Títol V

De les prestacions de l’Administració

Capítol I

De l’assistència sanitària

Article 68

Principis de l’assistència sanitària penitenciària

1. L’assistència sanitària a l’àmbit penitenciari, que ha de tenir un caràcter integral, amb una orientació biopsicosocial que contempli tant la prevenció i promoció de la salut de la població reclusa general com la curació i rehabilitació dels malalts, haurà d’integrar els recursos d’atenció primària, especialitzada, hospitalària i sociosanitària que siguin necessaris per garantir una continuïtat assistencial a interns/es i alliberats/ades condicionals.

2. Els programes i recursos preventius, així com els tractaments curatius i rehabilitadors que s’apliquin als/a les interns/es hauran d’ésser equivalents als dispensats al conjunt de la població.

Article 69

Assistència sanitària

L’assistència sanitària dels/de les interns/es ingressats/ades en centres penitenciaris i dels alliberats/ades condicionals es realitzarà preferentment mitjançant la xarxa sanitària d’utilització pública depenent del departament competent en matèria de salut, tant pel que fa a l’atenció primària, l’especialitzada, l’hospitalària i la sociosanitària, com les prestacions farmacèutiques i altres prestacions medicosanitàries complementàries en matèria de salut bucodental, òptica, pròtesis i ortesis.

Article 70

Programa de salut penitenciària

1. El programa de salut penitenciària serà el marc de referència de totes les activitats i prestacions sanitàries i assistencials que es duran a terme en els centres penitenciaris, incloent-hi les competències en matèria de salut pública, i s’haurà de revisar i actualitzar amb caràcter anual.

2. Aquest programa de salut penitenciària serà elaborat i implementat per l’entitat pública gestora de la sanitat penitenciària, dependent del departament competent en matèria de salut.

Article 71

Formació

1. L’entitat pública gestora de la sanitat penitenciària serà l’encarregada de definir les necessitats de formació del personal sanitari que presti serveis als establiments penitenciaris, i en gestionarà la implementació.

2. Anualment, caldrà definir els cursos de formació que s’impartiran al personal sanitari, en especial els relacionats amb la formació obligatòria prèvia a la incorporació al seu lloc de treball.

Article 72

Organització

1. Els serveis sanitaris dels centres penitenciaris s’organitzaran sota la direcció d’un/a coordinador/a de l’àrea sanitària, que serà el/la responsable d’organitzar, dirigir i supervisar totes les actuacions generals i de l’activitat diària dels/de les professionals sanitaris/àries de l’establiment. També hi podrà haver un/a cap d’Infermeria, que actuarà sota la direcció del/de la coordinador/a de l’àrea sanitària, que serà el/la responsable de la direcció del personal d’infermeria i auxiliar d’infermeria destinat a l’establiment, i que supervisarà la qualitat de les tasques d’infermeria i l’adequada utilització dels recursos sanitaris del centre penitenciari en l’àmbit propi de les seves competències.

2. Els professionals dels serveis sanitaris dels centres penitenciaris dependran orgànicament de l’entitat pública gestora de la sanitat penitenciària, i funcionalment d’aquesta i de la direcció del centre penitenciari al qual estiguin adscrits en cada moment.

3. L’entitat pública gestora de la sanitat penitenciària determinarà els torns i horaris d’atenció en consulta, ordinària i programada, així com els d’atenció d’urgències, mitjançant guàrdies de presència física o de localització, als efectes de garantir una atenció mèdica i sanitària continuada de la població reclusa.

Article 73

Assistència primària

1. L’assistència primària dels/de les interns/es dels centres penitenciaris s’haurà de dispensar preferentment mitjançant la xarxa sanitària d’utilització pública dependent del departament competent en matèria de salut, i gestionat per l’entitat pública gestora de la sanitat penitenciària.

2. Les dependències i les instal·lacions dels centres penitenciaris hauran de reunir les condicions arquitectòniques i de funcionalitat que determinin les autoritats sanitàries per poder executar els diferents programes d’atenció sanitària.

3. En tot cas, les unitats de separació interior dels centres penitenciaris comptaran amb els espais destinats a les consultes d’assistència primària necessàries, les quals hauran d’estar equipades amb el mobiliari i el material sanitari necessari per poder prestar una assistència mèdica i sanitària adequada a la població reclusa.

