Títol IV

Del personal al servei de l’Administració competent en matèria d’execució penal de Catalunya

Capítol I

Disposicions comunes en matèria de personal

Article 39

Personal al servei de l’administració competent en execució penal

1. En els centres i unitats administratives d’execució penal dependents del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, desenvoluparà serveis personal dels cossos generals i especials de la Generalitat de Catalunya i de la resta d’administracions públiques, d’acord amb les previsions de les relacions de llocs de treball de personal funcionari, laboral o eventual i les disponibilitats pressupostàries corresponents.

2. El Departament de Justícia podrà sol·licitar a l’autoritat competent l’adscripció d’empleats públics de qualsevol administració per al desenvolupament de tasques pròpies de la seva titulació als serveis d’execució penal, d’acord amb les relacions de llocs de treball corresponents.

Article 40

Funcions generals del personal

1. Corresponen als/a les funcionaris/àries dels cossos del grup A les funcions de nivell superior, de direcció administrativa, d’estudi i de proposta, de preparació i d’elaboració d’informes, de gestió, d’execució, control i inspecció de la funció pública d’execució penal, adients al seu nivell de titulació i especialització i al cos en què s’integren.

2. Corresponen als/a les funcionaris/àries dels cossos del grup B les funcions de col·laboració en les tasques de gestió, d’inspecció, d’execució, de control o similars i també les tasques d’aplicació de normativa, proposta de resolució d’expedients, d’estudis i d’informes que no corresponguin a les tasques de nivell superior i les que específicament els siguin atribuïdes per raó de l’especialització de la funció pública d’execució penal adients al seu nivell de titulació i especialització i al cos en què s’integren.

3. Corresponen als/a les funcionaris/àries del cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris, les funcions d’inspecció, d’execució, de control o similars adients al seu nivell de titulació i especialització necessàries per a la prestació dels serveis públics penitenciaris i també les de suport administratiu a les activitats de gestió que es duen a terme en el centre penitenciari.

Article 41

Règim estatutari

1. Al personal regulat en aquest Reglament, li seran d’aplicació les lleis sobre la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la resta de normes reguladores del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb les particularitats que expressament s’estableixen en aquest Reglament.

2. El personal dels àmbits sanitari i docent es regiran, respectivament, per la normativa que els sigui d’aplicació en matèria de gestió de personal, sens perjudici de la necessària coordinació entre els òrgans encarregats d’aquesta matèria dels centres penitenciaris i els corresponents dels departaments als que, en cada cas, estiguin adscrits.

Article 42

Prevenció de riscos laborals i salut laboral

El personal al servei de l’administració penitenciària podrà ser objecte de revisions periòdiques de conformitat amb el que preveu la normativa vigent i amb les garanties previstes a la legislació sobre prevenció de riscos laborals, a fi i efecte d’avaluar el manteniment de les condicions físiques i psíquiques adients al desenvolupament de la funció pública penitenciària.

Article 43

Horaris

1. El personal que presti serveis als centres i unitats administratives d’execució penal, atesa la naturalesa de les seves funcions, desenvoluparà els seus serveis en un règim d’horari específic i li serà d’aplicació la normativa general de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de gestió del temps i justificació d’absències.

2. Per necessitats excepcionals i justificades, es podrà exigir dels empleats públics destinats als establiments penitenciaris un nombre superior d’hores de servei que les establertes amb caràcter general per a la resta de funcionaris. En aquest cas, quan les necessitats del servei ho permetin, els/les funcionaris/àries hauran de ser compensats amb hores de lliure disposició o bé retribuïts de la manera legalment establerta, d’acord amb allò que s’estableixi en la normativa de desenvolupament d’aquest Reglament.

Capítol II

Especificitats del personal dels centres penitenciaris

Article 44

Manual d’organització del centre penitenciari

1. El Consell de Direcció haurà d’elaborar un manual d’organització del centre penitenciari en què, tenint en compte les característiques pròpies del centre, s’hauran de recollir els aspectes específics relatius a l’organització i al funcionament dels diferents serveis del centre. Aquest manual d’organització i les seves modificacions posteriors hauran de ser aprovats pel centre directiu mitjançant resolució expressa, que tindrà rang d’instrucció.

2. El manual d’organització haurà d’establir les funcions concretes i específiques, les tasques i les responsabilitats bàsiques inherents al sistema prestacional propi de cada unitat de servei.

3. El manual d’organització, que haurà de tenir publicitat suficient entre la plantilla del centre penitenciari, haurà de ser revisat anualment i podrà ser modificat provisionalment pel/per la director/a del centre quan les necessitats del servei ho exigeixin.

Article 45

Assignació de serveis

1. A cada centre penitenciari hi haurà un llibre de serveis en què s’hauran de recollir de manera precisa tots els serveis de l’establiment i els/les funcionaris/àries als quals s’assignaran, amb l’expressió del número d’identificació del/de la funcionari/ària, el servei que li correspongui i l’horari; s’hi anotaran totes les modificacions que s’esdevinguin en el transcurs del dia en relació amb la reassignació dels serveis.

2. El llibre de serveis, que tindrà el caràcter d’ordre de serveis, s’emplenarà amb prou antelació i hi signaran tots/es els/les funcionaris/àries en el moment que es facin càrrec dels serveis o que se’ls comuniquin les reassignacions que s’hagin hagut de fer.

Article 46

Permisos i llicències

1. El personal adscrit als diversos serveis d’execució penal podrà disposar anualment dels dies de permís per assumptes personals que corresponguin per cada any complet de servei, o la part proporcional adient quan el temps realment treballat sigui inferior a l’any, o en els casos de reducció de jornada, d’acord amb la normativa de funció pública que els sigui d’aplicació.

