquest Reglament.

d) Proposar al centre directiu el nombre d’equips multidisciplinaris del centre penitenciari i la seva organització.

e) Determinar la relació de llocs de serveis auxiliars que requereixin les necessitats del centre penitenciari d’acord amb la normativa de desenvolupament d’aquest Reglament.

f) Fixar els dies que poden comunicar els/les interns/es i establir els horaris de les comunicacions, i de la recepció i recollida de paquets i encàrrecs.

g) Impulsar les àrees de participació dels/de les interns/es d’acord amb el que preveu la normativa penitenciària, sens perjudici que pugui suspendre o deixar sense efecte la participació en els supòsits d’alteracions greus de l’ordre i la convivència en el centre penitenciari.

h) Aprovar, a proposta de la Junta de Tractament, la programació anual d’activitats del centre, incloent-hi les desenvolupades per les entitats col·laboradores i de voluntariat.

i) Aprovar el projecte de pressupost anual.

j) Efectuar el seguiment de l’execució del pressupost del centre penitenciari, i adoptar les mesures necessàries per garantir-ne el compliment.

k) Emetre informe d’avaluació de les competències professionals dels/de les funcionaris/àries que presten serveis en el seu centre a efectes d’acreditar les habilitats i les aptituds que facilitin la selecció del/de la candidat/a més idoni/idònia, d’acord amb els àmbits funcionals o amb la naturalesa, finalitat, funcions i tasques bàsiques dels llocs de comandament intermedi dels centres penitenciaris en els concursos específics que es convoquin per a l’accés a aquests llocs.

l) Exercir la resta de les competències que li atribueix aquest Reglament i la normativa que es dicti en el seu desenvolupament i, en general, totes les que afectin la correcta gestió de l’activitat del centre penitenciari sempre que no estiguin atribuïdes a altres òrgans.

2. El/La secretari/ària del Consell de Direcció posarà a disposició del centre directiu les actes de les sessions celebrades, en els terminis que s’estableixin.

Secció 3a

La Junta de Tractament

Article 30

Composició de la Junta de Tractament

1. La Junta de Tractament haurà d’estar presidida pel/per la director/a del centre penitenciari i composta pels membres següents:

a) El/La subdirector/a de Tractament.

b) El/La secretari/ària tècnic/a jurídic/a.

c) El/La coordinador/a de l’àrea sanitària.

d) El/La coordinador/a dels equips multidisciplinaris, si n’hi ha, i el/la cap de programes d’atenció especialitzada.

e) Un/a psicòleg/oga.

f) Un/a jurista.

g) El/La director/a docent.

h) El/La cap de programes de treball social.

i) El/La cap de programes d’educació social.

2. Com a secretari/ària de la Junta de Tractament actuarà el/la secretari/ària tècnic/a jurídic/a.

3. En el cas de vacant, absència o malaltia i, en general, quan concorri alguna causa justificada, el règim de suplència del/de la president/a i del/de la secretari/ària es regirà per les regles següents:

1a. El/La president/a serà suplert/a per la persona que el/la supleixi en la direcció del centre penitenciari.

2a. El/La secretari/ària serà suplert/a pel/per la subdirector/a de Tractament.

4. Els acords de la Junta de Tractament s’hauran d’adoptar a la vista de les propostes elevades pels equips multidisciplinaris.

5. Els membres citats als paràgrafs e) i f) seran designats anualment pel Consell de Direcció entre els professionals corresponents del centre penitenciari, que també designarà els que els hauran de substituir, quan concorrin els supòsits legals perquè entri en joc el mecanisme de la substitució.

6. També haurà de ser convocat a les sessions d’aquest òrgan el/la representant del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció al centre penitenciari quan s’hagin de tractar assumptes relatius al treball productiu, la formació ocupacional i la inserció sociolaboral.

7. Així mateix, el centre directiu podrà nomenar com a assessors de la Junta de Tractament a persones externes a la institució, que participaran en les reunions de la Junta amb veu però sense vot.

Article 31

Quòrum de constitució

La convocatòria de sessió de la Junta de Tractament haurà de preveure una primera convocatòria, el quòrum de constitució de la qual serà dels dos terços dels seus components. Per al cas que no s’assoleixi el quòrum exigit, s’haurà de preveure una segona convocatòria per a una hora després en la qual el quòrum s’assoleixi amb l’assistència de la meitat dels seus components.