Article 74

Professionals d’assistència primària

1. L’entitat pública gestora de la sanitat penitenciària determinarà, en funció del volum i de les característiques dels/de les interns/es que s’hagi d’atendre i de la tipologia del centre, el nombre i el tipus de professionals d’assistència primària que desenvoluparan la seva tasca a l’interior dels establiments.

2. En tot cas, l’assistència primària que es presti en els centres penitenciaris es durà a terme, com a mínim, amb els següents professionals: metges/esses de família, ajudants/es tècnics/ques sanitaris/àries diplomats/ades en infermeria, i auxiliars d’infermeria. En aquells centres, unitats o seccions on hi hagi dones, es comptarà també amb l’assistència ginecològica i, si hi conviuen nens, amb l’assistència pediàtrica oportuna.

Article 75

Funcions

1. El personal mèdic que presti els seus serveis als centres penitenciaris tindrà, amb caràcter general, les funcions que en el marc de la prestació de l’assistència sanitària, de la prevenció de la malaltia i de la promoció de la salut se’n derivin de la normativa reguladora de les professions sanitàries. També hauran de dur a terme aquelles actuacions que l’ordenament penitenciari vigent determini en el marc de la prestació d’assistència sanitària a la població reclusa i aquelles altres que li siguin requerides per part dels òrgans administratius i judicials competents.

2. D’acord amb la seva titulació, capacitació i formació, el personal diplomat i auxiliar d’infermeria que presti els seus serveis als centres penitenciaris tindrà les funcions pròpies derivades de la normativa reguladora de les professions sanitàries, i col·laborarà en l’aplicació de les mesures preventives, curatives, de rehabilitació i de suport, si escau, amb els/les professionals de l’equip mèdic de l’establiment.

Article 76

Assistència especialitzada

L’assistència sanitària especialitzada adreçada a la població reclusa dels centres penitenciaris s’assegurarà mitjançant els diferents recursos de la xarxa sanitària d’utilització pública depenent del departament competent en matèria de salut, i l’entitat gestora de la sanitat penitenciària durà a terme la coordinació dels recursos especialitzats assignats.

Article 77

Especialitats

1. D’acord amb les necessitats que es detectin, a fi d’evitar l’excarceració dels/de les interns/es, s’haurà de procurar l’organització a l’interior dels establiments d’aquelles consultes d’especialitats mèdiques que tinguin major demanda.

2. L’assistència en salut mental dels/de les interns/es s’haurà de dispensar preferentment a través dels mitjans, propis o concertats, de la xarxa sanitària d’utilització pública, i comprendrà els nivells assistencials que en cada moment es determinin a la normativa vigent.

3. Els/Les interns/es podran sol·licitar al seu càrrec els serveis mèdics privats de professionals aliens, tant d’atenció primària com d’especialistes, excepte que raons de seguretat facin aconsellable limitar aquest dret.

Article 78

Assistència rehabilitadora

En funció de les necessitats que es detectin, es podran habilitar en els centres penitenciaris aquelles unitats de fisioteràpia i rehabilitació que es considerin oportunes.

Article 79

Assistència farmacèutica

1. Els/Les interns/es tenen dret a les prestacions farmacèutiques que es derivin de la seva assistència sanitària i dels programes i protocols que s’estableixin per a la promoció i prevenció de la salut, mitjançant els serveis de farmàcia que s’organitzaran i es gestionaran d’acord amb les previsions que determini en cada moment l’autoritat competent en matèria d’ordenació farmacèutica, respectant en tot cas l’ordenament jurídic vigent, i que actuaran sota la direcció, supervisió i coordinació de l’entitat pública gestora de la sanitat penitenciària.

Article 80

Assistència hospitalària

L’entitat pública gestora de la sanitat penitenciària, mitjançant els centres hospitalaris propis o concertats de la xarxa hospitalària d’utilització pública dependents del departament competent en matèria de salut, haurà de dur a terme les gestions oportunes per que els/les interns/es que ho necessitin rebin l’atenció i el tractament hospitalari que el seu estat de salut requereixi.

Article 81

Urgències hospitalàries. Hospitals de referència

1. El departament competent en matèria de salut designarà un hospital de referència per a cada centre penitenciari per atendre les urgències mèdiques que requereixin atenció hospitalària.

2. El/La metge/essa de l’establiment haurà de sol·licitar la sortida hospitalària amb caràcter urgent al/a la director/a del centre penitenciari, fent constar si és necessari que es dugui a terme amb ambulància i/o personal sanitari durant el trasllat.