2. El personal dels cossos penitenciaris que desenvolupi la seva activitat professional en llocs de treball que hagin de ser coberts mitjançant torns podrà disposar anualment del nombre de dies que es determini en la normativa de desenvolupament d’aquest Reglament en concepte de compensació de dies festius.

3. El personal que desenvolupi les seves funcions en llocs de treball dels centres penitenciaris la prestació horària dels quals es concentri els caps de setmana podrà gaudir dels dies de permís per assumptes personals i dels dies de compensació de festius que els corresponguin, comptabilitzats de manera proporcional a la jornada de treball del dia de què es tracti, d’acord amb allò que s’estableixi en la normativa de desenvolupament d’aquest Reglament.

4. En tot cas, els procediments de gestió dels dies de compensació de festius es regiran per la normativa general de la funció pública que s’apliqui en cada moment al permís per assumptes personals.

Article 47

Vacances

El gaudiment de les vacances del personal que presti serveis en l’àmbit de règim interior i que desenvolupi la jornada laboral subjecte al règim de cicles de treball, d’acord amb el coeficient de simultaneïtat que s’estableixi, es podrà fer en un sol període o en diversos, que en tot cas hauran de coincidir amb els cicles de torns horaris, sempre que es garanteixi la continuïtat en la prestació del servei. Pel que fa a la resta de personal dels diferents àmbits, el gaudiment de les vacances es durà a terme de conformitat amb les disposicions que regeixin per a la funció pública de Catalunya i amb la normativa de desenvolupament d’aquest Reglament.

Article 48

Assistències a judicis

1. Quan per raó de les seves actuacions professionals els/les treballadors/es hagin de comparèixer en un procediment judicial, seran compensats/ades amb el temps indispensable per al seu compliment, d’acord amb la normativa de desenvolupament d’aquest Reglament que es dicti.

2. Pel que fa a les possibles indemnitzacions econòmiques a les quals es pugui tenir dret per raó de les compareixences judicials esmentades, s’hauran de satisfer d’acord amb el que estableixi la normativa vigent en matèria d’indemnitzacions per raó de serveis de la Generalitat de Catalunya, en els imports degudament actualitzats.

Article 49

Especialitats d’accés i selecció

1. Els sistemes de selecció per accedir als diferents cossos de funcionaris de serveis penitenciaris hauran de garantir en tot cas el compliment dels principis d’igualtat, de publicitat, de mèrit i de capacitat, i es regiran amb caràcter general per les disposicions de la legislació vigent en matèria de funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

2. L’accés als cossos esmentats es farà pel procediment de concurs oposició i podrà requerir la superació d’un curs selectiu i d’un període de pràctiques, organitzats pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Les bases de la convocatòria del procés de selecció determinaran els requisits necessaris que hauran de reunir els/les aspirants per poder quedar exempts de la realització del curs selectiu o del període de pràctiques. Durant la realització del curs selectiu i del període de pràctiques, els/les aspirants tindran la condició de funcionaris/àries en pràctiques.

3. Les proves selectives per a l’ingrés als cossos esmentats podran ser de caràcter teoricopràctic i podran incloure proves de capacitat física, psicotècniques, mèdiques i de coneixements generals i específics, les quals hauran de constar a les bases de les convocatòries corresponents.

4. En tot cas, els/les funcionaris/àries en pràctiques, per tal que adquireixin de manera progressiva la formació pràctica necessària corresponent del lloc de treball al qual aspiren, hauran de dur a terme les funcions pròpies corresponents al cos del procés selectiu en què es trobin incursos/es.

5. Per a la provisió dels llocs de comandament intermedi dels centres penitenciaris es valorarà la competència professional dels/de les aspirants atenent a les característiques del lloc de treball; el centre directiu determinarà les competències avaluables per a cada lloc de treball; en els processos de provisió s’avaluarà l’informe del Consell de Direcció del centre penitenciari on prestin serveis en el moment de la publicació de la convocatòria.

Article 50

Obligació de comunicació de dades

El personal que presti serveis als centres penitenciaris dependents del Departament de Justícia, atesa la naturalesa i les peculiaritats de la prestació del servei públic penitenciari, haurà de facilitar als òrgans de personal que corresponguin les dades completes relatives al seu domicili particular i un número de telèfon de contacte.

Article 51

Uniforme, distintius i identificació

1. Mitjançant resolució del conseller o de la consellera del departament competent en matèria d’execució penal, es regularan els diferents elements que conformaran l’uniforme i el disseny i les característiques del distintiu que haurà de dur el personal adscrit als serveis penitenciaris de Catalunya, així com les circumstàncies de la seva utilització.

2. No obstant això, mitjançant resolució del conseller o consellera del departament competent en matèria d’execució penal, també es podrà preveure que, quan la naturalesa del servei a prestar ho aconselli o la unitat o departament on s’hagin de prestar els serveis ho facin oportú en ares de la consecució de finalitats superiors, el personal afectat no dugui l’uniforme i/o el distintiu corresponent.

Capítol III

Organització dels serveis dels centres penitenciaris

Article 52

Àmbits d’actuació

D’acord amb l’organització de cada equipament penitenciari, el personal que presti serveis als centres penitenciaris s’organitzarà substancialment en els següents àmbits d’actuació: l’administratiu, el de rehabilitació i el de règim interior.

