Títol VI

Del règim econòmic dels establiments

Capítol I

Principis generals

Article 110

Àmbit d’aplicació

Els recursos econòmics assignats i gestionats pels centres penitenciaris tindran la naturalesa de recursos públics, i els serà d’aplicació la normativa pressupostària, contractual, comptable i patrimonial vigent per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 111

Projecte de pressupost

El/La director/a del centre penitenciari haurà de trametre al centre directiu per a la seva aprovació, en la data i amb els criteris que aquest determini, el projecte de pressupost per a l’exercici següent, un cop aprovat pel Consell de Direcció.

Article 112

Serveis economicoadministratius

Els serveis economicoadministratius dels centres penitenciaris dependran directament del/de la gerent.

Capítol II

Règim patrimonial

Article 113

Inventaris dels centres penitenciaris

1. Els centres penitenciaris hauran de portar un sistema d’inventari que permeti disposar en tot moment d’informació fidel i actualitzada sobre els béns mobles assignats per al desenvolupament de les seves funcions. El/La gerent del centre haurà de consignar a l’inventari les altes o baixes de béns mobles que es produeixin, mitjançant les actes de recepció o alienació corresponents.

2. El centre directiu haurà de determinar els criteris de gestió de l’inventari dels centres penitenciaris per tal de facilitar la seva integració a l’inventari general de béns mobles afectes al centre directiu.

3. El centre directiu serà l’òrgan competent per tramitar, d’acord amb la normativa vigent en matèria de patrimoni, el procediment d’alienació de béns mobles i el procediment d’acceptació de donacions.

Capítol III

Gestió dels economats, les cafeteries i les cuines

Article 114

Servei d’economat

Els economats dels centres penitenciaris seran un servei que donarà la institució penitenciària als/a les interns/es i que permetrà disposar d’un sistema d’adquisició de productes de naturalesa complementària als que facilita el departament competent en matèria d’execució penal.

Article 115

Servei de cafeteria

El servei de cafeteria es podrà prestar als centres penitenciaris tant al personal del centre, com al personal de guàrdia exterior, als qui prestin algun servei relacionat amb el centre penitenciari i a les visites de qualsevol naturalesa.

Article 116

Sistemes de gestió

1. Els serveis d’economat, de cuina i de cafeteria podran ser gestionats pel departament competent en matèria d’execució penal, per entitats d’iniciativa social o mercantil adjudicatàries per contracte administratiu de serveis o pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, mitjançant la fórmula de taller productiu.

2. Quan els serveis d’economat o cafeteria siguin gestionats pel departament competent en matèria d’execució penal, els beneficis generats per la gestió dels serveis d’economat o cafeteria es destinaran a sufragar despeses dels centres penitenciaris, d’acord amb els procediments previstos a la legislació vigent en matèria pressupostària i de finances públiques de Catalunya.

3. El centre directiu haurà d’establir les normes reguladores de cadascun dels sistemes de gestió previstos.

4. La llista actualitzada dels productes i preus de l’economat s’haurà d’exposar a la població reclusa al costat de la finestreta del despatx on es venguin.

5. La llista actualitzada dels productes i preus de la cafeteria s’haurà d’exposar a un lloc visible per als usuaris, dintre del local utilitzat.

6. Quan l’economat, la cafeteria o la cuina siguin gestionats pel departament competent en matèria d’execució penal, les prestacions que hagin de dur a terme els/les interns/es en els seus serveis auxiliars o mecànics, no tindran en cap cas la naturalesa de relació laboral especial penitenciària, sens perjudici de les gratificacions i els beneficis penitenciaris que se’ls pugui concedir.

7. Quan l’economat, la cafeteria o la cuina siguin gestionats per una empresa externa adjudicatària del servei, els/les interns/es hi podran dur a terme serveis auxiliars o mecànics, quan així es prevegi en el procediment de contractació administrativa corresponent, assumint l’empresa adjudicatària la satisfacció de totes les obligacions empresarials que es derivin del contracte de treball.

Article 117

Sistemes de pagament a l’economat

1. Es prohibeix als/a les interns/es l’ús de diners de curs legal, excepte en els centres de règim obert o en situacions excepcionals autoritzades degudament pel centre directiu. Les normes de règim interior de cada centre penitenciari han d’establir l’obligatorietat per als/a les interns/es de fer les compres als centres mitjançant una targeta valor, targeta magnètica, targeta amb microxip o qualsevol altre sistema similar.

2. El centre directiu ha de fixar les normes reguladores per a cada un dels sistemes de compra que estableixi.

3. Quan un/a intern/a sigui excarcerat/ada, gaudeixi d’un permís de sortida o sigui traslladat/ada a un altre centre penitenciari se li ha de lliurar l’import del saldo disponible en la targeta de compres de què sigui titular.