3. La sortida de la persona interna sempre haurà d’anar acompanyada d’un informe mèdic de derivació, elaborat pel professional mèdic que l’hagi atès, sens perjudici, si escau, que aquest es posi en contacte amb el servei d’urgències de l’hospital de referència. Igualment, en els casos greus, el/la metge/essa realitzarà un seguiment acurat de l’evolució de la salut de la persona interna mentre sigui atès pel servei d’urgències, informant puntualment el/la director/a.

Article 82

Assistència en recursos sociosanitaris

1. Els/Les interns/es que presentin una malaltia molt greu i inguarible podran ser derivats als recursos sociosanitaris de la xarxa pública quan, ateses les circumstàncies concurrents en cada cas, no disposin de cap estructura de suport o acollida.

2. L’ingrés d’un/a malalt/a en un recurs sociosanitari requerirà prèviament una sol·licitud d’ingrés, que haurà d’anar acompanyada de la informació mèdica i social més rellevant sobre el cas, per tal que l’equip multidisciplinari del recurs pugui valorar si el/la pacient reuneix els criteris d’ingrés en el recurs.

3. També podran ser derivats als recursos sociosanitaris existents de titularitat pública aquells/es interns/es que per raó de la seva dependència a substàncies alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents, psicotròpiques o altres d’anàloga naturalesa, requereixin el seguiment d’un programa de tractament específic.

Article 83

Assistència sanitària i sociosanitària en medi obert

1. Els/Les interns/es que gaudeixin del règim de vida obert rebran l’assistència sanitària i sociosanitària que necessitin per mitjà de la xarxa sanitària i sociosanitària d’utilització pública. L’entitat pública gestora de la sanitat penitenciària realitzarà la coordinació d’aquesta prestació sanitària, la qual, amb la finalitat de mantenir la continuïtat assistencial, realitzarà les gestions que siguin oportunes amb els serveis mèdics de l’establiment i, si s’escau, amb els/les treballadors/es socials que coneguin la persona interna.

2. Els serveis sanitaris de l’establiment dispensaran als/a les interns/es els medicaments que aquests tinguin pautats fins que sigui atès pel recurs sanitari o sociosanitari extrapenitenciari, fent un seguiment periòdic de l’estat de salut i del compliment que realitzin de les prescripcions mèdiques.

Article 84

Història clínica, informació al pacient i consentiment informat

1. Tots els/les interns/es hauran de tenir oberta una història clínica, que s’obrirà en el moment del seu ingrés en un centre penitenciari, i que acompanyarà la persona interna si s’efectua un trasllat a un altre centre o establiment.

2. La història clínica haurà de ser única per a cada intern/a.

3. La història clínica serà l’instrument bàsic que recollirà les dades relatives al procés assistencial de cada malalt/a.

4. En el marc de la intervenció assistencial, sens perjudici dels drets que, d’acord amb l’ordenament vigent assisteixen els/les pacients, els/les interns/es tindran dret a ésser informats i a conèixer tota la informació relativa a la seva salut, la qual haurà de ser verídica i s’haurà de transmetre en termes adequats i comprensibles en funció de les circumstàncies que presentin. Això no obstant, caldrà respectar la seva voluntat de no ésser informat/ada.

5. Igualment, qualsevol intervenció en l’àmbit de la salut requerirà que l’intern/a hagi atorgat el seu consentiment específic i lliure, el qual es podrà revocar en qualsevol moment, i que hagi estat informat/ada en els termes establerts a l’apartat anterior i amb els requisits previstos a la normativa vigent.

6. Quant a la definició i tractament de la història clínica, el contingut, usos i conservació d’aquesta, així com del dret dels/de les interns/es a la informació i accés al seu historial clínic, confidencialitat de les dades i el consentiment informat caldrà tenir en compte, amb caràcter general, les previsions contingudes a la legislació sobre els drets d’informació concernents a la salut, l’autonomia del pacient i la documentació clínica i a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, singularment, les referides a la protecció de dades de caràcter mèdic i sanitari.

Article 85

Informació i atenció als familiars

1. Tot/a intern/a tindrà dret que es faciliti als seus familiars, representants legals o persones que hi estiguin vinculades la informació assistencial d’acord amb les previsions contingudes a la normativa relativa als drets d’informació concernents a la salut, l’autonomia del pacient i la documentació clínica.