Secció 1a

Àmbit administratiu

Article 53

Àmbit administratiu

1. Corresponen al personal de l’àmbit administratiu, que actua sota la dependència del/de la director/a, del/de la gerent o dels/de les subdirectors/res o càrrecs assimilats, segons correspongui, les tasques burocràtiques de col·laboració, de suport, preparatòries o derivades de la gestió administrativa dels expedients i procediments administratius dels centres penitenciaris; la comprovació, control i custòdia de la documentació, la preparació de la redacció dels documents, les tasques repetitives manuals, mecanogràfiques o de càlcul numèric relaciones amb el treball de la resta dels serveis del centre penitenciari; les tasques d’informació i de despatx al públic en matèria administrativa i, en general, tasques similars a les esmentades, més concretament:

a) Gestionar i tramitar els expedients d’ingrés, de conducció, de trasllat i de llibertat dels/de les interns/es en centres penitenciaris i, en general, tots aquells que afectin la seva situació processal, penal i penitenciària.

b) Gestionar i tramitar els expedients relatius als permisos, a les classificacions en graus de tractament penitenciari, a la llibertat condicional, als beneficis penitenciaris i, en general, tots aquells referits a l’execució de les penes i mesures penals i cautelars privatives de llibertat.

c) Gestionar i tramitar els expedients relatius a les peticions, les queixes i els recursos que formulin els/les interns/es.

d) Gestionar i tramitar els actes, documents i expedients susceptibles de produir drets o obligacions de caire econòmic.

e) Gestionar i tramitar els expedients relatius a la gestió del personal de l’establiment penitenciari.

f) Dur a terme les funcions d’assistència tècnica o administrativa i de gestió de la documentació dels actes i procediments competència dels òrgans unipersonals o col·legiats de l’establiment penitenciari.

g) Fer les tasques d’arxivament dels documents i expedients, de trasllat de comunicacions, de control dels llibres, registres, estadístiques i fitxers necessaris per a la gestió dels serveis i les prestacions penitenciàries i la resta de tasques que els atribueixen l’ordenament jurídic vigent i, en general, totes les que els siguin encomanades relatives les seves competències professionals.

Article 54

Unitats de gestió administrativa

1. El personal que presti serveis a l’àmbit administratiu de l’establiment penitenciari estarà adscrit a les unitats de gestió administrativa que es determinin per a cada centre en la normativa de desenvolupament d’aquest Reglament, i actuarà sota la dependència directa i immediata de la persona responsable de la unitat i, en tot cas, del/de la gerent.

2. D’acord amb les peculiaritats de cada centre penitenciari, mitjançant les relacions de llocs de treball vigents en cada moment, es determinarà el nombre de funcionaris/àries dels diferents cossos que podran ser assignats/ades a aquestes unitats. El personal de cada unitat haurà de dur a terme, amb caràcter general, totes aquelles funcions que es corresponguin amb el seu grau i nivell de titulació i, en concret, aquelles que se’n derivin específicament de l’àmbit d’actuació funcional de la unitat a la qual siguin adscrits.

3. Les unitats de gestió administrativa que existiran a cada equipament penitenciari seran la unitat de gestió penitenciària, la de recursos humans i la de gestió econòmica.

Article 55

El/La cap de la unitat de gestió penitenciària

1. La unitat de gestió penitenciària s’organitzarà sota la direcció del/de la cap de gestió penitenciària, que dependrà orgànicament del/de la gerent de l’establiment i en matèria del registre d’entrada i sortida de documents i dels arxius documentals del/de la secretari/ària tècnic/a jurídic/a, i serà l’encarregat/ada de vetllar per la correcta gestió dels processos administratius derivats de la gestió unificada dels expedients dels/de les interns/es.

2. Correspondran al/a la cap de gestió penitenciària les funcions següents:

a) Organitzar i dirigir les actuacions relatives a la gestió dels expedients relatius a la situació processal, penal i penitenciària dels/de les interns/es, inclosos els relacionats amb la potestat disciplinària establerta a la legislació penitenciària.

b) Vetllar per la correcta configuració i gestió dels expedients relatius a l’activitat administrativa de la Junta de Tractament i dels equips multidiciplinaris.

c) Supervisar i coordinar l’organització i la utilització dels fitxers automatitzats de dades de la població reclusa de l’establiment i la correcta implementació de les aplicacions informàtiques relacionades amb les dades personals, processals, penals i penitenciàries dels/de les interns/es.

d) Coordinar i dirigir els serveis i unitats d’informació d’interns/es i d’informació amb l’exterior.

e) Comunicar al/a la subdirector/a de Tractament el nom dels/de les interns/es en relació amb els quals es rebi notificació o es tingui coneixement de fets o circumstàncies que afectin la seva situació penal, processal i/o penitenciària, o qualsevol altra incidència que, pel que fa a les funcions i competències dels professionals de l’àmbit de tractament, sigui necessari posar en el seu coneixement.

f) Preparar i supervisar les comunicacions i els escrits adreçats a autoritats, administratives o judicials, o d’una altra naturalesa que, en l’exercici legítim de les seves funcions, sol·licitin informació relativa als/a les interns/es ingressats/ades a l’establiment.

g) Establir els circuits, recopilar i trametre les estadístiques relatives a la població reclusa que estableixi el centre directiu quant a la gestió penitenciària.

h) Supervisar i coordinar aquelles comunicacions adreçades a altres serveis i unitats de l’establiment, per tal que puguin donar compliment a les funcions i competències que tenen assignades.

i) Controlar i supervisar la gestió dels processos administratius de l’àrea d’identificació i ingressos del centre penitenciari, en relació amb les dades que fan referència a la identificació i filiació dels/de les interns/es.

j) Impulsar i organitzar les actuacions corresponents als efectes de garantir que els/les interns/es o llurs representants legals puguin tenir accés als expedients administratius en què tinguin la condició d’interessats/ades, i facilitar-los la informació que sol·licitin sobre el contingut d’aquells o sobre els procediments adients per a l’exercici dels seus drets i interessos legítims, d’acord amb els límits i les previsions de l’ordenament jurídic.

k) Informar el/la gerent sobre l’actuació professional del personal assignat a la seva àrea de responsabilitat així com d’aquelles incidències que es puguin esdevenir en el desenvolupament del servei assignat.

l) Proposar al/a la gerent les mesures de millora oportunes en la tramitació dels procediments derivats de la gestió penitenciària.

m) Exercir la resta de funcions que li atribueixi la normativa vigent necessàries per a la correcta prestació dels serveis encomanats.