Article 118

Productes autoritzats per a la venda als economats

1. A l’economat es poden expendre tots aquells productes que necessitin els/les interns/es per al seu ús i consum personal sempre que no siguin prohibits per les normes de règim interior del centre i no impliquin cap risc per al bon funcionament regimental d’aquest.

2. En cap cas no es poden vendre dins de l’economat cap tipus de begudes alcohòliques ni de productes farmacèutics.

Article 119

Altres serveis a les persones internes

En el cas que la direcció del centre penitenciari ho consideri necessari, es podrà autoritzar, amb la sol·licitud prèvia i a càrrec de la persona interna, la compra a l’exterior d’algun producte autoritzat no disponible a l’economat. El centre directiu haurà de determinar el procediment per a aquestes adquisicions.

Article 120

Accions contra els interessos de l’economat, la cafeteria i la cuina

En cas que algun/a intern/a sostregui fons o efectes de l’economat, la cafeteria o la cuina, o provoqui intencionadament el deteriorament dels seus productes, se’l/la separarà dels serveis esmentats, i li serà exigida la responsabilitat pecuniària que correspongui, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries i penals en què hagués pogut incórrer.

Capítol IV

Gestió econòmica administrativa de les despeses d’alimentació

Article 121

Valors de les racions

El cost de les racions alimentàries per dia i plaça d’intern/a s’haurà de determinar mitjançant resolució del Departament de Justícia; s’hauran de distingir, com a mínim, les categories següents:

a) Ració comuna.

b) Ració de joves.

c) Ració d’infermeria.

Aquests valors podran ser diferents per als diferents centres penitenciaris en funció de l’agrupació que s’estableixi exclusivament per a aquesta finalitat.

Article 122

Justificació de les racions

1. Les racions dels/de les interns/es es meritaran segons l’hora del seu ingrés i la seva sortida del centre penitenciari. En tot moment s’haurà de procurar que la imputació de la despesa s’individualitzi clarament per a cada centre penitenciari; en els supòsits de trasllat no es pot fer la imputació doble de racionaments.

2. Les racions d’infermeria s’hauran d’acreditar mitjançant un informe del/de la metge/essa i del/de la cap de la unitat de gestió econòmica del centre, amb el vistiplau del/de la gerent.

3. Les despeses d’alimentació, estada i tractament originades pels/per les interns/es destinats/ades en unitats dependents o en unitats extrapenitenciàries podran ser compensades pel departament competent en matèria d’execució penal de la manera que determinin la normativa de desenvolupament d’aquest Reglament.

Article 123

Seguiment comptable de les despeses d’alimentació

Les despeses d’alimentació hauran de ser objecte de seguiment comptable especial, amb els formats i la periodicitat que el centre directiu determini. Les despeses esmentades s’hauran d’elevar al Consell de Direcció del centre per al seu examen i informe.

Article 124

Recepció de mercaderies per a la preparació de l’alimentació

El/La director/a disposarà les mesures adients per garantir la qualitat i el pes dels articles subministrats així com les condicions higienicosanitàries en la recepció de les mercaderies, qualsevol que sigui el sistema de gestió de la cuina.

Capítol V

Gestió econòmica del vestuari, l’equip i els estris dels/de les interns/es

Article 125

Dotació

1. El centre directiu haurà de proveir, dintre de les seves disponibilitats pressupostàries, tots els centres penitenciaris del vestuari, l’equip i els estris que necessitin les persones internes.

2. Les persones internes treballadores hauran de disposar, a més, de la roba adient per dur a terme les activitats laborals.

3. Els/Les nens/nenes que convisquin en els centres penitenciaris amb les seves mares internes, també hauran de disposar del vestuari adequat.

Capítol VI

Custòdia dels objectes de valor dels/de les interns/es

Article 126

Custòdia dels diners, les joies i altres objectes de valor

Excepte en els centres penitenciaris de règim obert, els/les interns/es no tindran en poder seu diners o títols que en representin ni objectes de valor. Tot això els serà intervingut en ingressar d’acord amb les normes següents:

1a. El/La gerent serà el/la responsable de la custòdia dels objectes de valor i els diners a la caixa del centre o en un lloc segur. A la persona interna se li haurà de lliurar un full individual de compte de peculi, iniciat amb les quantitats que li hagin estat recollides, i se li hauran d’expedir els resguards que acreditin el dipòsit dels objectes de valor.

2a. Els/Les interns/es podran autoritzar una persona perquè es faci càrrec dels objectes de valor i diners intervinguts; en aquest cas, el lliurament s’haurà de fer mitjançant la justificació de la personalitat de la persona autoritzada, que haurà de signar amb el/la gerent la diligència del lliurament. Els/Les interns/es també poden autoritzar la realització, si és el cas, dels títols legítims representatius de diners.

3a. No s’haurà de donar compliment al que estableix la norma anterior quan hi hagi dubtes sobre la procedència legítima dels diners o dels objectes de valor intervinguts; la retenció s’haurà de posar en coneixement de l’autoritat competent per tal que resolgui el que sigui procedent.