2. A més, els serveis sanitaris promouran la participació dels familiars i persones properes en el procés curatiu de la persona interna.

Article 86

Investigacions mèdiques

1. La població penitenciària no podrà ser objecte d’investigacions mèdiques més que en els casos i amb les mateixes garanties que les persones en llibertat, i sempre i quan es pugui esperar un benefici directe i significatiu per a la seva salut.

2. Els principis ètics en matèria d’investigació sobre els éssers humans s’hauran d’aplicar de manera estricta i, en particular, pel que fa al consentiment informat i a la confidencialitat. Tota investigació duta a terme a la presó haurà d’estar sotmesa al dictamen previ favorable d’un comitè ètic d’investigació clínica degudament acreditat pel departament competent en matèria de salut. Així mateix, i quan es tracti d’una investigació clínica amb medicaments o productes sanitaris, haurà de comptar amb l’autorització corresponent atorgada per l’autoritat sanitària competent d’acord amb el que s’estableix en la normativa que regula aquest tipus d’investigació.

Article 87

Sistemes d’informació sanitària i epidemiològica

Els serveis sanitaris hauran de disposar de sistemes d’informació sanitària i de vigilància epidemiològica que els permetin saber quines són les malalties prevalents entre la població reclusa i els grups de major risc amb la finalitat d’adequar els sistemes i l’assistència a les necessitats reals detectades. En tot cas, els/les interns/es hauran d’estar informats de l’existència dels estudis epidemiològics que els afectin que es duguin a terme a l’establiment on romanguin ingressats.

Article 88

Higiene

1. Per garantir la prevenció i la promoció de la salut en els centres penitenciaris, d’acord amb el que disposi l’ordenament jurídic vigent, s’haurà de vetllar pel compliment de les normes de netedat i higiene que coordinadament determinin el centre directiu i l’entitat pública gestora de la sanitat penitenciària.

2. Els serveis sanitaris de l’establiment organitzaran i supervisaran les inspeccions que s’hagin de dur a terme de les diverses instal·lacions del centre, així com també aquelles actuacions periòdiques que es determinin quant a la desinfecció, desratització i desinsectació de l’establiment.

3. També tindran cura que es compleixin les prescripcions contingudes a la normativa vigent en matèria de gestió de residus sanitaris, així com el seguiment dels procediments de control que determinin els departaments amb competències en aquest àmbit.

Article 89

Alimentació

1. Els serveis sanitaris de l’establiment controlaran que l’alimentació dels/de les interns/es sigui equilibrada, que respongui a criteris adients de nutrició i que s’ajusti, en tot cas, a les exigències dietètiques de la població reclusa i a les especificitats de salut i que en respecti les conviccions personals i religioses.

2. Serà objecte de supervisió específica per part dels serveis mèdics de l’establiment l’alimentació dels malalts, així com la dels menors que, d’acord amb la legislació penitenciària, convisquin amb les seves mares.

Capítol II

De l’educació als centres penitenciaris

Article 90

Serveis educatius

1. Els departaments competents en matèria d’execució penal i d’educació, des de la perspectiva de la formació integral de la persona, hauran de garantir l’accés de les persones internades als establiments penitenciaris als programes formatius, tant reglats com no reglats, de conformitat amb el sistema oficial d’educació.

2. Les activitats educatives i culturals que s’organitzin als establiments s’ajustaran, en la mesura del que sigui possible, a la legislació vigent en matèria de formació d’adults a Catalunya, de manera que la població interna pugui obtenir les titulacions corresponents.

3. Correspondrà al departament competent en matèria d’execució penal vetllar perquè les persones ingressades en establiments penitenciaris tinguin accés als ensenyaments que els corresponguin d’acord amb el grau d’instrucció i a les necessitats educatives que presentin, i en especial, els/les analfabets/es, els/les joves i els/les estrangers/es.

4. També s’hauran de tenir en compte les necessitats educatives i formatives dels/de les menors que, d’acord amb la normativa vigent, convisquin amb les seves mares als centres penitenciaris.

Article 91

Formació professional i per a l’ocupació

1. Als efectes de facilitar la reinserció social i professional dels/de les interns/es, d’acord amb allò que disposi l’ordenament jurídic vigent, es promourà i fomentarà els ensenyaments de formació professional específica, la qual s’ordenarà en els cicles formatius de formació professional que resultin més adients en funció del perfil sociològic d’aquells/es i de l’entorn socioeconòmic de cada centre on es desenvolupin aquests ensenyaments.