Article 56

El/La cap de la unitat de recursos humans

1. La unitat de recursos humans s’organitzarà sota la direcció del/de la cap de recursos humans, que dependrà orgànicament del/de la gerent de l’establiment, i serà l’encarregat/ada de vetllar per la correcta tramitació dels procediments dels assumptes de personal a l’àmbit del centre penitenciari, d’acord amb la legislació específica en matèria de personal.

2. Correspondran al/a la cap de gestió de recursos humans les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar l’activitat administrativa de la unitat de gestió de recursos humans, d’acord amb les polítiques de personal establertes pel centre directiu.

b) Informar el/la gerent sobre l’actuació professional del personal assignat a la seva àrea de responsabilitat, així com de les incidències que es puguin esdevenir en el desenvolupament del servei assignat.

c) Vetllar per la correcta tramitació i gestió dels procediments relatius al personal que presta serveis a l’establiment.

d) Proposar al/a la gerent les millores que consideri adients en relació amb l’organització dels serveis i la distribució dels efectius destinats a l’establiment, als efectes de preveure i garantir un funcionament òptim i eficaç dels serveis.

e) Atendre i resoldre, en el seu cas, les sol·licituds i les queixes que formulin els/les empleats/ades de l’establiment en relació amb matèries pròpies de la seva àrea de gestió.

f) Promoure i coordinar les activitats formatives del personal de l’establiment, d’acord amb les directrius i els programes establerts pel centre directiu.

g) Coadjuvar en l’elaboració d’un estudi del funcionament de les diferents unitats i serveis de l’establiment, amb la periodicitat que es determini, i proposar, consegüentment, l’adopció de les mesures i actuacions que siguin necessàries per donar compliment a les previsions contingudes a la normativa vigent en matèria de salut laboral i prevenció de riscos laborals.

h) Promoure i coordinar l’aplicació de les mesures de prevenció de riscos laborals d’acord amb els criteris i programes establerts pel servei de prevenció i tècnics de prevenció adscrits al centre penitenciari.

i) Exercir la resta de funcions que li atribueixi la normativa vigent necessàries per a la correcta prestació dels serveis de la seva àrea de responsabilitat.

Article 57

El/La cap de la unitat de gestió econòmica

1. La unitat de gestió econòmica s’organitzarà sota la direcció del/de la cap de gestió econòmica, que dependrà orgànicament del/de la gerent de l’establiment, i serà l’encarregat/ada de vetllar per la correcta gestió dels serveis i recursos materials i patrimonials assignats al centre penitenciari, així com de la tramitació dels procediments administratius que se’n derivin.

2. Correspondran al/a la cap de gestió econòmica les funcions següents:

a) Dirigir i organitzar, d’acord amb les directrius marcades pel/per la gerent de l’establiment, la unitat de gestió dels recursos econòmics i patrimonials assignats al centre penitenciari.

b) Informar el/la gerent sobre l’actuació professional del personal assignat a la seva àrea de responsabilitat, així com d’aquelles incidències que es puguin esdevenir en el desenvolupament del servei.

c) Proposar al/a la gerent les mesures de millora adients en la tramitació dels procediments de gestió econòmica i patrimonial del centre penitenciari.

d) Coadjuvar, sota les indicacions del/de la gerent així com les del centre directiu, en la determinació dels nivells de qualitat i cost dels béns i serveis destinats al centre penitenciari.

e) Establir els contactes adients amb els proveïdors i tenir cura del funcionament correcte dels subministraments i dels diferents serveis generals de l’establiment.

f) Presentar al/a la gerent, amb la periodicitat que es determini, l’estat dels comptes de l’establiment, així com vetllar pel manteniment actualitzat dels documents i inventaris que estableixi el centre directiu, d’acord amb les previsions contingudes a la legislació vigent.

g) Preparar i gestionar els pagaments i transferències competència del centre penitenciari.

h) Fer les transferències de saldos del peculi en els supòsits establerts.

i) Organitzar i dur a terme les gestions oportunes per tal que es realitzin les reparacions i actuacions de manteniment de les instal·lacions del centre penitenciari, així com elevar al/a la gerent les propostes de mesures de conservació i manteniment que siguin necessàries.

j) Establir els procediments i organitzar la recollida, custòdia i dipòsit dels diners i dels efectes personals dels/de les interns/es que, d’acord amb la normativa, no puguin conservar amb ells/elles durant la seva estada a l’establiment.

k) Exercir la resta de funcions que li atribueixi la normativa vigent necessàries per a la correcta prestació dels serveis encomanats.

Secció 2a

Àmbit de rehabilitació

Article 58

Àmbit de rehabilitació

1. El personal de l’àmbit de rehabilitació és el responsable d’individualitzar l’execució de les penes i mesures penals que s’imposin a les circumstàncies i evolució personal de cada intern/a amb la finalitat primordial d’assolir la seva reeducació i reinserció social. Ha de dur a terme la seva feina de manera coordinada i amb una orientació interdisciplinària. Més concretament, d’acord amb llur cos, especialitat, titulació i lloc de treball ocupat, desenvoluparà les funcions següents:

a) Participar, dins de la seva especialitat, en l’elaboració, execució i avaluació dels programes organitzatius i d’intervenció ambiental del centre.

b) Participar en les tasques d’avaluació, diagnòstic i seguiment de les necessitats de la població penitenciària i del seu entorn que siguin propis de la seva especialitat.

c) Participar en la planificació i execució dels programes d’intervenció amb grups d’interns/es o persones del seu entorn, pròpies de la seva especialitat, que contribueixin a assolir els objectius i les millores establertes en els programes de tractament.