Article 32

Funcions

1. La Junta de Tractament, sens perjudici de les competències del centre directiu i dels equips multidisciplinaris, haurà d’exercir les funcions següents:

a) Aprovar els programes de tractament i els models individualitzats d’intervenció penitenciària per a cada intern/a, definint les activitats i els programes que ha de dur a terme d’acord amb les seves circumstàncies personals i del temps aproximat de durada de la condemna o de la mesura cautelar de privació de llibertat.

b) Avaluar i fer el seguiment del resultat dels programes.

c) Proposar al centre directiu l’aplicació del règim tancat als/a les penats/ades i preventius/ives en els/les quals concorrin les circumstàncies previstes per la legislació penitenciària, amb els informes preceptius previs del/de la cap de serveis i de l’equip multidisciplinari de la unitat residencial que correspongui.

d) Formular, d’acord amb l’avaluació de les variables estàtiques i dinàmiques de cada penat/ada, les propostes raonades de grau inicial de classificació i de destinació a l’establiment que correspongui.

e) Proposar al centre directiu, en un informe raonat, la progressió o regressió de grau i, amb caràcter excepcional, el trasllat a un altre centre penitenciari. També es podrà proposar raonadament el trasllat quan hi hagi raons de tractament que així ho aconsellin.

f) Adoptar els acords que cregui pertinents sobre les peticions i queixes que formulin els/les interns/es als equips multidisciplinaris sobre la seva classificació, tractament o programa d’intervenció.

g) Proposar a la Comissió Disciplinària, a la vista de la proposta de l’equip multidisciplinari, la reducció, ajornament de l’execució o suspensió de l’efectivitat de les sancions disciplinàries que puguin pertorbar el tractament o l’estudi de la personalitat del sancionat, i també la reducció dels terminis de cancel·lació quan hi hagi motius fonamentats per esperar que aquesta mesura pugui influir favorablement en el tractament.

h) Concedir els permisos penitenciaris de sortida, amb l’informe previ de l’equip multidisciplinari, sol·licitant l’autorització del jutge de vigilància penitenciària o del centre directiu, segons correspongui.

i) Informar i elevar al jutjat de vigilància penitenciària les propostes que formulin els equips multidisciplinaris, respecte als beneficis penitenciaris i a la llibertat condicional.

j) Designar els/les interns/es que hagin d’exercir les prestacions personals en serveis auxiliars comuns de l’establiment.

k) Aprovar, amb la valoració prèvia de l’oferta de llocs de treball efectuada pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció i els informes emesos pels equips multidiciplinaris, l’accés dels/de les interns/es als llocs de treball vacants en els tallers productius o a les places existents en els cursos de formació per al treball. Igualment, li correspon adoptar les resolucions de suspensió o extinció de la relació laboral de caràcter especial dels/de les interns/es treballadors/es, per raons de tractament.

l) Informar i elevar al Consell de Direcció la proposta de programació anual d’activitats del centre penitenciari, elaborada d’acord amb les proposicions formulades pels equips multidisciplinaris.

m) Exercir totes les altres competències que li atribueix la legislació penitenciària o les seves normes de desenvolupament i, en general, les relatives a l’observació, classificació i tractament dels/de les interns/es que no estiguin atribuïdes a altres òrgans.

2. Als/A les interns/es que ho sol·licitin, se’ls concedirà un tràmit d’audiència per a què exposin davant la Junta de Tractament quantes al·legacions considerin necessàries, i aportin documents o altres elements de judici, per a la millor defensa dels seus interessos, en els procediments de classificació inicial, progressió al tercer grau de classificació penitenciària, proposta del primer permís ordinari de sortida, llibertat condicional i beneficis penitenciaris.

3. Amb caràcter general, les propostes i informes previstos en aquest article s’hauran de trametre a l’autoritat administrativa o judicial que correspongui en el termini màxim de deu dies, i es durà a terme per via telemàtica quan s’adrecin al centre directiu.

4. El/La secretari/ària de la Junta de Tractament posarà a disposició del centre directiu les actes de les sessions celebrades, en els terminis que s’estableixin.

Secció 4a

La Comissió Disciplinària

Article 33

Composició

1. La Comissió Disciplinària estarà presidida pel/per la director/a i composta pels membres següents:

a) El/La subdirector/a d’Interior.

b) El/La subdirector/a de Tractament.

c) El/La secretari/ària tècnic/a jurídic/a.

d) Un/a cap de serveis.

e) Un/a funcionari/ària de la plantilla del centre penitenciari.

2. El/La president/a de la Comissió Disciplinària serà suplert/a per la persona que el/la supleixi en la direcció del centre penitenciari.