2. Pel que fa als crèdits de formació pràctica de l’esmentada formació, es podran portar a terme als centres de treball gestionats pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, mitjançant els convenis que aquesta empresa pública adscrita al Departament de Justícia pugui establir amb el departament competent en matèria d’educació.

3. Igualment, correspondrà al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, el foment i el desenvolupament de tots aquells projectes i programes de garantia social, de formació per a l’ocupació o experiències assimilades que puguin promoure les administracions amb competències en matèria sociolaboral.

Article 92

Obligacions del departament competent en matèria d’execució penal

Al departament competent en matèria d’execució penal li correspon la titularitat dels establiments penitenciaris i, per tant, de les seves dependències i equipaments. En aquest sentit:

a) Haurà d’oferir les dependències en les quals s’haurà de dur a terme la activitat docent en les condicions requerides perquè es puguin impartir els diversos nivells educatius i les modalitats d’ensenyament de les persones adultes, segons sigui procedent en cada cas.

b) Haurà de realitzar amb el seu propi personal i dotacions econòmiques la programació i gestió de les activitats culturals, inclosa la biblioteca, la formació professional ocupacional, les activitats esportives i qualsevol altra que formi part del itinerari formatiu de la persona interna, procurant la màxima coordinació i cooperació amb les activitats educativodocents reglades.

Article 93

Obligacions en la prestació del servei educatiu

1. El servei educatiu en els establiments penitenciaris s’ha de prestar en un període lectiu que sigui adequat amb les necessitats i les peculiaritats que se’n derivin de la prestació d’aquesta activitat als esmentats centres.

2. Igualment, haurà d’organitzar la prestació de l’activitat docent de manera que aquesta s’ajusti a l’organització interna general dels establiments penitenciaris, amb la finalitat d’adaptar-la i coordinar-la, amb criteris d’eficiència i en funció del tipus d’ensenyament, amb les peculiaritats del medi penitenciari, en matèria de tractament individualitzat, classificació i normes de règim interior.

Article 94

Obligacions del personal docent

1. Amb caràcter general, el personal de les administracions educatives que presti els serveis als centres penitenciaris haurà d’observar, en el desenvolupament de la seva funció, les normes de control i de seguretat que prevegi l’ordenament jurídic respecte d’aquests establiments i, en particular, aquella normativa que pugui dictar el departament competent en matèria d’execució penal en ús de la seva potestat d’autoorganització.

2. El personal de les administracions educatives que presti els serveis als centres penitenciaris quedarà sotmès a la legislació que, en matèria de funció pública, sigui d’aplicació als funcionaris dels cossos docents. Durant el curs acadèmic, s’integrarà en els òrgans col·legiats del centre penitenciari amb la finalitat d’afavorir la incardinació de la programació educativa en la general de l’establiment per a la millor consecució de les polítiques penitenciàries de reeducació i reinserció.

Article 95

Centres docents i/o unitats educatives

1. En cada establiment penitenciari s’establiran els centres docents i/o les unitats educatives que es considerin necessaris en funció de les necessitats formatives que es detectin i del volum d’interns/es que hagin de rebre assistència educativa, i hauran de comptar amb les dotacions de professionals i amb els mitjans materials adients per dur a terme de manera adequada les diferents activitats que es programin.

2. Al front dels centres docents i/o unitats educatives, els quals es regiran per la normativa de formació d’adults a Catalunya, hi haurà un/a professional de l’àmbit docent, com a director/a docent.

Article 96

Especificitats dels serveis educatius als centres penitenciaris

1. Els establiments penitenciaris hauran de facilitar les incorporacions de nous/ves alumnes al llarg de tot el curs escolar, quan així sigui procedent.

2. En cas de trasllat a un altre establiment penitenciari d’interns/es que estiguin seguint algun tipus d’ensenyaments, el seu expedient acadèmic complet serà remés al centre penitenciari de destinació.

Article 97

Comunicació de dades

1. El departament competent en matèria educativa, mitjançant el/la director/a docent de cada establiment penitenciari, facilitarà la informació i els resultats relatius a l’avaluació continuada de l’aprenentatge, del procés educatiu i dels nivells adquirits pels/per les interns/es.

2. Per la seva banda, el departament competent en matèria d’execució penal mitjançant la subdirecció de tractament informarà el/la director/a docent de les dades que siguin d’interès per desenvolupar correctament l’activitat docent.