d) Informar, orientar, assessorar i intervenir amb els/les interns/es i amb les persones del seu entorn en les àrees que els correspongui per la seva especialitat, amb la finalitat de potenciar la seva autonomia, responsabilitat i implicació en la millora de la seva situació actual i futura inserció social.

e) Aportar la informació obtinguda de la seva avaluació i intervenció als òrgans dels centre i altres institucions legalment responsables.

f) Participar en els òrgans col·legiats que els correspongui i en les tasques dels grups de treball interdisciplinaris que els assignin els seus superiors.

g) Assessorar, d’acord amb els coneixements de la seva especialitat, els altres serveis del centre i els òrgans directius.

h) Dur a terme tasques de coordinació amb institucions i serveis que participen en el tractament i la integració social dels/de les interns/es o amb les persones del seu entorn afectiu i social, segons la seva especialitat.

i) Exercir la resta de competències que li atribueixi l’ordenament jurídic vigent i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves responsabilitats i competències professionals.

Article 59

Coordinador/a dels equips multidisciplinaris

1. En aquells establiments penitenciaris en què l’organització de les actuacions dels diferents professionals de l’àmbit de rehabilitació ho requereixi, de conformitat amb allò que prevegi la relació de llocs de treball vigent, podrà existir un/a coordinador/a dels equips multidisciplinaris, com a coadjuvant del/de la subdirector/a de Tractament en l’execució i el funcionament dels serveis i programes de tractament i d’intervenció que es dissenyin, així com del correcte desenvolupament dels programes existents adreçats a la població reclusa, i haurà de vetllar per què els professionals dels equips multidisciplinaris del centre penitenciari executin de manera adequada els procediments i competències que els siguin encomanades.

2. Al/A la coordinador/a dels equips multidisciplinaris, que dependrà directament del/de la subdirector/a de Tractament, li correspondrà a més de les tasques pròpies de la seva titulació, les següents funcions i responsabilitats:

a) Supervisar l’ordre del dia de la reunió dels equips multidisciplinaris.

b) Elevar al/a la subdirector/a de Tractament les propostes que es derivin de l’activitat i competències dels equips multidisciplinaris.

c) Transmetre i orientar el procés de pressa de decisions en funció dels criteris de política penitenciària establerts pel centre directiu.

d) Supervisar i controlar l’execució dels programes i activitats que es portin a terme.

e) Dur a terme, juntament amb el/la cap de serveis, les gestions necessàries pel bon funcionament dels sistemes d’avaluació individual dels/de les interns/es que tinguin assignats.

f) Supervisar que els/les interns/es estiguin degudament informats/ades dels programes i activitats que han de desenvolupar, en funció de la programació feta pels equips multidisciplinaris.

g) Supervisar de forma coordinada amb el/la cap de serveis la revisió de l’estat de les instal·lacions, mobiliari i equipaments directament relacionats amb l’execució dels programes de tractament.

h) Conèixer els/les interns/es i coordinar la gestió de la informació que es derivi dels diferents professionals als efectes que es puguin precisar.

i) Resoldre en matèries pròpies de la seva competència, les peticions i queixes que formulin els/les interns/es, en relació al seu programa de tractament.

j) Substituir el/la subdirector/a de Tractament en els supòsits que corresponguin, tret del torn d’incidències, i assumir les funcions pròpies de la subdirecció esmentada.

k) Exercir la resta de competències que li atribueix l’ordenament jurídic i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives al tractament penitenciari.

Article 60

Cap de programes d’atenció especialitzada

1. El/La cap de programes d’atenció especialitzada, que depèn directament del/de la subdirector/a de tractament, és el/la responsable de la coordinació dels programes d’atenció especialitzada i dels/de les professionals encarregats del seu disseny i la seva execució.

2. Les funcions del/de la cap de programes d’atenció especialitzada seran assumides per un/a funcionari/ària del grup A dels cossos de titulació superior que habiliten per a l’exercici de les competències professionals dels llocs de treball de jurista, psicòleg/oga, pedagog/a o criminòleg/oga dels centres penitenciaris.

3. Al/la cap de programes d’atenció especialitzada li correspondran a més de les tasques pròpies de la seva titulació, les següents funcions i responsabilitats:

a) Impulsar, planificar, supervisar i avaluar els programes d’atenció especialitzada que es portin a terme en el centre penitenciari.

b) Dur a terme les actuacions necessàries per tal de garantir la coordinació dels programes de la seva àrea amb la resta de programes del centre.

c) Coordinar la tasca dels/de les professionals encarregats/ades del disseny i execució dels programes d’atenció especialitzada.

d) Elaborar les propostes d’adquisició de material i despeses necessàries pel funcionament de les activitats de la seva àrea.

e) Coordinar i gestionar la participació dels recursos comunitaris en els programes de la seva àrea.

f) Exercir la resta de competències que li atribueixi l’ordenament jurídic vigent i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves competències professionals.

Article 61

Cap de programes d’educació social

1. El/La cap de programes d’educació social, que dependrà directament del/de la subdirector/a de Tractament, és el/la responsable de la direcció i coordinació dels programes d’educació social i dels/de les professionals d’aquest àmbit que desenvolupin els seus serveis en el centre penitenciari.

2. Li correspondran les funcions pròpies de la seva titulació professional, i més concretament les següents:

a) Impulsar, planificar, organitzar, dirigir, supervisar i avaluar els programes d’educació social que es portin a terme en el centre penitenciari.

b) Dur a terme les actuacions necessàries per tal de garantir la coordinació dels programes de la seva àrea amb la resta de programes del centre.

c) Coordinar la tasca dels professionals encarregats del disseny i execució dels programes d’educació social.

d) Elaborar les propostes d’adquisició de material i despeses necessàries per al funcionament de les activitats de la seva àrea.

e) Coordinar i gestionar la participació dels recursos comunitaris en els programes d’educació social.

f) Exercir la resta de competències que li atribueix la legislació vigent i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves competències professionals.