3. Com a secretari/ària de la Comissió Disciplinària actuarà el/la secretari/ària tècnic/a jurídic/a, que serà suplert/a en els supòsits legals pel/per la subdirector/a d’Interior.

4. Els membres citats als paràgrafs d) i e) seran designats pel/per la director/a del centre penitenciari a proposta dels empleats públics de l’establiment que els elegiran anualment, en la forma que es determini per resolució del centre directiu.

5. El/La secretari/ària de la Comissió Disciplinària posarà a disposició del centre directiu les actes de les sessions celebrades, en els terminis que s’estableixin.

Article 34

Quòrum de constitució

La convocatòria de sessió de la Comissió Disciplinària haurà de preveure una primera convocatòria, el quòrum de constitució de la qual serà el dels dos terços dels seus components. Per al cas que no s’assoleixi el quòrum exigit, s’haurà de preveure una segona convocatòria per a una hora després en la qual el quòrum s’assoleixi amb l’assistència de la meitat dels seus components.

Article 35

Funcions

1. A la Comissió Disciplinària li correspondrà d’exercir la potestat disciplinària penitenciària en la manera regulada en la legislació penitenciària, sens perjudici de la competència del/de la director/a per a la imposició de sancions per la comissió de faltes lleus i de les atribucions de la jurisdicció de vigilància penitenciària, i acordar la concessió de recompenses que siguin procedents als/a les interns/es, i fer-ne el seguiment.

2. Les funcions de la Comissió Disciplinària seran les següents:

a) Resoldre els expedients disciplinaris instruïts als/a les interns/es per la comissió d’infraccions molt greus o greus, així com ordenar, quan ho consideri necessari, que l’instructor/a de l’expedient faci actuacions i proves complementàries.

b) Ordenar al/a la secretari/ària de la Comissió la notificació dels acords sancionadors en la manera i terminis establerts per la legislació penitenciària.

c) Ordenar que s’anotin en els expedients personals dels/de les interns/es encartats/ades la iniciació dels procediments disciplinaris i, si s’escau, les sancions imposades, i també que es cancel·lin les anotacions quan concorrin els requisits exigits per la legislació penitenciària.

d) Acordar l’execució immediata de les sancions imposades per la comissió de faltes molt greus quan concorrin les condicions establertes per la legislació penitenciària.

e) Suspendre, quan les circumstàncies ho aconsellin, l’efectivitat de les sancions d’aïllament imposades i, en els casos de malaltia del/de la sancionat/ada, ajornar el compliment de les sancions d’aïllament i aixecar la suspensió quan la persona interna sigui donada d’alta mèdica o es consideri oportú.

f) Reduir o revocar, totalment o parcial, les sancions imposades en les condicions i amb els requisits establerts en la legislació penitenciària i en la resta de normes d’aplicació general, sens perjudici que es demani l’autorització del jutjat de vigilància penitenciària en els supòsits en què hagi intervingut en la imposició de la sanció, directament o en via de recurs.

g) Atorgar les recompenses previstes a la legislació penitenciària, determinant en tot cas la quantia, i ordenar l’anotació de la seva concessió a l’expedient personal de la persona interna recompensada.

h) Analitzar, avaluar i emetre informe sobre la globalitat de les mesures disciplinàries i de les recompenses adoptades al centre penitenciari i el seu impacte, i presentar-lo al Consell de Direcció, amb una periodicitat semestral.

i) Exercir la resta de competències que li atribueix la legislació penitenciària en aquesta matèria que no estiguin atribuïdes expressament al/a la director/a de l’establiment o a l’instructor/a de l’expedient disciplinari.

3. En els centres oberts o centres d’inserció social, en les unitats i seccions de règim obert, en els centres especials, en els departaments d’atenció especialitzada i en aquells altres on es duguin a terme formes especials d’execució, correspon a la Junta de Tractament l’exercici de la potestat disciplinària per la comissió d’infraccions, així com la concessió de les recompenses que determina la legislació penitenciària.

Secció 5a

Els equips multidisciplinaris

Article 36

Els equips multidisciplinaris

Els equips multidisciplinaris seran les unitats d’estudi, proposta i execució amb que comptarà la Junta de Tractament. Seran els encarregats tant d’emetre les propostes a la vista de les quals l’òrgan col·legiat esmentat prendrà, amb caràcter general, els acords per a l’adopció de les mesures necessàries per executar els programes de tractament o els models individualitzats d’intervenció, així com d’executar-los, sota el control immediat i directe del/de la coordinador/a d’aquests equips o, si escau, del/de la cap de programes d’atenció especialitzada.