Article 98

Coordinació

1. Els departaments competents en matèria d’execució penal i d’educació podran establir els mecanismes i protocols de coordinació i seguiment que considerin adients per garantir una correcta prestació del servei educatiu als centres penitenciaris.

2. Amb independència del que es preveu a l’apartat anterior, al Consell de Direcció de cada establiment penitenciari s’hi incorporarà el/la director/a docent quan s’hagin de tractar qüestions en matèria educativa, amb les funcions bàsiques següents:

a) Propiciar la incardinació de la programació educativa en la general de l’establiment penitenciari, especialment en la relacionada amb el tractament individualitzat, la classificació i les normes de règim interior.

b) Afavorir la seva connexió amb la resta d’activitats complementàries de l’establiment penitenciari.

c) Realitzar el seguiment del desenvolupament de l’activitat educativa mitjançant els informes de resultats de l’avaluació contínua de l’alumnat intern.

d) Informar el pressupost de despeses de funcionament i realitzar-ne el seguiment.

e) Conèixer les possibles disfuncions que es poguessin produir entre ambdues esferes administratives i proposar les solucions que es considerin més oportunes.

f) Conèixer i adoptar les solucions sobre qualsevol altra qüestió que pugui suscitar la realitat de la convivència i la coordinació entre els departaments competents en matèria d’educació i d’execució penal.

Article 99

Ensenyaments universitaris

Per tal que els/les interns/es puguin accedir al servei públic de l’educació universitària, serà necessari, de conformitat amb el que disposa la legislació penitenciària, que el departament competent en matèria d’execució penal subscrigui els oportuns convenis amb les universitats públiques de Catalunya, preferentment amb les que tinguin un ensenyament no presencial, i amb la Universitat Nacional de Educació a Distància.

Capítol III

Dels serveis socials en l’àmbit de l’execució penal

Article 100

Serveis socials

1. El departament competent en matèria d’execució penal, des de la perspectiva del lliure i ple desenvolupament de la persona i dels col·lectius dins la societat, haurà de vetllar pel respecte dels drets dels usuaris de serveis i establiments socials reconeguts a les lleis i haurà de garantir als/a les interns/es i alliberats/ades condicionals l’accés a les prestacions assistencials i socials que, d’acord amb l’ordenament jurídic, els puguin correspondre.

2. El compliment de l’objectiu d’acció social encomanat al departament competent en matèria d’execució penal es durà a terme per les unitats orgàniques o entitats gestores dels Serveis Socials d’Execució Penal, les quals s’organitzaran territorialment per demarcacions en unitats exteriors dels centres penitenciaris, d’acord amb les necessitats que es determinin en funció del volum i de les característiques de la població que s’hagi atendre. Aquestes unitats o entitats actuaran en coordinació amb el sistema públic de Serveis Socials existent a Catalunya.

3. Correspondrà també a les unitats o entitats esmentades, en els termes previstos a la normativa vigent, el control, el seguiment i l’execució de la llibertat condicional i de totes aquelles mesures penals que suposin una alternativa a l’ingrés en presó.

Article 101

Unitats orgàniques o entitats gestores dels Serveis Socials d’Execució Penal

1. D’acord amb la normativa vigent a Catalunya en matèria d’assistència i serveis socials, les unitats orgàniques o entitats gestores dels Serveis Socials d’Execució Penal es configuren com a serveis socials encarregats de cooperar en la consecució de les finalitats de les polítiques d’assistència i serveis socials envers els/les preventius/ives, els/les penats/ades i els/les sotmesos/es a mesures de seguretat, que actuen a l’àmbit territorial de Catalunya, de conformitat amb la programació de les diverses actuacions establertes en els plans estratègics de serveis socials de Catalunya.

2. Per fer efectiu el dret d’accés als serveis socials, prestacions, recursos i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social de les persones esmentades, les unitats orgàniques o entitats gestores dels Serveis Socials d’Execució Penal comptaran amb el personal professional preparat i amb el suport d’equipaments i recursos adequats. D’acord amb un criteri d’especialització pel que fa a les àrees d’actuació, quant als recursos personals, comprendran, d’una banda, els professionals especialistes titulats en treball social que prestaran els seus serveis als equipaments penitenciaris i, d’una altra, els professionals dels equips multidisciplinaris, que estaran assignats a les unitats territorials que es determinin.