Article 62

Cap de programes de treball social

1. El/La cap de programes de treball social, que dependrà directament del/de la cap de la unitat orgànica que gestiona els Serveis Socials d’Execució Penal de cada demarcació territorial, és el/la responsable de la direcció i coordinació dels/de les treballadors/es socials que desenvolupin la seva activitat professional al centre penitenciari.

2. Li correspondran les funcions pròpies de la seva especialitat com a treballador/a social, i més concretament les següents:

a) Planificar, organitzar, dirigir i supervisar les tasques d’intervenció social i distribuir la feina entre els diferents professionals assignats als serveis socials.

b) Dur a terme les actuacions necessàries per tal de garantir la coordinació dels programes de serveis socials penitenciaris amb la resta de programes d’intervenció i tractament, tant a nivell penitenciari com extrapenitenciari.

c) Supervisar i controlar els registres de documentació i expedients relatius a l’àrea de serveis socials.

d) Exercir la resta de competències que li atribueix la legislació vigent i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves competències professionals.

Secció 3a

Àmbit de règim interior

Article 63

Àmbit de règim interior

1. El personal dels cossos del grup de serveis penitenciaris que desenvolupin serveis a l’àmbit de règim interior del centre penitenciari, sens perjudici de la seva participació necessària en la gènesi i el desenvolupament dels models d’intervenció i dels programes de tractament, és l’encarregat de garantir la seguretat, el bon ordre i la convivència ordenada del centre penitenciari, així com de dur a terme les actuacions que calgui per assegurar que es presten els serveis penitenciaris necessaris per garantir els drets de les persones internades a les institucions penitenciàries i per exigir-los les seves obligacions, d’acord amb el que disposa la legislació penitenciària.

2. Aquest personal també durà a terme les tasques de control, execució i col·laboració relacionades amb les unitats i serveis d’ús comú de l’establiment, que no siguin estrictament unitats de separació interior, i que a nivell funcional no tinguin exclusivament un contingut de vigilància i supervisió directa d’interns/es, malgrat que en el desenvolupament dels serveis assignats hagin de dur a terme funcions de vigilància i custòdia d’aquells/es.

3. El personal de l’àmbit de règim interior depèn directament del/de la cap de la unitat o de l’àrea funcional en què desenvolupi el seu servei, sota la supervisió i coordinació del/de la cap de serveis; més concretament, els corresponen les següents funcions:

a) Mantenir l’ordre i la seguretat en la unitat en què desenvolupen els seus serveis, portant a terme les mesures establertes per la legislació vigent per mantenir la seguretat interior i l’adequada convivència en els centres penitenciaris.

b) Adoptar, quan sigui necessari, les mesures de prevenció general i especial establertes a la legislació penitenciària amb la finalitat d’evitar la conflictivitat individual i col·lectiva.

c) Supervisar el correcte desenvolupament de les prestacions que es duguin a terme a la unitat.

d) Observar els moviments dels/de les interns/es, les seves interaccions socials i el seu estat personal a efectes d’adoptar o proposar, quan sigui necessari, les mesures adients en cada cas.

e) Conèixer els/les interns/es de la unitat en què desenvolupin els seus serveis, observant-ne la conducta i emetre els informes que siguin necessaris i els que els siguin requerits pels seus superiors.

f) Desenvolupar les funcions que els assigni la Junta de Tractament o l’equip multidisciplinari en relació amb la intervenció i el tractament dels/de les interns/es, així com proposar-ne les mesures específiques d’intervenció derivades de les observacions realitzades i les recompenses i els beneficis que puguin correspondre als/a les interns/es.

g) Coadjuvar en l’execució de les tasques de control que siguin necessàries per a l’aplicació dels programes sociosanitaris que es desenvolupin en els centres penitenciaris en matèria de substàncies que puguin generar dependència.

h) Informar la població reclusa sobre les normes de règim interior que regeixen el funcionament de la unitat i, en particular, sobre els horaris i les activitats que s’hi duguin a terme, així com atendre les seves peticions i queixes en relació amb el funcionament dels serveis de la unitat.

i) Informar els familiars de la població reclusa, els visitants, els col·laboradors voluntaris i els proveïdors sobre els procediments, competències i la normativa de funcionament dels diversos serveis penitenciaris.

j) Fer les tasques d’identificació personal dels/de les interns/es.

k) Supervisar les instal·lacions de la unitat i procurar que sempre estiguin en bon estat de neteja, de seguretat d’ús i conservació, de manera que es garanteixi la correcta prestació dels serveis, i informar de les necessitats específiques que es detectin.

l) Fer les tasques de vigilància ordinària, obertura i tancament de les unitats d’accés i de pas del centre penitenciari, procedint a la identificació de les persones que entrin o surtin de l’establiment i controlar els moviments dels/de les interns/es dins del centre penitenciari.

m) Fer les tasques d’identificació i control dels vehicles, paquets, béns i subministres que entrin o surtin de l’establiment.

n) Gestionar els documents, llibres i registres informàtics propis del funcionament de la unitat, la pràctica de les notificacions i comunicacions que els siguin encomanades i, en general, totes les tasques administratives que siguin necessàries per a la correcta gestió dels serveis de la unitat.

o) Exercir la resta de competències que li atribueixi la legislació vigent i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves competències professionals.