4a. Quan els diners consisteixin en moneda o bitllets que puguin o hagin de ser objecte d’intervenció oficial, s’haurà de complir allò que determini la legislació corresponent, sens perjudici d’assegurar-los a la caixa com un altre valor qualsevol i de lliurar a la persona interna un resguard suficientment expressiu de les quantitats i els efectes dipositats; no s’haurà de fer l’ingrés en el peculi de lliure disposició.

5a. Quan l’autoritat judicial disposi la intervenció de tots o d’una part dels diners d’una persona interna, s’hauran d’immobilitzar les quantitats indicades en l’ordre corresponent, que hauran de restar a disposició de l’autoritat esmentada per a la destinació que sigui procedent. Es donarà coneixement a la persona interessada d’aquesta intervenció.

Article 127

Trasllat de material

1. Tots els/les interns/es que siguin traslladats a un altre centre penitenciari tindran dret que es faci el trasllat de les seves pertinences personals per un pes que mai no podrà ser superior als 25 quilograms; el trasllat del material que excedeixi del pes esmentat anirà a càrrec de la persona interna.

2. Per als casos excepcionals de persones internes sense mitjans econòmics, el Consell de Direcció del centre penitenciari estudiarà les mesures que s’hauran de prendre.

Capítol VII

Peculi dels/de les interns/es

Article 128

Constitució del fons o del comptes individuals de peculi

1. El fons del peculi es constituirà amb les quantitats que els/les reclusos/es tinguin en el seu poder quan ingressin en un centre i amb les que rebin posteriorment per qualsevol concepte de procedència legítima.

2. Aquests fons podran ser gestionats pel departament competent en matèria d’execució penal o per entitats financeres col·laboradores, mitjançant el procediment de contractació administrativa corresponent.

3. En els supòsits de gestió directa, el centre directiu haurà d’establir les normes reguladores de la informació comptable del fons de peculi que hauran de facilitar els centres penitenciaris i la seva periodicitat. Altrament, en els supòsits de gestió indirecta, s’estarà a allò que estableixi el plec de prescripcions tècniques corresponent que reguli el procés de contractació administrativa.

Article 129

Informació individualitzada del peculi

1. Si la gestió del fons de peculi, la duu a terme el departament competent en matèria d’execució penal, a cada partícip del fons se’l proveirà d’un full personal en què se li inscriuran els ingressos al seu nom i les extraccions autoritzades setmanalment, expressant-hi el saldo; aquestes dades estaran en consonància amb les partides corresponents en el llibre general de peculi que porti l’Administració.

2. Si la gestió del peculi, la duu a terme una entitat financera, cada intern/a haurà de tenir una cartilla o similar que haurà de contenir les dades esmentades en l’apartat anterior i els saldos d’interessos corresponents.

Article 130

Utilització del peculi de lliure disposició

Amb el peculi de lliure disposició els/les interns/es poden:

a) Atendre les despeses que els siguin permeses, sol·licitant i rebent de l’administració una quantitat prudencial determinada pel consell de direcció, atenent criteris de seguretat i ordre del centre i d’acord amb els criteris generals establerts pel centre directiu.

b) Ordenar transferències a la seva família o a altres persones, amb l’autorització prèvia del/la gerent del centre.

Article 131

Transferències del fons de peculi

1. Quan un/a intern/a sigui posat en llibertat, se li haurà de practicar la liquidació del seu peculi i se li haurà de lliurar el saldo que en resulti o la cartilla bancària, així com els objectes de valor que l’Administració tingui en dipòsit, amb la presentació prèvia dels resguards corresponents.

2. En el cas que la persona interna sigui traslladada a un altre centre penitenciari, se li haurà de lliurar en metàl·lic, del seu peculi, una quantitat prudencial per a les seves despeses. La resta, s’haurà de transferir des del centre d’origen al de destinació o, si el peculi el gestiona una entitat financera, s’haurà de traslladar el compte a la localitat de la destinació. Els objectes de valor dipositats a l’administració li hauran de ser lliurats contra la presentació del resguard corresponent.

Article 132

Peculi de difunts

El peculi dels/de les interns/es difunts s’haurà de lliurar al primer hereu que ho sol·liciti i que acrediti el seu dret mitjançant el títol successori corresponent, contra el qual podran repetir, en el seu cas, la resta dels membres de la comunitat hereditària.

Article 133

Interessos dels fons de peculi

1. En els supòsits de comptes bancaris individuals de peculi oberts per a cada intern/a, els interessos i les despeses que es generin, segons la normativa que sigui aplicable als comptes esmentats, s’hi repercutiran.

2. Si els fons de peculi són gestionats pel departament competent en matèria d’execució penal, els interessos que generi el compte de fons de peculi es destinaran a sufragar despeses dels centres penitenciaris d’acord amb els procediments previstos a la legislació vigent en matèria pressupostària i de finances públiques de Catalunya.

Los comentarios están cerrados.