3. Al front de cadascuna de les unitats de les demarcacions que es determinin, hi haurà un/a cap de la unitat, que tindrà les funcions de direcció, planificació, coordinació i supervisió de l’execució de les tasques i funcions encomanades als/a les professionals de les unitats orgàniques o entitats gestores dels Serveis Socials d’Execució Penal. Aquest/a cap comptarà amb el suport d’un/a responsable de serveis tècnics, qui assumirà les funcions que s’estableixin per la normativa de desenvolupament d’aquest Reglament.

4. El/La cap de la unitat orgànica o entitat gestora dels Serveis Socials d’Execució Penal formarà part de l’equip directiu dels serveis territorials del Departament de Justícia que s’estableixin, en els termes i amb les funcions que es determinin a la normativa d’organització que pugui existir en cada moment.

Article 102

Professionals dels equips de treball social als establiments penitenciaris

1. Els/Les professionals del treball social que prestin serveis als centres penitenciaris dependran orgànicament del/de la cap de la unitat orgànica o entitat gestora dels Serveis Socials d’Execució Penal del territori on estigui ubicat el centre penitenciari. Aquests/es professionals treballaran coordinadament amb els membres dels diversos equips multidisciplinaris que es configurin al centre penitenciari, d’acord amb la metodologia pròpia del treball social i dins del model de suport i d’intervenció socioeducativa i comunitària.

2. S’organitzaran sota la direcció del/de la cap de programes de treball social, que serà el/la responsable d’organitzar, dirigir i supervisar totes les actuacions generals i de l’activitat diària dels professionals de l’àrea social de l’establiment, així com de la coordinació, quan sigui necessari, amb els professionals dels serveis socials territorials d’execució penal i amb els recursos existents de la xarxa de serveis socials i de recursos comunitaris, tant d’iniciativa pública com privada, per garantir l’accés de la població atesa a les prestacions socials que els puguin correspondre.

Article 103

Funcions

D’acord amb la seva titulació, capacitació i formació, amb caràcter general, els/les treballadors/es socials que atenguin la població interna preventiva i la penada fins a l’accés a la llibertat condicional tindran les funcions que en el marc de l’execució de les tasques encomanades se’n derivin de l’estatut professional corresponent. En tot cas, hauran de dur a terme aquelles actuacions que l’ordenament penitenciari vigent determini en el marc de la prestació d’assistència social i comunitària a la població reclusa, així com l’accés als serveis socials bàsics i especialitzats que corresponguin, i aquelles altres que li siguin requerides per part dels òrgans administratius i judicials competents.

Article 104

Equips multidisciplinaris encarregats del seguiment dels/de les alliberats/ades condicionals i dels/de les penats/ades sotmesos/es a mesures penals alternatives

1. Aquests equips estaran formats substancialment per treballadors/es socials, educadors/es socials, juristes, psicòlegs/ogues i aquells/es altres professionals que es consideri oportú en funció de les necessitats que en cada moment es detectin i dels programes que es duguin a terme.

2. Els/Les professionals d’aquests equips actuaran mitjançant els òrgans col·legiats i unipersonals que s’estableixin, d’acord amb les necessitats específiques que se’n derivin, als/a les quals s’aplicarà la normativa reguladora de l’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 105

Funcions

D’acord amb la seva titulació, capacitació i formació, els/les professionals dels equips multidisciplinaris tindran, amb caràcter general, en l’àmbit de les diferents disciplines, les funcions que en el marc de l’execució de les tasques encomanades se’n derivin de l’estatut professional corresponent. En concret, els correspondrà dur a terme les actuacions d’execució, control, seguiment i informe dels/de les alliberats/ades condicionals així com també respecte de l’execució de la pena de treball en benefici de la comunitat, de la pena de localització permanent, de les mesures de seguretat que no s’hagin d’executar en els centres especials penitenciaris, de les regles de conducta que s’acordin en el marc de la suspensió de l’execució de les penes privatives de llibertat, així com qualsevol altra mesura que es pugui encomanar en el futur al departament competent en matèria d’execució penal.

Article 106

Coordinació

1. Els departaments competents en matèria d’execució penal i d’assistència i serveis socials podran establir els mecanismes de coordinació i seguiment que siguin adients per a una correcta prestació dels serveis assistencials a interns/es, alliberats/ades condicionals i a les seves famílies; i perquè les persones condemnades pels delictes relacionats amb la violència de gènere puguin seguir programes específics de prevenció i reeducació.