Article 64

El/La cap de serveis

El/La cap de serveis, que depèn directament del/de la subdirector/a d’Interior del centre, com a encarregat/ada de coordinar i supervisar tots els serveis de l’àmbit de règim interior, ha de garantir l’adopció de totes les mesures que siguin necessàries per mantenir l’ordre i el bon funcionament dels serveis penitenciaris, i n’ha de donar compte al/a la director/a de l’establiment; més concretament, les seves funcions són les següents:

a) Despatxar diàriament amb el/la director/a, els/les subdirectors/es i els càrrecs assimilats de l’establiment per informar-los del desenvolupament dels serveis i rebre’n les instruccions.

b) Supervisar i dirigir el funcionament de les diferents unitats del centre penitenciari i coordinar l’actuació dels/de les caps de les unitats i de les àrees funcionals, amb la finalitat que els serveis es desenvolupin dins dels paràmetres de la millora contínua.

c) Supervisar el compliment dels programes i protocols de treball a l’àmbit de règim interior.

d) Avaluar i revisar directament els sistemes funcionals i les instal·lacions de seguretat aportant al/a la director/a els suggeriments i alternatives necessàries per tal d’assolir un grau de funcionament òptim.

e) Adoptar provisionalment les mesures de prevenció general o especial establertes per la legislació penitenciària que siguin necessàries per garantir la seguretat i l’ordenada convivència de l’establiment, i supervisar-ne l’aplicació, o ratificar les que s’hagin d’adoptar per raons d’urgència, i informar immediatament el/la director/a.

f) Rebre informació de les dades rellevants sobre els/les interns/es i fer-ne difusió als/a les caps d’unitat i de les àrees funcionals.

g) Despatxar amb la periodicitat que es determini amb els/les caps d’unitat i de les àrees funcionals, i donar-los les instruccions que siguin necessàries en relació amb la seva àrea d’activitat sobre aspectes com ara els procediments, programes i protocols de treball, l’organització de les diverses prestacions i les ordres de servei que formuli la direcció del centre.

h) Coordinar i supervisar l’actuació del personal que en depengui i informar el/la subdirector/a d’Interior del seu rendiment i de l’interès i la iniciativa amb què desenvolupen les seves tasques.

i) Revisar durant la prestació del servei les dependències de l’establiment per comprovar-ne l’estat de conservació, l’ordre, la neteja i la seguretat, com també dur a terme les valoracions periòdiques sobre el funcionament de les diverses àrees de servei.

j) Orientar, motivar i supervisar l’actuació del personal de la seva àrea de gestió i adoptar provisionalment les decisions que siguin necessàries sobre la redistribució o reassignació de serveis entre els/les funcionaris/àries, donant compte al/a la subdirector/a d’Interior.

k) Supervisar i coordinar el desenvolupament dels actes col·lectius.

l) Resoldre, en les matèries pròpies de la seva competència, les peticions i queixes que formulin els/les interns/es en relació amb el funcionament dels serveis de règim interior del centre penitenciari.

m) Assistir com a vocal a les sessions dels òrgans col·legiats del centre quan sigui designat per a aquesta tasca i participar en els seus acords, actuacions i decisions.

n) Dirigir l’activitat administrativa dels serveis de règim interior i complimentar la documentació que derivi de la gestió dels procediments de la seva àrea de competència.

o) En absència del/de la director/a o del/de la subdirector/a d’incidències, serà el/la responsable dels diferents serveis i àrees d’intervenció del centre i, per tant, adoptarà les mesures que corresponguin per tal de mantenir el seu funcionament eficient i eficaç.

p) Exercir la resta de competències que li atribueixen la legislació vigent així com la normativa de desenvolupament d’aquest Reglament i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a la seva àrea de responsabilitat.

Article 65

El/La cap d’unitat

El/La cap d’unitat, que depèn directament del/de la cap de serveis, com a encarregat/ada de coordinar, dirigir i gestionar els serveis i les prestacions propis de la unitat o unitats de separació interior de què és cap, ha de vetllar perquè els serveis s’hi desenvolupin de manera que es garanteixi la seguretat interior i l’execució del que s’estableix als programes individualitzats de tractament i als models d’intervenció dels/de les interns/es; més concretament, les seves funcions seran les següents:

a) Despatxar amb els/les caps de serveis per informar-los del desenvolupament dels serveis i rebre’n les instruccions.

b) Despatxar diàriament amb el personal al seu càrrec per rebre informació sobre el funcionament de la unitat i donar-los les instruccions de treball necessàries així com informació sobre els objectius de la unitat, l’organització de les diverses prestacions i dels procediments de treball.

c) Planificar, organitzar i dirigir les tasques dels/de les professionals de l’àmbit de règim interior que desenvolupin serveis en la unitat i distribuir la feina entre ells/es per tal de garantir una adequada eficàcia i qualitat de les actuacions i prestacions que s’hi duen a terme.

d) Adoptar, en els supòsits excepcionals d’urgència, les mesures de prevenció general o especial establertes per la legislació penitenciària que siguin necessàries per garantir la seguretat i l’ordenada convivència de l’establiment, i informar immediatament el/la cap de serveis.

e) Assignar a cada intern/a que ingressi en la unitat la cel·la que hagi d’ocupar i fer les reassignacions adients.

f) Conèixer els/les interns/es de la unitat i demanar als/a les funcionaris/àries que hi desenvolupen serveis la informació que n’obtinguin mitjançant l’observació de la conducta, i donar-los les instruccions necessàries en relació amb el seguiment i el control dels/de les interns/es i també en allò relatiu al seu model d’intervenció o programa de tractament.

g) Fer les actuacions necessàries per garantir una correcta coordinació i informació entre els/les funcionaris/àries de la unitat o les unitats de les quals és el cap, respecte de les activitats relatives al manteniment de la seguretat al centre i de les àrees de decisió, intervenció i proposta de la Junta de Tractament o de l’equip multidisciplinari.

h) Tenir cura del manteniment i la conservació general de les instal·lacions, el mobiliari i l’equipament de la unitat.

i) Portar una relació actualitzada dels/de les interns/es de la unitat i de les circumstàncies regimentals que s’hi refereixin.

j) Comunicar al/a la cap de servei qualsevol incidència esdevinguda, i deixar constància escrita del moviment d’interns/es de la unitat i de les incidències del servei per al coneixement dels/de les funcionaris/àries que facin el relleu a la unitat o unitats.

k) Organitzar, supervisar i dirigir totes les tasques administratives que es duguin a terme a la unitat.

l) Resoldre, en les matèries pròpies de la seva competència, les peticions i queixes que formulin els/les interns/es en relació amb el funcionament dels serveis de règim interior de la unitat.

m) Assistir com a vocal a les sessions de l’equip multidisciplinari, participar en els seus acords, actuacions i decisions i emetre els informes que li siguin requerits sobre la població reclusa de la unitat o unitats de separació interior en la qual desenvolupa serveis.

n) Exercir la resta de competències que li atribueixi l’ordenament jurídic així com la normativa de desenvolupament d’aquest Reglament i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves competències professionals.