Article 37

Composició de l’equip multidisciplinari

1. En els centres penitenciaris hi haurà, almenys, un equip multidisciplinari. L’equip multidisciplinari actuarà sota la direcció del/de la subdirector/a de Tractament.

2. Formaran part de l’equip multidisciplinari:

a) El/La coordinador/a dels equips multidisciplinaris, si n’hi ha, o el/la cap de programes d’atenció especialitzada.

b) El/La psicòleg/oga adscrit/a a l’equip.

c) El/La jurista adscrit/a a l’equip.

d) L’educador/a adscrit/a a l’equip.

e) Un/a docent.

f) Un/a metge/essa.

g) Un/a treballador/a social.

h) Un/a monitor/a ocupacional i/o insertor/a laboral.

i) Un/a monitor/a esportiu/iva.

j) El/La cap d’unitat o el/la coordinador/a d’unitat especialitzada.

3. Aquelles unitats que en tinguin assignats incorporaran a les reunions de l’equip els professionals següents:

a) Un/a psiquiatre/a.

b) Un/a infermer/a.

c) Un/a pedagog/a.

d) Un/a criminòleg/oga.

4. A les reunions de l’equip multidisciplinari hi podran assistir, amb la sol·licitud i aprovació prèvia del Consell de Direcció, amb veu però sense vot, els professionals de les entitats col·laboradores i els membres de les associacions de voluntariat que realitzin directament programes de tractament o d’intervenció amb els interns amb els quals treballa cada equip.

5. D’acord amb les característiques de l’establiment, del nombre d’interns/es i dels/de les empleats/ades públics/ques penitenciaris/àries que hi hagi, de les unitats de vida definides al programa de separació interior, i dels programes d’intervenció que s’hagin d’implantar, el Consell de Direcció del centre proposarà al centre directiu la determinació del nombre d’equips multidisciplinaris de l’establiment penitenciari i la seva organització, el seu funcionament i la composició, d’acord amb la normativa de desenvolupament d’aquest Reglament.

6. Els equips multidisciplinaris es reuniran amb una periodicitat setmanal, en un horari que no coincideixi amb les franges d’intervenció amb els/les interns/es i que, alhora, garanteixi l’assistència de tots els seus components.

7. Els/Les professionals dels equips multidisciplinaris hauran de dur a terme funcions d’orientació, assessorament i avaluació individualitzada de l’evolució dels interns que tinguin assignats en relació amb els programes de tractament i dels models d’intervenció que s’hagin dissenyat.

8. Els equips multidisciplinaris hauran d’adoptar diferents composicions segons els assumptes que s’hagin de tractar, i hauran d’observar que, a les reunions que facin, hi siguin presents els professionals penitenciaris que, formant part de l’equip, treballin en contacte amb els/les interns/es afectats/ades.

Article 38

Funcions dels equips multidisciplinaris

1. Els equips multidisciplinaris, sens perjudici de les funcions del centre directiu, exerciran les funcions següents:

a) Elaborar el programa de tractament o el model d’intervenció individual dels/de les interns/es que tinguin assignats/ades.

b) Realitzar l’anàlisi directe dels problemes i de les demandes que formulin els/les interns/es.

c) Proposar a la Junta de Tractament la programació anual d’activitats del seu àmbit d’actuació, incloent-hi les desenvolupades per les entitats col·laboradores i de voluntariat.

d) Proposar a la Junta de Tractament la reducció, ajornament de l’execució o suspensió de l’efectivitat de les sancions disciplinàries que puguin pertorbar el tractament o l’estudi de la personalitat del/de la sancionat/ada, i també la reducció dels terminis de cancel·lació quan hi hagi motius fonamentats per esperar que aquesta mesura pugui influir favorablement en el tractament.

e) Atendre les peticions i queixes que formulin els/les interns/es respecte de la seva classificació, tractament o model d’intervenció.

f) Avaluar els objectius assolits en l’execució dels programes de tractament o dels models d’intervenció penitenciaris i informar dels resultats de l’avaluació a la Junta de Tractament.

g) Executar totes les accions concretes que els encomanin els òrgans de direcció del centre penitenciari en aquells assumptes que siguin competents.

h) Realitzar les actuacions necessàries per a l’orientació professional i la integració sociolaboral dels/de les interns/es.

i) Exercir totes les altres competències que li atribueixi la legislació penitenciària i la normativa que la desenvolupi i, en general, les relatives a l’observació, classificació i tractament dels/de les interns/es que no estiguin atribuïdes a altres òrgans.

Los comentarios están cerrados.