2. Igualment, el departament competent en matèria d’execució penal podrà celebrar els convenis necessaris amb altres administracions públiques o amb entitats col·laboradores per a l’execució de les penes i mesures previstes al Codi Penal.

Capítol IV

Especificitats relatives al treball penitenciari, a la formació ocupacional i a la inserció sociolaboral

Article 107

De la coordinació general del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció amb els centres penitenciaris

1. La planificació, organització, gestió i direcció del treball penitenciari, de la formació ocupacional i de la inserció sociolaboral correspondran, de conformitat amb la normativa de la Generalitat de Catalunya, al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, el qual es configurarà en cada centre penitenciari com una unitat de servei, amb entitat pròpia i representació al Consell de Direcció i a la Junta de Tractament.

2. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, com a empresa pública amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al Departament de Justícia, té l’objectiu primordial de facilitar la inserció sociolaboral dels/de les interns/es, mitjançant el desenvolupament de programes formatius i educatius, la creació de llocs de treball i altres actuacions encaminades a facilitar llur reinserció. En l’exercici d’aquestes funcions se supeditarà a les normes de la legislació penitenciària, tenint en compte l’especial estatus jurídic de les persones internes i sense perjudici de l’aplicabilitat de la resta de l’ordenament jurídic.

3. Per dur a terme la planificació, organització i execució de les seves funcions i competències, el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció haurà de coordinar-se, mitjançant els seus representants, amb els òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris.

4. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció vetllarà per la correcta configuració i gestió dels expedients relatius a l’activitat laboral, de formació ocupacional i de reinserció sociolaboral dels/de les interns/es, que s’hauran d’incorporar, mitjançant la unitat de gestió penitenciària, a l’expedient administratiu de cada intern/a afectat/ada.

5. Amb caràcter general, el personal del Centre d’Iniciatives per la Reinserció que presti serveis als centres penitenciaris haurà d’observar, en el desenvolupament de les seves tasques, a més de les normes que li siguin pròpies, les normes de control i de seguretat que prevegi l’ordenament jurídic respecte d’aquests establiments i, en particular, aquella normativa que pugui dictar el departament competent en matèria d’execució penal en ús de la seva potestat d’autoorganització.

Article 108

De la coordinació relativa al treball penitenciari

1. El treball, com a dret i deure dels/de les interns/es, es configurarà com un element fonamental del tractament pel seu caràcter formatiu i creador i conservador d’hàbits laborals, i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció podrà organitzar els seus tallers productius, tant dintre com fora dels centres penitenciaris.

2. A aquest respecte, es vetllarà perquè el treball sigui compatible amb la resta de programes i activitats existents i s’haurà d’ajustar al model individualitzat de tractament i d’intervenció establert per a cada intern/a.

3. La relació laboral entre el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció i els/les interns/es dels centres penitenciaris serà de caràcter especial, remunerada i regulada per la seva normativa especifica, i es desenvoluparà de conformitat amb les condicions laborals i de seguretat i higiene fixades per la legislació vigent.

Article 109

La coordinació de la formació ocupacional i de la inserció sociolaboral

1. Correspondrà al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció desenvolupar activitats formatives i d’inserció encaminades a preparar professionalment als/a les interns/es per poder cobrir les demandes del mercat laboral.

2. Les programacions didàctiques de totes les especialitats que s’imparteixen en l’àmbit de la formació ocupacional s’hauran d’adaptar als certificats de professionalitat vigents en cada moment, per tal de fomentar l’aprenentatge dels coneixements professionals adequats per aconseguir la integració sociolaboral.

3. El desenvolupament dels programes de formació ocupacional es realitzarà amb la col·laboració de les administracions amb competències en matèria ocupacional.

4. Igualment, el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció desenvoluparà plans i projectes encaminats a la incorporació dels/de les interns/es al món laboral, fora del centre penitenciari, sempre i quan ho permeti la situació penal, i realitzarà el seguiment i control corresponents. Als efectes esmentats, els/les professionals del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció hauran d’actuar degudament coordinats/ades amb els òrgans i serveis del departament competent en matèria d’execució penal, en especial amb els dels centres i unitats de règim obert, i fomentaran la col·laboració amb entitats, públiques o privades, que contribueixin a una inserció laboral efectiva.

Los comentarios están cerrados.