Article 66

El/La cap d’àrea funcional

1. El/La cap de l’àrea funcional depèn directament del/de la cap de serveis, i és l’encarregat/ada de coordinar, dirigir i gestionar els serveis i les prestacions pròpies de l’àrea funcional de la que és el/la cap; ha de vetllar perquè els serveis que es duguin a terme es realitzin de forma que es garanteixi la seguretat interior i l’execució del que s’estableix als programes individualitzats de tractament i als models d’intervenció dels/de les interns/es.

2. El/La cap de l’àrea funcional, durant el seu servei, assumirà qualsevol de les funcions pròpies dels cap d’unitat, en allò que afecti a la seva àrea funcional.

3. Els/Les caps de l’àrea funcional seran assignats/ades, segons permetin les relacions de llocs de treball, a àrees com ara les de comunicacions, de tallers productius, de dependències de formació acadèmica o per al treball, quan, ateses les característiques de la prestació del servei, es faci necessari.

4. Les funcions que correspondran al/a la cap d’àrea funcional seran les següents:

a) Despatxar, amb la periodicitat que es determini, amb el/la cap de serveis de l’establiment per informar-lo del desenvolupament dels serveis i rebre’n les instruccions.

b) Adoptar, en els supòsits excepcionals d’urgència, les mesures de prevenció general o especial establertes per la legislació penitenciària que siguin necessàries per garantir la seguretat i l’ordenada convivència de l’establiment, i informar immediatament el/la cap de serveis.

c) Planificar, organitzar i dirigir les tasques dels/de les professionals que prestin els seus serveis a l’àrea, i distribuir la feina entre ells/es per tal de garantir una adequada eficàcia i qualitat de les prestacions que corresponguin.

d) Sol·licitar als/a les caps d’unitat la informació que sigui necessària en relació amb els/les interns/es que accedeixin a les àrees funcionals i facilitar-la al personal que hi presti serveis per a un adequat funcionament del servei; i informar-los sobre la conducta i el comportament dels/de les interns/es en aquestes dependències.

e) Comunicar al/a la cap de serveis qualsevol incidència esdevinguda durant el desenvolupament del servei.

f) Organitzar, supervisar i dirigir totes les tasques administratives que es duguin a terme a la unitat.

g) Tenir cura del manteniment i la conservació general de les instal·lacions, el mobiliari, el material i l’equipament adscrit a la unitat.

h) Exercir la resta de competències que li atribueixi l’ordenament vigent així com la normativa de desenvolupament d’aquest Reglament i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves competències professionals.

Secció 4a

Unitats especialitzades

Article 67

El/La coordinador/a d’unitats especialitzades

1. En aquelles unitats en què es desenvolupin formes especials d’execució, o tractaments especialitzats en psiquiatria, en drogodependències, o en les unitats de règim obert o tancat, que per les seves característiques i prestacions es consideri oportú, les funcions de coordinació de la gestió dels expedients dels/de les interns/es destinats/des, de les prestacions especialitzades i de les de règim interior, podran ser encomanades a un/una coordinador/a d’unitat especialitzada, en funció d’allò que es determini a les relacions de llocs de treball, que dependrà funcionalment del/de la director/a i dels/de les subdirectors/es d’Interior i Tractament.

2. Concretament, li correspondran les funcions següents:

a) Coordinar i supervisar els serveis de l’àrea de règim interior de la unitat i garantir l’adopció de totes les mesures que siguin necessàries per mantenir l’ordre i el bon funcionament dels serveis, i n’haurà de donar compte al/a la director/a de l’establiment.

b) Despatxar diàriament amb el/la director/a i els/les subdirectors/es de l’establiment per informar-los del desenvolupament dels serveis i rebre’n les instruccions.

c) Despatxar diàriament amb el personal al seu càrrec a efectes de rebre informació sobre el funcionament de la unitat i donar les instruccions de treball, informació sobre els objectius de treball de la unitat, l’organització de les prestacions i procediments de treball, i proposar les millores que siguin adients per al millor funcionament de la unitat, així com per transmetre’ls les dades que siguin rellevants per al seguiment i control dels/de les interns/es i dels respectius programes d’intervenció i tractament.

d) Supervisar diàriament el funcionament del servei, així com els diferents processos de treball i corregir les anomalies, i organitzar, supervisar i dirigir totes les tasques administratives que es duguin a terme a la unitat.

e) Resoldre, en les matèries pròpies de la seva competència, les peticions i queixes que formulin els/les interns/es en relació amb el funcionament de la unitat.

f) Aportar als òrgans unipersonals i col·legiats els informes relatius a la seva àrea de servei, tant els de caràcter general com els específics que se li puguin demanar.

g) Assistir com a vocal a les sessions dels equips multidisciplinaris, participant en els seus acords, conclusions i decisions, i emetre els informes referits als/a les interns/es de la unitat.

h) Exercir la resta de competències que li atribueixi l’ordenament vigent així com la normativa de desenvolupament d’aquest Reglament i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves competències professionals.

Los comentarios están cerrados.